Výuka    

PC

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

line decor
  
line decor
 
 
 
 
 

9. ročník mezinárodní konference Pedagogický software 2004
České Budějovice, 9. - 10. června 2004

Sekce 3: Systémy řízení výuky (LMS), distanční a celoživotní vzdělávání

Využití LMS eDoceo v distanční formě navazujícího magisterského studia Podniková ekonomika a management

Ing. Blanka Volkmerová
doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.

Abstrakt:
První multimediální studijní pomůcky pro studenty distanční formy navazujícího magisterského studia na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze vznikly v roce 2002. Materiály byly k dispozici pouze v off-line verzi a byly tvořeny v programu Zoner Context. V roce 2003 byl doplněn program Zoner Context o převod pomůcek do LMS eDoceo a studijní texty byly doplněny o příklady a testy. V roce 2004 se přešlo od programu Zoner Context k Microsoft FrontPage, ze kterého byl mnohem snazší převod do formátů xml a html. Převod pomůcek do FrontPage probíhá v roce 2004.

Klíčová slova:
distanční studium, učební pomůcky, Zoner Context, MS FrontPage 2003, LMS eDoceo, testy, vyskakovací okna.

Již od roku 2002 mají studenti distanční formy navazujícího magisterského studia v oboru Podniková ekonomika a management na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze k dispozici k celkem asi 80 předmětům učební materiály v elektronické podobě.

Úplně na začátku bylo vytvoření off-line verze studijních materiálů, kterou si studenti mohli koupit na CD. Učební pomůcky obsahovaly částečný nebo komplexní odborný výklad problematiky předmětu, metodický průvodce studiem, příklady s komentovaným i nekomentovaným řešením a příklady a úkoly k vyřešení a zaslání učitelům. Pomůcky byly vytvořeny pomocí programu pro elektronické publikování Zoner Context, který má podobné ovládání jako aplikace Microsoft Word. Kromě možnosti editace a formátování textu pomocí stylů umožňoval Zoner Context vytvořit přehlednou strukturu pomůcek ve formě kapitol a podkapitol textu a jednotlivé stránky textu mezi sebou provázat pomocí hypertextových odkazů (viz obr. 1).

Obr. 1: Úvodní okno učební pomůcky vytvořené v programu Zoner Context

Obr. 1

Další možností, kterou Zoner Context nabízel, byla takzvaná „vyskakovací okna“. Krátké odpovědi na otázky, případně další doplnění v textu byly řešeny hypertextovým odkazem, který otvíral po kliknutí samostatné okno o zvolené velikosti a umožňoval tak výklad podrobněji rozvést, aniž by student musel opustit stránku, kterou zrovna studoval (viz obr. 2).

Obr. 2: Řešení pomocí vyskakovacího okna v Zoneru Context

Obr. 2

Ovládání Zoner Context při vytváření pomůcek bylo relativně jednoduché a umožňovalo tak pedagogům soustředit na odbornou problematiku. Díky vytvořené šabloně stylů, se podařilo dosáhnout u všech učebních pomůcek jednotného vzhledu. I přes tyto výhody vytvářelo pomůcky jen několik málo pedagogů a kromě nich je pomáhali vytvořit studenti a studentky, kteří pracovali na katedrách jako pomocné vědecké síly.

V roce 2003 si fakulta vytkla za cíl připravit pomůcky tak, aby byly použitelné i v on-line verzi. Materiály vytvořené v Zoner Context byly převedeny pomocí doplňku k Zoner Context do formátů xml a html a v experimentálním provozu na podzim 2003 byly poprvé k dispozici studentům v LMS eDoceo. Převod do LMS eDoceo však nebyl bez komplikací. LMS eDoceo nepřebíralo číslování kapitol a stránek ze Zoneru Context, ale vytvářelo si číslování vlastní. Pomůcky pak měly v on-line verzi dvojí číslování kapitol, což bylo poněkud matoucí. Číslování kapitol v Zoneru Context se provádělo ručně, protože funkce automatického číslování v Zoneru Context chyběla. Kromě toho nebyly důsledně převedeny některé další formáty tak, aby byl výsledný vzhled v on-line verzi stejně uspokojivý jako v off-line verzi v Zoneru Context.

V roce 2004 se fakulta rozhodla přejít od programu Zoner Context k Microsoft FrontPage, neboť program Zoner Context není nadále vyvíjen a fakulta chce řešit výše uvedené komplikace při převodu pomůcek ze Zoneru Context do LMS eDoceo. LMS eDoceo a jeho autorský nástroj Autor byly mezitím dále vyvinuty a nabízí nyní autorům možnost editace dílčích stránek v Microsoft FrontPage. Další novinkou je možnost převést materiály z LMS eDoceo do PDF formátu, z něhož lze pomůcku snadno vytisknout. V původním provedení v Zoneru Context se materiál dal vytisknout buď jako jednotlivá stránka a nebo jako celý dokument, přičemž struktura textu byla převzata ze struktury Zoneru Context a výsledek byl značně nepřehledný. S učební pomůckou v LMS eDoceo mohou studenti pracovat on-line nebo si pomůcku zakoupit na CD a pracovat off-line. V obou případech jsou výsledný vzhled a ovládání pomůcky totožné (viz obr. 3).

Obr. 3: Vzhled učební pomůcky v LMS eDoceo

Obr. 3 

Zároveň odpadá nutnost udržovat aktuálnost učebních pomůcek ve dvou formátech – jednou v Zoneru Context a podruhé v LMS eDoceo.

Nyní jsou tedy jednotlivé předměty převáděny ze Zoneru Context do LMS eDoceo a jednotlivé stránky jsou editovány pomocí aplikace Microsoft FrontPage 2003. Verze Microsoft FrontPage 2003 usnadňuje práci kombinovanou formou zobrazení náhledu a kódu stránky zároveň (viz obr. 4), na rozdíl od Zoner Context zná MS FrontPage více možností formátování textu.

Obr. 4: Editace stránky v MS FrontPage 2003

Obr. 4

Nevýhodou MS FrontPage je nemožnost využívání klávesových zkratek při formátování textů a nutná minimální znalost html kódu. Ta je nutná především při tvorbě vyskakovacích oken, která lze vytvořit pouze zásahem do kódu stránky. Z toho důvodu se na převodu pomůcek do LMS eDoceo podílí převážně studenti pracující jako pomocné vědecké síly.

Jak již bylo uvedeno dříve, převodem učebních pomůcek do LMS eDoceo pomocí Microsoft FrontPage bude zajištěn jednotný vzhled pomůcek v off-line i on-line verzi. Studenti se navíc nebudou muset učit ovládat dvě odlišné aplikace. LMS eDoceo umožňuje učitelům sledovat průběh studia a výsledky testů studentů a studenti si mohou sami otestovat své znalosti z daného předmětu. Dále mohou studenti doplňovat k výukovým textům různé poznámky, které jsou dostupné i samotnému učiteli. LMS eDoceo počítá studentovi, kolik procent z daného materiálu odstudoval a jakou měl úspěšnost při vzorových testech.

On-line verze učebních pomůcek je studentům dostupná na samostatném serveru školy, instalaci a provozu LMS eDoceo zajišťuje výpočetní centrum. Každý student má v LMS eDoceo svůj vlastní účet a zpřístupněné pouze pomůcky k těm předmětům, které si zapsal při počítačových zápisech předmětů. V zápisech předmětů si může student zvolit volitelné předměty, případně vybrat paralelní kurz povinných předmětů.

Vzhledem k tomu , že ne všichni studenti mají dostačující připojení k internetu, jsou jim učební pomůcky k dispozici také v off-line verzi na CD. Předměty jsou v této verzi distribuovány po skupinách předmětů, které jsou tyto:

  • povinné a povinně volitelné předměty,
  • volitelné předměty,
  • předměty pro jednotlivé vedlejší specializace (student si může vybrat jednu ze čtyř vedlejších specializací).

Jednotná cena CD činí 70 Kč, zahrnuje pouze náklady na nosič, potisk CD a určitou rezervu na vyřazená a učitelská CD.
V současné době jsou tyto učební pomůcky používány převážně v off-line verzi na CD, svou oblibu si získaly nejen mezi studenty distanční formy studia ale i mezi studenty prezenčního studia. Dosavadní zkušenosti ukazují, že jejich popularita mezi studenty stále roste.