Výuka    

PC

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

line decor
  
line decor
 
 
 
 
 

8. ročník mezinárodní konference Pedagogický software 2002
České Budějovice, 5. - 6. června 2002

Sekce 6: Technologie vzdělávání, kybernetické metody, pilotní projekty

Projekt distanční formy uceleného studijního programu od předsevzetí k akreditaci

doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.

Na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze byl otevírán v distanční formě od roku 1995 bakalářský a od roku 1999 magisterský navazující studijní program. Platnost akreditace distanční formy fakultě končí v prosinci 2002. Požadavky na distanční formu se na základě zákona o vysokých školách 111/1998 Sb. a na základě Vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 10. února 1999 o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu zpřísnily.

Fakulta se na základě předchozích zkušeností rozhodla připravit projekt distanční formy pouze magisterského navazujícího studijního programu. Závažné rozhodnutí bylo učiněno v září 2001, příprava distanční formy se stala klíčovým úkolem fakulty, k němuž se přihlásily všechny orgány fakulty: vedení fakulty, pedagogické kolegium, kolegium děkana, vědecká rada, akademický senát.

V říjnu 2001 byl vybrán software pro přípravu učebních pomůcek: program pro elektronické publikování Zoner Context a program pro přípravu on-line kurzů Edoceo. Dvouletý magisterský navazující studijní program Podniková ekonomika a management představuje 72 kreditů. Pro pokrytí všech povinných, povinně volitelných, volitelných předmětů a předmětů vedlejší specializace bylo vybráno 56 předmětů (z více než 200 předmětů fakulty) o rozsahu 147 kreditů.

Přípravy distanční formy se účastnilo asi 60 z téměř 100 učitelů fakulty. Významnou roli sehrála asistence studentů – pomocných vědeckých sil. Projekt byl plněn v několika termínech: 30. 11. 2001 (odevzdání alespoň jedné kapitoly v elektronické formě všech učebních pomůcek), 10. 3. 2002 (předložení výsledné formy učebních pomůcek k připomínkám koordinátorů), 29. 3. 2002 (odevzdání učebních pomůcek k akreditaci), 26. 4. 2002 (předání projektu a všech učebních pomůcek akreditační komisi MŠMT), 20. 8. 2002 (finalizace učebních pomůcek pro výuku).

Finanční podporu projektu zajistily rozvojové projekty MŠMT v rozsahu více než 5 mil. Kč. Všichni učitelé byli proškoleni v používání softwaru i v metodologii tvorby pomůcek. Fakulta pořídila příslušné technické vybavení, především duplikátor CD včetně tiskárny pro potisk CD (duplikátor a tiskárna vyzkoušeny na výrobě fakultního informačního CD zejména v souvislosti s dnem otevřených dveří fakulty). Fakulta provedla i příslušné organizační změny (vznik Střediska pro distanční vzdělávání). Fakulta inovovala zásadně své webové stránky, které v distanční formě hrají významnou roli. Experimentálně byl pořízen záznam vybrané přednášky do formy souborů pro videoserver (vmv formát) a do formátu video CD (pro DVD přehrávače).

Koncem dubna 2002 byla akreditační komisi MŠMT předána žádost o schválení distanční formy magisterského navazujícího studia. Projekt distanční formy připojený k žádosti obsahuje kapitoly: příprava distanční formy (zkušenosti, softwarové, personální zabezpečení, vzdělávání autorů a tutorů, finanční zabezpečení přípravy), organizace výuky (tutoriály, systém komunikace studentů s učiteli a studentů navzájem), informační zajištění distanční formy (příručky, informační servery). Přílohou projektu jsou mj. Průvodce distančním studiem (pro studenty) a učební pomůcky na CD pro 48 předmětů (46 předmětů připraveno programem Zoner Context, 1 předmět v programu Edoceo, 1 předmět programem IGA, další 2 předměty on-line formou na Internetu). Žádost projedná skupina pro ekonomické studijní programy 6. 6. 2002. Již v květnu 2002 byly učební pomůcky některých předmětů na CD distribuovány studentům prezenčního studia.