Výuka    

PC

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

line decor
  
line decor
 
 
 
 
 

Setkání uživatelů e-learningových systémů
SCO 2004
E-learning přichází
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Brno, 26. ledna 2004
Sekce A: Obecné otázky e-learningu

Zkušenosti s přípravou a organizací distanční formy uceleného studijního programu

doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.
Ing. Markéta Kubálková

Anotace:

V rámci první akreditace v ČR Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze nabízí od září 2002 distanční formu dvouletého navazujícího magisterského studijního programu. Každý semestr je přijímáno asi 50 studentů. Studenti v semestru absolvují 3 jednodenní tutoriály. Studium usnadňují elektronické pomůcky připravené v programech Zoner Context na CD a v programu eDoceo v internetové podobě pro 80 předmětů. Finanční náklady na přípravu přesáhly 9 mil. Kč, byly hrazeny z rozvojových projektů MŠMT. Přípravy se účastnilo 60 učitelů, většina z nich složila mezinárodní testy ECDL. Fakulta disponuje mj. dvěma vlastními duplikátory CD. Studentům, učitelům i zájemcům o distanční formu studia je k dispozici portál distančního studia http://distancni.fph.vse.cz, na němž je mj. zveřejněn Průvodce distančním studiem.

FF MU v Brně
Filozofická fakulta Masarykovy university v Brně

Posluchárna 48
Posluchárna 48, kde se odehrávala konference

Fakultě podnikospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze byla na základě předloženého projektu akreditována v červnu 2002 distanční forma výuky navazujícího magisterského studia. Fakulta se musela vyrovnat s přípravou distanční formy řady předmětů, s organizačním, technickým, personálním zabezpečením výuky.

Příprava pomůcek pro distanční formu byla zahájena na podzim roku 2001. Fakulta rozhodnutím svých vrcholných orgánů (akademický senát, kolegium děkana, pedagogické kolegium) určila přípravu akreditace jako klíčový úkol fakulty. Řízením přípravy akreditace byl pověřen proděkan pro pedagogiku a informatizaci a tajemnice pro studentské záležitosti. Prvním krokem přípravy byl výběr vhodného softwaru. Pro přípravu multimediálních pomůcek byl vybrán program pro elektronické publikování Zoner Context. Fakulta se v první fázi vzdala orientace na LMS, neboť:

 • se chtěla soustředit na obsahovou stránku podpory studia předmětů,
 • bylo nutné zapojit široký okruh učitelů fakulty, kteří byli díky dřívějším školením zvyklí pracovat s textovým procesorem MS Word, jehož ovládání je podobné jako ovládání programu Zoner Context,
 • pomůcky museli být nezávislé na připojení k internetu.

Fakulta se odhodlala připravit projekt pro ucelený studijní program – navazující magisterské studium, neboť:

 • výhody distanční formy vyniknou až při distanční formě uceleného programu, nikoliv jednotlivých předmětů (odpadá nutnost ubytování studentů na kolejích, úspora učeben v rozvrhu hodin, úspora kapacity menzy, míst v počítačových studovnách),
 • navazující magisterské studium má standardní délku studia 2 roky, což představuje 72 kreditů, což je menší záběr než bakalářské studium se standardní délkou 3 roky a 125 kredity,
 • úspěšnost studia v kombinované formě dříve zajišťované fakultou byla u studentů navazujícího magisterského studia vyšší než u studentů bakalářského studia,
 • o navazující magisterský program fakulty je značný zájem i z řad absolventů jiných fakult a škol (kromě absolventů bakalářského studia fakulty se ročně uchází o navazující magisterské studium více než 700 uchazečů z jiných fakult a škol).

Fakulta má 101 učitelů, z toho se do přípravy pomůcek zapojilo 60 učitelů. Bylo nutné pokrýt 72 kreditů, z čehož 48 kreditů získává student za volitelné předměty. Fakulta vytýčila cíl alespoň trojnásobné nabídky volitelných předmětů tak, aby se neztratil jejich volitelný charakter.

Učitelé fakulty byly vlastními silami zaškoleni jak v práci s programem Zoner Context, tak v metodice přípravy pomůcek. Byl jim dán k dispozici neomezený počet studentů – pomocných vědeckých sil. Díky vysokému nasazení, soustavné průběžné kontrole a korekci se podařilo během necelého roku připravit pomůcky pro 48 předmětů v rozsahu 128 kreditů. Volba Zoneru Context se ukázala ve fázi přípravy jako správná, neboť 6 předmětů připravovaných v LMS eDoceo bylo těsně před podáním projektu přepracováno, autoři se totiž příliš vyčerpali ovládáním programu Autor pro tvorbu pomůcky a zanedbali věcnou stránku.

Akreditací v červnu 2002 začala neméně náročná fáze realizace projektu. Fakulta ročně přijímá do distanční formy navazujícího magisterského studia asi 140 studentů (asi 50 v lednu, zbytek v červenci). Vzorový studijní program je připraven pro studenty na tři roky:

 • v 1. a 2. semestru mají zařazeny předměty o rozsahu 15 kreditů za semestr,
 • v 3. – 5. semestru mají zařazeny předměty o rozsahu 14 kreditů za semestr,
 • 6. semestr je rezervou pro opakování neúspěšných předmětů, pro diplomovou práci, státní zkoušky,
 • student musí získat v 1. semestru alespoň 10 kreditů,
 • student musí v každých dvou po sobě jdoucích semestrech získat alespoň 24 kreditů (mírnější tempo než u prezenčních studentů, kteří musí získat alespoň 28 kreditů),
 • student musí složit zápočet či zkoušku v semestru, v němž si ji zapsal (rozdíl od bývalé kombinované formy, kde zápočet či zkoušku mohl skládat i v následujícím semestru, zápočty a zkoušky lze však skládat až do posledního dne semestru na rozdíl od prezenční formy studia).

Pro metodické vedení studentů jsou určeny jednodenní tutoriály:

 • před zahájením studia se koná zahajovací tutoriál, kde jsou studenti zapsáni, podrobně seznámeni s kreditním systémem, metodikou studia, pomůckami, organizací studia a chodem fakulty a školy,
 • každý semestr se konají tři řádné tutoriály (počáteční: před začátkem výuky prezenční formy, průběžný: uprostřed semestru, závěrečný: po skončení výuky prezenční formy).

Řádný tutoriál se koná v čase 9 – 18 hodin, první hodinu se vždy koná schůzka studentů s proděkanem pro pedagogiku a informatizaci, na níž jsou studenti seznámeni s cíli semestru a jejich realizací (např. výběr volitelných předmětů, vedlejší specializace, diplomové práce), jsou také upozorněni na aktuální úskalí, mohou podávat náměty, připomínky, stížnosti k obsahu předmětů, kvalitě pomůcek, organizaci studia.

Pokud student studuje úspěšně podle vzorového plánu, potřebuje na povinné řádné tutoriály 6 dnů za rok (často čerpaných z dovolené). Pokud u některé předmětu neuspěje, opakuje jej s následujícím „ročníkem“ (přesněji „semestrem“). Potom jsou tutoriály pro něj vícedenní, neboť každému semestru je vyhrazen 1 den v týdnu tutoriálu (pondělí – první, úterý – druhý, ..., pátek – pátý semestr).

Zápočty a zkoušky skládají studenti zpravidla v odpoledních či večerních hodinách, povinností učitelů je vypisovat termíny testování v týdnu závěrečného tutoriálu (v jiný den než tutoriál), v posledním týdnu semestru a alespoň jeden termín mezi závěrečným tutoriálem a posledním týdnem. Termíny testů a upřesňující pokyny jsou zveřejňovány na webovém portálu distančního studia.

Studenti mohou v průběhu semestru konzultovat s učiteli v jejich konzultačních hodinách, některé předměty mají skupinové konzultace spojené s obhajobami seminárních prací. Učitelé mají tzv. rozšířené konzultační hodiny na mobilu (30 minut za každých 5 vyučovaných studentů, nejméně však jednu hodinu týdně). Učitel smí vést tutoriály maximálně dvou kurzů (paralelek), jeden kurz má maximálně 25 studentů, tj. učitel smí vést maximálně 50 studentů za semestr tak, aby nebyla snížena kvalita péče o studenty.

Studenti mají předepsáno průběžné studium v průběhu semestru rozepsané ve většině předmětů na jednotlivé týdny, studenti mají zpravidla samostatně studovat stejným tempem jako prezenční studenti, mají však v semestru zapsáno méně předmětů. Průběžné úkoly (odpovědi, eseje) zasílají studenti učitelům e-mailem, nedodržení termínu bývá sankcionováno bodově. Zápočty a zkoušky je možno skládat kdykoliv v semestru, kdy si student předmět zapsal. V případě neúspěšného ukončení předmětu, musí další semestr navštěvovat znovu jeho tutoriály. Na 72 kreditů, které musí ve stanovené struktuře získat, má student k dispozici 14 rezervních kreditů.

Administrativu distančního studia zajišťuje programová tutorka. Fakulta nepoužívá pro vedoucí kurzů označení (předmětoví) tutoři, proto se vžilo zjednodušené označení tutorka pro programovou tutorku. „Tutorka“ zajišťuje učebny pro tutoriály, vypaluje CD, prodává CD, popř. je zasílá na dobírku. V době tutoriálů je přítomna ve škole od 8 do 18 hodin, každý týden má úřední hodiny ve středu a v pátek od 13 do 20 hodin.

Pro pálení CD používá fakulta dva duplikátory (jeden se zdvojenou vypalovací mechanikou) a jednu potiskovací tiskárnu. Za každé CD platí student 70 Kč (na dobírku 140 Kč). Na jednom CD je skupina předmětů. Celkem je 5 výukových CD a fakultní informační CD.

Informace o studiu čerpají studenti:

 • z publikace Průvodce distančním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské,
 • z portálu distančního studia http://distancni.fph.vse.cz,
 • z fakultního informačního CD a fakultních webových stránek http://fph.vse.cz,
 • konzultací s „tutorkou“,
 • ve zvláštních případech konzultací s proděkanem pro pedagogiku a informatizaci.

Fakulta klade důraz také na vzdělávání zaměstnanců. Po všech učitelích vyžaduje, aby do 18 měsíců zvládli testy ECDL minimálně v rozsahu Start. Na fakultě bylo akreditováno středisko ECDL, 5 učitelů získalo oprávnění testera, 55 učitelů a zaměstnanců získalo oprávnění ECDL, z toho 39 zvládlo úroveň Komplet. Připravuje se testování studentů, neboť soubor volitelných předmětů Manažerská informatika 1 – 3 (v celkovém rozsahu 10 kreditů) přesahuje úroveň požadavků ECDL, popř. ECDL Advanced.

Počítačová podpora je významná i pro agendu distančního studia. Výsledky testů vkládají učitelé do systému Vysledky, který automaticky odešle výsledek na studentem stanovenou adresu – na e-mail či na mobilní telefon. Bilanci kreditů, výsledky zápočtů a zkoušek si kdykoliv student může prohlédnout na webu díky systému PES (Počítačová evidence studia).

Distanční studenti využívají portál distančního studia, na němž najdou aktuální rozvrh tutoriálů, seznamy předmětů, jejich zařazení do skupin, anotace, literaturu k předmětům. Najdou zde také zvukové záznamy přednášek některých předmětů.

V rámci Studentského klubu na portálu distančního studia může student také uvést své osobní kontakty, které chce zpřístupnit ostatním studentům distanční formy, kteří je po vstupu do Studentského klubu (chráněném heslem) mohou využít ke vzájemné komunikaci.

Na portálu distančního studia studenti vyplňují formuláře ankety, která se zaměřuje na jednotlivé předměty, organizaci studia, práci „tutorky“. Zpětná vazba pro učitele a proděkana je v distanční formě velmi důležitá.

V distanční formě nyní na fakultě studuje téměř 300 studentů. Jejich úspěšnost je významně nižší než v prezenční formě, vyšší je podíl přerušení studia. Podrobnější analýzu bude možné provést až po více letech, studenti zatím studují v 1. – 3. semestru.

Distanční studium je na fakultě průběžně aktualizováno a rozvíjeno. V roce 2003:

 • Většina předmětů byla převedena do LMS eDoceo, byly doplněny testové otázky, které se stávají v předmětech nutnou podmínkou přihlášení k zápočtu či zkoušce. Fakulta vždy bude provádět finální testování prezenčně.
 • Byly doplněny nové vedlejší specializace. (Student si kromě hlavní specializace Podniková ekonomika a management vybírá vedlejší specializaci, která činí 18 kreditů z celkových 72 kreditů.)
 • Byla rozšířena nabídka volitelných předmětů.
 • Byly připraveny distanční pomůcky pro přípravu na přijímací zkoušky (na základě přání absolventů bakalářských i magisterských oborů jiných vysokých škol). Jedná se o soubor 7 předmětů, které vstupují do odborné přijímací zkoušky.

Nyní je v programu Zoner Context zpracováno pro distanční formu výuky celkem 80 předmětů v rozsahu 203 kreditů, v programu eDoceo bylo zpracováno pro distanční formu výuky celkem 70 předmětů v rozsahu 186 kreditů.

Distanční forma výuky je žádanou formou výuky, počet uchazečů je asi trojnásobně vysoký oproti počtu přijímaných studentů. Nutno také zdůraznit, že příprava distanční formy je finančně velmi náročná. Příprava distanční formy byla financována v letech 2001 – 2003 z několika rozvojových projektů MŠMT v celkové výši 9,3 mil. Kč. Více než třetinu nákladů tvořily autorské honoráře učitelů – autorů pomůcek.

Distanční forma výuky přinesla významné efekty i pro prezenční formu výuky. Učitelé získali bližší vztah k využívání výpočetní techniky, mnohé pomůcky distanční formy jsou využívány prezenčními studenty. Fakulta je také díky rozvojovým projektům dobře vybavena výpočetní technikou.