Výuka    

PC

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

line decor
  
line decor
 
 
 
 
 

 

Konference Fenomén e-learningu v současném vzdělávání
Praha, 18. března 2003
Sekce 3: Možnosti využití e-learningu na vysokých a vyšších odborných školách

Příprava a realizace projektu distanční formy
uceleného studijního programu navazujícího magisterského studia
na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze

doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.

1. Příprava

Fakulta podnikohospodářská se v září 2001 rozhodla připravit distanční formu navazujícího magisterského studijního programu Podniková ekonomika a management. Za východiska tohoto rozhodnutí lze považovat:

 • zkušenosti fakulty s dřívější dálkovou a kombinovanou formou studia,
 • zájem uchazečů o distanční formu studia,
 • přidělené rozvojové projekty MŠMT,
 • vůli vedení a členů fakulty věnovat se distanční formě vzdělávání.

Fakulta stanovila přípravu distanční formy studia za hlavní prioritu, což ji umožnilo zkoncentrovat kapacity na rychlé a kvalitní řešení úkolu. Během 8 měsíců připravila fakulta k akreditaci ucelený studijní program v rozsahu 72 kreditů včetně volitelných předmětů:

 • V září 2001 proběhlo jednání orgánů fakulty o rozhodnutí připravit distanční formu (vedení fakulty, vědecká rada, kolegium děkana, pedagogické kolegium) tak, aby byla poskytnuta myšlence jednoznačná podpora.
 • V říjnu 2001 byl vybrán software pro tvorbu multimediálních pomůcek. Byl zvolen program pro elektronické publikování Zoner Context a v případě zájmu učitelů připuštěn program Autor. Urychleně byl zpracován návrh multimediální pomůcky pro jeden předmět. Do čela koordinačního týmu se staví proděkan pro pedagogiku a informatizaci, další docent fakulty a tajemnice pro studentské záležitosti. Vlastními silami proběhla rozsáhlá školení učitelů pro práci se softwarem. Na základě ochoty učitelů byl připraven seznam asi 50 předmětů připravovaných pro distanční formu.
 • Do poloviny prosince 2001 museli učitelé připravit alespoň jednu kapitolu či část předmětu v elektronické formě tak, aby prokázali schopnost připravit elektronické pomůcky pro distanční formu studia. Některé předměty byly vyřazeny, jiní učitelé se spontánně přidali ke vznikající celofakultní aktivitě. Na projektu distanční formy začala pracovat více než polovina učitelů fakulty.
 • V lednu 2002 proběhla metodická školení pro přípravu pomůcek vycházející z hodnocení částí předaných v prosinci 2001.
 • Počátkem března 2002 předávají učitelé téměř hotové pomůcky tak, aby se předešlo metodicky nevhodně zpracovaným či neúplným pomůckám.
 • Koncem března 2002 předávají učitelé své hotové pomůcky, koordinátoři přípravy s týmem studentů sjednocují v průběhu dubna 2002 uspořádání elektronických publikací, doplňují neúplné pomůcky. Pomůcky obsahují plné učební texty či v menší míře metodické průvodce učebnicemi, texty jsou provázány hypertextovými otázkami, doplněny úvody, shrnutími, otázkami zodpovězenými i nezodpovězenými, úkoly k vypracování studenty včetně přesného harmonogramu studia.
 • V dubnu 2002 je připraven Průvodce studiem pro studenty distančního studia a Projekt distanční formy navazujícího magisterského studia. Na konci dubna 2002 jsou projekt a veškeré pomůcky předány Komisi pro ekonomii Akreditační komise MŠMT.
 • V květnu 2002 doporučila Komise pro ekonomii studijní program v distanční formě k akreditaci. Akreditační komise MŠMT si vyžádala obhajobu vedoucími týmu projektu. Po obhajobě v červnu 2002 akreditovala studijní program na čtyři roky (maximální dobu, na níž umožňuje zákon o vysokých školách akreditovat navazující magisterský program) Fakultě podnikohospodářské jako první v České republice.
 • Prvních 77 studentů bylo přijato do programu na základě přijímacího řízení v srpnu 2002. Dalších 43 studentů bylo přijato v lednu 2003.

2. Realizace

2.1 Organizace studia

Standardní délka magisterského navazujícího studia činí v prezenční i distanční formě 2 roky. Studijní předpisy umožňují prodloužit studentovi bez žádostí a sankcí studium o 1 rok. Vzorový studijní plán (rozpis předmětů do semestrů) je pro distanční formu na rozdíl od prezenční formy závazný. Studium dle vzorového studijního plánu je rozvolněno na 3 roky, v prvních pěti semestrech student absolvuje předměty v rozsahu 72 kreditů, poslední semestr je vyčleněn na dokončování diplomové práce, na opakování neúspěšně absolvovaných předmětů a na zbývající státní zkoušky.

Ve vzorovém studijním plánu jsou pro každý semestr zařazeny předměty v rozsahu 14 – 15 kreditů. Student je povinen úspěšně absolvovat předměty tak, aby v každých dvou po sobě jdoucích semestrech (s výjimkou konce studia) dosáhl alespoň 24 kreditů (na rozdíl od prezenční formy studia, v níž musí dosáhnout 28 kreditů).

Již před začátkem semestru si student registruje pomocí počítače (prostřednictvím Internetu nebo ve škole) předměty na další semestr. Registrace je nutná i při závazném studijním plánu, neboť v povinných předmětech jsou vypisovány paralelní kurzy a dále je nutné zaregistrovat výběr volitelných předmětů. V zápisu student koriguje svůj rozpis předmětů na semestr dle uspokojené poptávky. U povinných předmětů, pokud je třeba, změní paralelku, u volitelných předmětů, pokud v některých předmětech převýšila poptávka kapacitu volitelných předmětů, student upraví svůj výběr volitelných předmětů. Předměty jsou (na rozdíl od prezenční formy) otevírány již při jednom zájemci o studium předmětu.

Studium předmětů usnadňují studentovi tutoriály. Konají se třikrát za semestr, účast je povinná. Jedná se o prezenční metodická setkání studentů s tutory – učiteli vedoucími distanční přípravu studentů. Rozvrh tutoriálů je pevný. Tutoriály probíhají formou týdenního bloku: v pondělí tutoriál pro první semestr, v úterý pro druhý semestr, ..., v pátek pro pátý semestr. Student se proto musí uvolnit ze zaměstnání pouze na jeden den. Tutoriál probíhá od 9 do 18 hodin. Účast na povinných tutoriálech představuje pro studenta zátěž 3 dny za semestr, 6 dnů za rok (v některých případech se jedná o dny dovolené studentů, které zaměstnavatel neuvolní). Pokud student v některém předmětu neuspěje, musí jej opakovat v rámci tutoriálů nižšího semestru. Tím se může zvýšit časová náročnost tutoriálů pro studenty.

Student musí absolvovat předmět za 1 semestr (na rozdíl od předchozí varianty kombinovaného studia, kdy na předmět měl 2 semestry). V semestru je na něm vyžadována průběžná práce. Dle harmonogramu jednotlivých předmětů předkládá učiteli výsledky svého studia, nejčastěji formou odpovědí na zadané otázky e-mailem. Student postupuje dle harmonogramu většinou shodného s prezenční formou studia. Na rozdíl od prezenční formy nemá však v semestru zapsáno najednou tolik předmětů.

Případné nejasnosti řeší student s tutory osobně v jejich konzultačních hodinách, telefonicky, faxem či e-mailem. Dalším místem osobního setkání tutora se studenty jsou průběžný a závěrečný semestrální tutoriál. Konzultace, testy, zápočtové testy a zkoušky se konají zpravidla v odpoledních nebo večerních hodinách. Požadavky na absolvování předmětů jsou shodné s prezenční formou studia.

2.2 Studijní pomůcky

Studijní pomůcky pro samostudium jsou zásadním prvkem distančního vzdělávání. Fakulta vyvíjela pomůcky ve dvou směrech:

 • elektronické multimediální publikace na CD (s využitím programu Zoner Context),
 • internetové vzdělávání (s využitím programu eDoceo).

Podporován byl především první směr, který se pro autory i studenty ukázal schůdnější. Idea vzdělávání přes Internet (popř. intranet) zatím naráží na horší dostupnost Internetu u běžné populace v ČR. Lze očekávat, že student bude komunikovat s učitelem prostřednictvím Internetu na úrovni přijímání a odesílání pošty, prohlédnutí aktualizace studijních materiálů, nelze však zatím předpokládat, že student bude studovat u počítače kvalitně připojeného k Internetu (pevné připojení či připojení prostřednictvím kabelové televize).

Elektronické multimediální publikace na CD byly připraveny pro 50 předmětů. Distribuované CD se samo spustí po vložení do počítače. Student je dále veden formou osnovy předmětu a hypertextových odkazů. Pomůcky z jednotlivých předmětů jsou graficky i metodicky sjednoceny.

Na CD student najde:

 • návod, jak pracovat s CD,
 • akreditační materiály předmětu a další informace o tutorech předmětu,
 • harmonogram studia v semestru platný pro předmět včetně odkazu na internetovou aktualizaci harmonogramu, organizačních informací i věcné problematiky studia předmětu,
 • učební text (či u menší části předmětů alespoň metodický návod k četbě tištěné učebnice dříve vydané mimo VŠE),
 • podrobně řešené otázky k jednotlivým částem textu,
 • stručně řešené otázky k jednotlivým částem textu,
 • otázky k zamyšlení a řešení, odpovědi musí ve stanovených termínech student poslat tutorovi,
 • vzory testů.

V roce 2003 je cílem fakulty převést veškerá CD do internetové podoby. Na základě požadavků fakulty byl vyvinut export z programu Zoner Context do programu Autor. Je tak možné převést elektronické texty do programu eDoceo. Souběžně s převodem dojde k aktualizaci textů, doplnění otázek a testů, zavedení návaznosti mezi předměty či jejich částmi.

Fakulta očekává, že začlenění pomůcek do programu eDoceo přinese:

 • přístup studentů k aktualizované verzi,
 • sledování průběhu studia alespoň části studentů,
 • sběr poznámek studentů k textům,
 • přehledné zpracování otázek,
 • přehled o úspěšnosti odpovědí na otázky,
 • snadný sběr úkolů,
 • snadná hromadná komunikace se studenty v kurzu,
 • zvýšení prestiže distanční formy.

2.3 Organizační, personální a materiální zabezpečení studia

Od dubna 2002 bylo na fakultě zřízeno Středisko distančního vzdělávání, jehož zárodky se vytvářely již v průběhu přípravy učebních pomůcek. Za projekt a rozjezd distanční formy studia odpovídají proděkan pro pedagogiku a informatizaci a tajemnice pro studentské záležitosti. Od září 2002 byla přijata na fakultu programová tutorka distanční formy studia, do jejíž působnosti spadají:

 • příprava rozvrhu hodin, zajištění místností, organizace tutoriálů,
 • práva seminárních místností distanční formy studia,
 • kompletace multimediálních učebních pomůcek distanční formy studia, jejich distribuce,
 • prezentace distanční formy studia na veřejnosti,
 • poradenská činnost pro studenty distanční formy včetně úředních hodin v odpoledních a večerních hodinách,
 • elektronická komunikace se studenty distanční formy studia (e-mail, elektronické diskusní skupiny),
 • aktualizace internetového portálu distančního vzdělávání,
 • zápisy, příprava a průběh imatrikulace, příprava a průběh přijímacího řízení, příprava a organizace promocí studentů distanční formy,
 • vedení evidence zkoušek, provádění kontroly výkazů o studiu.

Fakulta klade důraz na informatické vzdělání učitelů – tutorů distanční formy. Na podzim prošli učitelé školením o rozsahu 52 hodin. V prvním čtvrtletí skládali učitelé i administrativní zaměstnanci mezinárodně uznávané testy ECDL. Z asi 120 učitelů a zaměstnanců fakulty jich 16 získalo certifikát ECDL a dalších 32 osvědčení ECDL.

Fakulta díky finančním prostředků ze získaných rozvojových programů nakoupila rozsáhlé vybavení pro chod distanční formy studia, mj.:

 • duplikátor CD včetně tiskárny na potisk CD (na Fakultě bylo v roce 2002 takto vyrobeno asi 1200 ks CD),
 • 43 kusů PC,
 • diktafony na záznam prezenčních přednášek.
 • server pro portál distančního vzdělávání a fakultní webové stránky,
 • výkonný skeneru pro skenování učebních materiálů i testů za účelem jejich automatického vyhodnocování,
 • digitální kamera zaznamenávající obraz i zvuk na paměťové karty ve formátu přímo publikovatelném na Internetu či intranetu.

Díky samostatnému rozvojovému programu MŠMT byl realizován portál distančního studia (http://distancni.fph.vse.cz), v jehož rámci jsou nabízeny mj. služby:

 • hypertextový Průvodce studiem, rozvrh hodin tutoriálů distančního studia,
 • elektronické objednávání multimediálních pomůcek na CD,
 • diskusní fórum,
 • studentský klub (zjišťování kontaktů na spolužáky a doplňování vlastních osobních kontaktů),
 • zvukové záznamy přednášek (v roce 2002 záznam zahajovacího tutoriálu a přednášek předmětu MIE403 Mikroekonomie 2, v roce 2003 záznam přednášek předmětu PM_466 Řízení vztahu se zákazníky),
 • automatické zasílání seznamu novinek na serveru.