4IZ440 - Propojená data na webu (PDW)

(Starší název: Reprezentace a zpracování znalostí na WWW, tj. RZZW)

Přednášející a cvičící: Doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Pro studijní skupinu v ZS 2017 je k dispozici
Základní (povinná) literatura:

Doplňující literatura:

Slidy (a další odkazy) z přednášek a cvičení:

Bude průběžně vystavováno, níže uvedené je převážně stará verze z minulého semestru, ev. starší!


Informace o testech (celkem 40 bodů):
Zadání minireferátu (celkem 15 bodů, nutno minimálně 5)

Rámcově se seznamte s obsahem zvoleného odborného článku z oblasti sémantického webu. Pokud nebude s vyučujícím explicitně dohodnuto jinak, bude se jednat

Předtím si v dokumentu zkontrolujte, jestli si už článek nevybral někdo jiný. Zadání volby článku proveďte nejpozději 31.10. Na základě tohoto seznámení si připravte:


Zadání semestrálního projektu (celkem 40 bodů, nutno minimálně 20)

Harmonogram odevzdání: Pracovní verze projektů budou prezentovány na cvičení 11.12.; již 7.12. ale dodat jednostránkový koncept v PDF přes odevzdávárnu InSIS; kompletní finální verzi nutno povinně dodat přes odevzdávárnu InSIS do 14.1.2016, následně budu řešit jen případná drobná vylepšení kvůli známce apod.

Všechny varianty zadání, které nejsou rovnou "textové" podstaty, předpokládají navíc vypracování alespoň stručného textového dokumentu (3-5 stran, podle potřeby i více) popisujícího řešený problém a způsob jeho řešení. (Popisujte především originální část vlastního řešení, zkušenosti, charakter experimentů apod. Nejedná se o referát o existujících, hotových technologiích, které využíváte!)

Varianty projektu:

  1. Nové: Aktuálně zařazená témata navazující na směry výzkumu katedry (ideální pro zájemce o DP)
  2. Extrakce/transformace/linkování provedené nad reálnými daty, s využitelným datovým výstupem. Výstup musí být určitým způsobem evaluován, např. s využitím nástroje RDFunit, případně specificky pro zdroje ve SKOS qSKOS. Zvláště vítané jsou aktivity nad českými veřejnosprávními daty, ať už v současnosti vystavenými na http://linked.opendata.cz, nebo perspektivně vedoucí k obohacení těchto zdrojů linked data. Výchozím bodem mohou být i fiskální datasety katalogizované v rámci projektů OpenBudgets a OpenSpending: můžete buďto hlouběji rozpracovat využití datasetu z Vaší týmové práce na cvičeních (až k formulaci "analytických" SPARQL dotazů vedoucí k zajímavým zjištěním v datech - viz Příručka datové žurnalistiky), nebo zpracovat některý další dosud nezpracovaný dataset. Obdobně jsou vítány aktivity ve směru k české DBpedii. Konkrétní technologické prvky (lze nakombinovat):
  3. Testování použitelnosti některého nástroje z oblasti linked data pomocí některé jednoduché testovací metodiky, kterou si dohledáte v literatuře z oblasti testování software. Testování musí zahrnovat i ty aspekty daného nástroje, které se vztahují k práci s daty RDF (ev. jinými daty specificky odpovídající zaměření předmětu), tj. nejen běžné vlastnosti společné i jiným třídám software.
  4. Vizualizační aplikace, včetně zdrojového kódu, primárně postavená nad datasety z linked.opendata.cz. Doprovodný dokument bude kromě popisu aplikace z technologického i uživatelského hlediska obsahovat také návrh okruhu osob, pro které by aplikace mohla být užitečná, a scénář jejího využití k uspokojení realistické informační potřeby.
  5. Návrh produktového slovníku (RDFS nebo jednoduchý OWL) odpovídajícího GoodRelations / schema.org a použitelného pro popis veřejných zakázek.
  6. Práce na rozvoji některé linked-datové aplikace katedry, např. (Pozn.: ověřit, co už se udělalo v rámci ZS 2016...)
  7. Vlastní téma po konzultaci s vyučujícím (může opět jít např. i o specifikaci aplikace, která by byla následně realizována v rámci diplmovové práce).Přehledové zdroje, nástroje, aplikace a akce

(Řada z nich už může být zastaralých nebo nefunkčních.)

Přehledové zdroje:

Vybrané nástroje pro sémantický web:

Další zdroje a uživatelské aplikace:

Hlavní akce z oblasti sémantického webu:


Vojtěch Svátek - výuka
Vojtěch Svátek - hlavní stránkaVojtěch Svátek , aktualizováno 20.12.2017