Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

                                                                                                                                                                                                        English

Od roku 2002 působím na katedře veřejných financí VŠE v Praze jako odborný asistent. Jsem garantem kurzu VF432 Fiskální federalismus a dále se podílím se na výuce kurzů Bakalářský seminář a Veřejné finance II.

Ve své vědecko-výzkumné činnosti se věnuji především problematice financování územních samospráv a rozpočtovému procesu.

·       Rozpočtový proces obcí

·        Financování územních samospráv

o      Daň z nemovitostí

o      Spolupráce obcí

·        Státní rozpočet a rozpočtový proces

o      Otevřenost státního rozpočtu

 

Rozpočtový proces obcí (zpět)

Dlouhodobě se věnuji problematice rozpočtového procesu obcí. V letech 2003 – 2005 jsem řešila postdoktorský grant GAČR „Rozpočtový proces obcí“ č. 402/03/P068.

Rozpočtový proces obcí v ČR je charakterizován v příspěvku Rozpočtový proces obcí v ČR.

Shrnutí poznatků z provedených interview a charakteristika hlavních rozpočtových inovací v zahraničí jsou uvedeny
v
Reforma struktury rozpočtového procesu a rozpočtový proces obcí v ČR
a
Rozpočtové inovace a efektivnost.

Výsledky uskutečněného dotazníkového průzkumu jsou shrnuty
v Obecní rozpočet, jeho příprava a projednávání v ČR
a
Možnosti využití nových rozpočtových metod a nástrojů v rozpočtovém procesu obcí ČR.

Kvalita rozpočtových dokumentů obcí je hodnocena
v
Informace poskytované obecním rozpočtem
a v
Obecní rozpočet a kvalita informací poskytovaných prostřednictvím internetu.

Dále jsem se věnovala problematice (ne)přesnosti obecních rozpočtů a to v roce 2004
Schválené rozpočty a skutečné hospodaření obcí
a Municipal Budgets in the Czech Republic: Accuracy, Transparency and Accountability
a pak znovu v roce 2009, kdy se projevil dopad hospodářské krize:
Municipal budgeting and management in the Czech Republic: What did the year 2009 change?

Zkušenosti z postdoktorského pobytu na University od Georgia se odrazily v článcích:

Rozpočtové metody v USA.        
Územní rozpočty v Georgii.        
Reformy rozpočtových procesů.          
Obecní bankroty v USA

 

Rozpočtování z hlediska rovnosti mužů a žen se věnuji v Genderová analýza jako součást rozpočtového procesu obcí

 

Financování územních samospráv (zpět)

V letech 2004 – 2010 jsem byla členkou pracovní skupiny NISPAcee věnované Public sector finance and accounting. Od roku 2007 jsem byla jedním z koordinátorů této pracovní skupiny.
Postupně vznikly příspěvky věnované:

místním poplatkům,
rozpočtovému procesu (1) (2),
obecnímu dluhu,
rozpočtovému určení daní,
dani z nemovitostí,
správě obecního majetku
a dopadům hospodářské krize na hospodaření obcí v České republice.

Současně jsem připravila sborníky z konferencí Property Tax in Economies in Transition:Selected Case Studies a Municipal Asset Management in Transition Countries: Selected Case Studies.

 

Daň z nemovitostí (zpět)

Různým aspektům české daně z nemovitostí se věnuji
v
Přirážka k dani z obratu v USA a náš místní koeficient u daně z nemovitostí jako obdoba.
Fiskální pravomoci obcí a koeficienty daně z nemovitostí
a v Mohou změny daně z nemovitostí zvýšit finanční stabilitu obcí v případě recese?

 

Politicko ekonomický cyklus obcí (zpět)

V letech 2008 a 2009 jsem spolu s Jakubem Haasem a Rudolfem Kubíkem řešila projkt podpořený IGA VŠE č. 2/08 „Politicko-ekonomický cyklus na úrovni obcí v ČR“, jehož výsledky jsou shrnuty
v
Politicko ekonomický cyklus obcí v ČR i bez skutečné fiskální autonomie (česky)
a v Politicko ekonomický cyklus obcí v ČR (anglicky).

 

Státní rozpočet a rozpočtový proces (zpět)

Státnímu rozpočtu a rozpočtovému procesu jsem se věnovala v průběhu doktorského studia, které jsem v roce 2001 úspěšně dokončila obhajobou disertační práce (autoreferát).

V této době byly publikovány následující články:

Vliv institucí na rozpočtové hospodaření

Analýza koncepčních a institucionálních opatření v návrhu reformy veřejných rozpočtů.

Rozpočtové instituce v zemích EU

The State Budget and Budgetary Process in the Czech Republic during Accession to the EU.

Government Roles and Implicit Liabilities in the Czech Republic

A nověji Rozpočtové rámce: mohou opravdu zajistit fiskální disciplínu?

 

Otevřenost státního rozpočtu (zpět)

Od roku 2006 se podílím za Českou republiku na výzkumu International Budget Project.
Podrobnosti o nejnovějších výsledcích v češtině jsou zde a žebříček jednotlivých zemí zde.