Úvod
Profil
Publikace
Texty článků
Předměty
Diplomky
Kontakt
Odkazy 
                   Knižní publikace
Principy a modely řízení podnikové informatiky

Oeconomica, Praha, 2008, ISBN 978-80-245-1440-6

 Abstrakt 

Posláním této knihy je poskytnout stávajícím i budoucím manažerům informace o tom, s jakými problémy se mohou setkat při řízení rozvoje a provozu informačního systému a jaké mohou být postupy řešení těchto problémů. Jejím primárním cílem je osvětlit budoucím ICT manažerům, jak řídit podnikovou informatiku, aby se stala kvalitním partnerem byznysu a aby pomohla zvýšit konkurenceschopnost podniku. Sekundárním cílem je naznačit byznys manažerům, jak využít informační technologie ke zvýšení výkonnosti podniku, resp. veřejné instituce a jak spolupracovat s ICT manažery, aby ICT dobře podporovaly dosažení podnikových cílů.

 O B S A H  
Oddíl A: Podniková informatika – komponenty, principy, modely 15

1. Podniková informatika – pojmy a komponenty 17
1.1 Vymezení základních pojmů podnikové informatiky 17
1.2 Zdroje podnikové informatiky 24
1.2.1 Technologická infrastruktura a lidské zdroje 24
1.2.2 Řízení ICT zdrojů 25
1.3 ICT služby 26
1.3.1 Služby v současné ekonomice 26
1.3.2 Charakteristika ICT služeb 27
1.3.3 Kategorizace ICT služeb 30
1.4 Podnikové procesy a ICT procesy 37

2. Vývojové etapy a varianty řešení podnikové informatiky 41
2.1 Vývoj vztahu ICT- byznys a vývoj řešení podnikového IS 41
2.1.1 Izolované aplikace 41
2.1.2 Propojené aplikace na podporu vybraných podnikových útvarů 42
2.1.3 Komplexní ICT podpora podnikových činností 42
2.1.4 Podpora dodavatelských řetězců a podpora komunikace s partnery 43
2.2 Vývoj modelů dodávky ICT služeb 44
2.2.1 Začátek počítačové éry 45
2.2.2 Externí dávkové zpracování 45
2.2.3 Vlastní vývoj a provoz informačního systému 46
2.2.4 Externí vývoj software a provoz IS vlastními zdroji - model „software jako licence“ 46
2.2.5 Komplexní outsourcing provozu IS 49
2.2.6 Software jako služba 50
2.2.7 Modely dodávky ICT služeb - shrnutí 57
2.3 Základní alternativy vývoje a provozu IS 57
2.3.1 IASW versus TASW/OSS 59
2.3.2 Integrovaný softwarový balík versus integrované komponenty 60
2.3.3 Vlastními zdroji versus cizími zdroji . 61
2.4 Varianty řešení vývoje a provozu IS podniku . 61
2.5 Vývojové fáze softwarového produktu a jejich vliv na výběr TASW pro podnikový IS 64
2.5.1 Vývojové fáze softwarového produktu 64
2.5.2 Verze a modifikace softwarového produktu 65
2.6 Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky 67
2.6.1 Význam ICT pro daný sektor ekonomiky 67
2.6.2 Význam ICT pro realizaci cílů podniku 69
2.6.3 Zaměření ICT služeb 70
2.6.4 Soukromý versus veřejný sektor 70
2.6.5 Velikost podniku 71
2.6.6 Rozdělení kompetencí a pravomocí při řízení IS 72
2.6.7 Úroveň a rozsah outsourcingu 73
2.6.8 Kultura firmy 73
2.6.9 Úroveň znalostí zaměstnanců . 74

3. Inovační trendy v ICT a jejich vliv na řízení informatiky 75
3.1 Obecné inovační vlivy ICT na řízení podnikové informatiky 75
3.2 Inovační vlivy ICT v podnicích 76
3.2.1 ICT podpora zlepšování produktů, služeb a procesů 76 3.2.2 Vliv inovace internetu – Web 2.0 a Enterprise 2.0 76
3.2.3 Trendy v užití dat a informací 78
3.3 Vliv ICT na řízení podniků 79
3.3.1 Změny v chování podniků . 79
3.3.2 Strategie podniků v informační společnosti . 80
3.3.3 Metody řízení v podmínkách informační společnosti 81
3.4 Trendy ICT v kontextu globální ekonomiky 82
3.4.1 ICT a světový obchod 82
3.4.2 Klíčové vlivy ICT na fungování ekonomiky 84
3.4.3 Hodnocení rozvoje informační společnosti v rámci národních ekonomik 84
3.4.4 Aktuální stav rozvoje informační společnosti v ČR . 85

4. Principy managementu a podniková informatika 87
4.1 Teorie managementu, praxe v oblasti informatiky 87
4.2 Modely organizačních struktur, postavení informatiky 90
4.2.1 Stabilní organizační struktury 90
4.2.2 Flexibilní organizační struktury 92
4.2.3 Procesní řízení a organizační struktury 94 4.2.4 Centralizace a decentralizace řízení 95
4.3 Struktura IT útvaru 95

5. Architektury v podnikové informatice 100
5.1 Podstata, principy a účel návrhu a popisu architektury systému 100
5.2 Architektura v podnikové informatice 103
5.2.1 Účel architektury v podnikové informatice a vývoj obsahu 103
5.2.2 Architektonické rámce 105
5.2.3 Popis a řízení Enterprise Architecture . 108
5.2.4 Kritéria uplatňovaná při posuzování architektur 112
5.2.5 Role architekta . 113
5.3 Další architektury spojené s ICT 114
5.3.1 Architektura orientovaná na služby . 114
5.3.2 Vrstvená architektura. 118

6. Principy a modely řízení podnikové informatiky 128
6.1 Vývoj metodik řízení podnikové informatiky . 128
6.2 Principy řízení podnikové informatiky dle MMDIS 130
6.2.1 Princip multidimenzionality 130
6.2.2 Princip integrace 133
6.2.3 Princip vrstevnosti . 135
6.2.4 Princip flexibility . 136
6.2.5 Princip otevřenosti . 137
6.2.6 Princip standardizace 137
6.2.7 Princip kooperace 138
6.2.8 Princip procesního přístupu k řízení podniku a podnikové informatiky . 139
6.2.9 Princip učení a růstu 139
6.2.10 Princip lokalizace zdrojů a rozhodnutí . 140
6.2.11 Princip měřitelnosti 141
6.3 Modely řízení podnikové informatiky 141
6.3.1 Model řízení podniku založený na procesním řízení . 142
6.3.2 Vliv granularity popisu procesu na charakteristiky procesu – metoda KBPR . 148
6.3.3 Vliv zralosti procesu na charakteristiky procesu . 152
6.3.4 Model SPSPR 154
6.3.5 Model tvorby a dalšího rozvoje IS/ICT podniku . 159
6.3.6 Model integrace IS/ICT podniku 162
6.3.7 Model ITGPM 164
6.3.8 Model tvorby informační strategie . 164

Oddíl B: Řízení výkonu podnikové informatiky 167

7. Principy řízení výkonnosti podniku. 169
7.1 Změny v řízení podniku 169
7.1 Vymezení termínů výkonnost a řízení výkonnosti 170
7.2 Úrovně řízení výkonnosti z hlediska zralosti 172
7.3 Úrovně řízení výkonnosti z hlediska oblasti řešení 174

8. Corporate Performance Management a jeho role v řízení podniku . 175
8.1 Charakteristika CPM 175
8.2 Základní principy CPM . 177
8.2.1 Metodiky CPM . 177
8.2.2 Procesy CPM . 179
8.2.3 Metriky CPM 180
8.2.4 Aplikace CPM 184
8.3 IT infrastruktura pro CPM . 188
8.4 Charakteristiky efektivního CPM systému 192

9. Vybrané standardy řízení podnikové informatiky 194
9.1 ITIL . 194
9.1.1 Historie ITILu . 195
9.1.2 ITIL verze 2 196
9.1.3 ITIL verze 3 201
9.1.4 Závěrem k ITILu 205
9.2 CobiT 205
9.2.1 Historie CobiTu 206
9.2.2 Struktura procesního rámce CobiT . 206
9.2.3 Domény CobiTu . 207
9.2.4 Publikace CobiTu verze 4.1 209
9.2.5 Důvody pro použití CobiTu v praxi 210
9.3 ISO/IEC 20000 . 210
9.4 COSO . 212
9.5 Basel II . 213
9.6 AS 8015-2005 – Corporate Governance of ICT . 214
9.7 IT Balanced Scorecard . 215

10. Referenční model řízení podnikové informatiky ITGPM 217
10.1 Principy referenčních modelů . 217
10.2 IT Performance Management 219
10.2.1 Manažerské metody 220
10.2.2 Procesy řízení podnikové informatiky 220
10.2.3 Metriky pro řízení výkonnosti informatiky 222
10.2.4 Aplikace pro řízení podnikové informatiky . 223
10.3 Referenční model řízení informatiky 223
10.4 Řízení výkonnosti informatiky dle domén. 226
10.4.1 Strategické řízení podnikové informatiky. 227
10.4.2 Řízení rozvoje IS/ICT a systémová integrace služeb a zdrojů 230
10.4.3 Specifikace informatických služeb . 233
10.4.4 Řízení poskytování informatických služeb 235
10.4.5 Řízení ekonomiky a efektů v informatice. 237
10.4.6 Řízení lidských zdrojů v informatice 240
10.4.7 Řízení datových zdrojů 242
10.4.8 Řízení ICT zdrojů a konfigurací . 243
10.4.9 Řízení jednotlivých projektů 245
10.4.10 Řízení provozu podnikové informatiky 247
10.5 Možnosti customizace modelu . 248
10.6 Postup implementace referenčního modelu ITGPM 250


Oddíl C: Úlohy řízení podnikové informatiky . 253

11. Strategické řízení podnikové informatiky . 255
11.1 Význam ICT pro konkurenceschopnost . 255
11.2 Přístupy ke strategickému řízení IS/ICT. 258
11.3 Pojetí strategického řízení v metodice MMDIS a model informační strategie . 260
11.3.1 Konceptuální model a struktura informační strategie 261
11.3.2 Proces strategického řízení podnikové informatiky . 268
11.3.3 Principy strategického řízení IS/ICT 286

12. Řízení služeb podnikové informatiky 289
12.1 Životní cyklus ICT služeb . 289
12.2 Strukturace ICT služeb a návrh architektury ICT služeb 291
12.3 Granularita ICT služeb . 295
12.4 Definice ICT služby . 297
12.4.1 Identifikace služby . 298
12.4.2 Cíle služby a jejich metriky 299
12.4.3 Obsah/předmět služby 299
12.4.4 Objem a rozsah služby 300
12.4.5 Kvalita služby . 301
12.4.6 Cena služby . 303
12.4.7 Ostatní charakteristiky služby 307
12.5 OLA a další navazující smlouvy . 307

13. Sourcing v podnikové informatice 309
13.1 Koncept sourcingu 309
13.2 Možné důvody pro outsourcing 313
13.2.1 Snížení a kontrola nákladů . 313
13.2.2 Soustředění na hlavní činnost podniku . 314
13.2.3 Přístup k možnostem a schopnostem na světové úrovni 315
13.2.4 Zdroje nejsou dostupné interně . 316
13.2.5 Rychlé řešení nových požadavků na funkční oblast . 316
13.2.6 Zvýšení pružnosti zdrojů . 317
13.2.7 Standardizace řešení předmětné oblasti zajištěním jednoho poskytovatele celosvětově 317
13.2.8 Organizační důvody. 317
13.2.9 Sdílení nákladů na ošetření rizik . 317
13.2.10 Uvolnění kapitálových prostředků a vyrovnání nákladů v čase 318
13.2.11 Přísun peněz . 318
13.2.12 Některé činnosti jsou těžko zvladatelné, nebo zcela mimo kontrolu 318
13.3 Rizika outsourcingu 319
13.4 Varianty outsourcingu a jejich kritické faktory úspěchu . 319
13.4.1 Obecné kritické faktory úspěchu outsourcingu . 320
13.4.2 Outsourcing podnikového procesu 322
13.4.3 Outsourcing komplexního IS/ICT 323
13.4.4 Částečný IS/ICT outsourcing . 325
13.4.5 Varianty sourcingu dle vlastnictví zdrojů . 327
13.4.6 Varianty sourcingu dle umístění zdrojů . 328
13.4.7 Varianty sourcingu - shrnutí 328
13.5 Proces outsourcingu. 329
13.5.1 Strategická analýza funkčních oblastí . 330
13.5.2 Určení funkčních oblastí, které budou předmětem outsourcingových úvah . 330
13.5.3 Detailní analýza předmětné oblasti . 331
13.5.4 Definice požadovaných služeb 331
13.5.5 Definice požadavků na poskytovatele . 332
13.5.6 Výběr sourcingové varianty a poskytovatele . 332
13.5.7 Due Diligence 333
13.5.8 Podepsání outsourcingové smlouvy 334
13.5.9 Transformace funkční oblasti 334
13.5.10 Provozování outsourcingu a řízení vztahu „podnik – poskytovatel“ 335
13.5.11 Ukončení/převod outsourcingu 335
13.6 Výběrové řízení dodavatele ICT komponent 336
13.6.1 Fáze výběrového řízení a jejich kritické faktory úspěchu 337
13.6.2 Technika hodnocení dle výběrových kritérií 341
13.6.3 Zkušenosti z výběrových řízení . 342

14. Řízení efektů a nákladů podnikové informatiky . 344
14.1 Účtování poskytovaných služeb a plateb . 344
14.1.1 Členění nákladů v podnikové informatice . 345
14.1.2 Propojení účetnictví s náklady podnikové informatiky . 347
14.2 Analýzy nákladů na podnikovou informatiku 352
14.2.1 Activity Based Costing . 352
14.2.2 Total Cost of Ownership 356
14.2.3 Benchmarking 362
14.3 Analýzy plánovaných a realizovaných efektů podnikové informatiky 366
14.3.1 Obsahové vymezení efektů informatiky 366
14.3.2 Členění efektů investic do IS/ICT 367
14.3.3 Vyjádření, měření a analýza efektů . 369
14.4 Hodnocení návratnosti investic do podnikové informatiky . 372
14.4.1 Příklad plánované investice . 372
14.4.2 Výnosnost (rentabilita) investice 375
14.4.3 Doba splacení investice 377
14.4.4 Metoda čisté současné hodnoty investice . 378
14.4.5 Vážené průměrné náklady podnikového kapitálu . 380
14.4.6 Vnitřní výnosové procento . 382
14.4.7 Value Based Management 383
14.4.8 Porovnání vhodnosti ukazatelů . 385
14.5 Příprava investičních plánů v podnikové informatice . 386
14.6 Tvorba rozpočtu na provoz a rozvoj podnikové informatiky . 390
14.6.1 Základní charakteristiky rozpočtů 390
14.6.2 Metody tvorby rozpočtu . 392
14.6.3 Praktický příklad tvorby rozpočtu 394
14.7 Kontrola plnění rozpočtu podnikové informatiky . 398

Oddíl D: Přílohy 399

Příloha 1: Hypotetický příklad – změna malého květinářství . 401
Příloha 2: Kritéria hodnocení priorit projektů IS/ICT 404
Příloha 3: Hodnocení procesu strategického řízení IS/ICT
dle rámce CobiT 407 Příloha 4: Kritéria hodnocení variant outsourcingu 411
Příloha 5: Vzorová struktura dokumentu „Projektový záměr“ 414
Příloha 6: Vzorová struktura dokumentu „Poptávka“ 416
Příloha 7: Vzorová struktura dokumentu „Nabídka“ 421
Seznam literatury 426
Seznam zkratek 437
Rejstřík 441Aplikační služby IS/ICT formou ASP - Proč a jak pronajímat informatické služby

Graga Publishing, Praha, 2003, ISBN 80-247-0620-2

 Abstrakt 

Přelom tisíciletí přinesl mj. i zlom ve využívání informačních systémů a informačních a komunikačních technologií (IS/ICT). Ekonomická recese a splasknutí „internetové bubliny„ přivedly manažery mnohých podniků k přehodnocování investic do IS/ICT. Kladou si otázky jako „Přináší investice do IS/ICT adekvátní ekonomické efekty?“, „Jak zajistit, aby IS/ICT byly dobře dimenzovány dle skutečných požadavků a potřeb výroby a obchodu?“, „Nejsou podnikové procesy a funkce podnikového IS/ICT v rozporu?“, „Jak zvýšit flexibilitu IS/ICT vůči změnám požadavků výroby a obchodu?“.

Jednou z možných cest řešení naznačených problémů je pronájem aplikačních služeb IS/ICT (Application Services Providing – ASP). ASP je jednou z forem outsourcingu IS/ICT, která přenáší většinu problémů spojených s tvorbou a provozem aplikací na specializovaný subjekt. Podnik nenakupuje technologie, ale informatické služby. Nestará se o provoz svého informačního systému, dokonce ani nezaměstnává drahé informatické specialisty. Tím se podnik může daleko lépe soustředit se na svůj hlavní předmět podnikání.

Je ASP vizí budoucnosti nebo běžnou realitou? Jaké jsou základní principy ASP? Jak by měl postupovat podnik, který chce přejít od klasické formy vývoje a provozu informačního systému na formu ASP? Jakými zdroji a znalostmi musí disponovat poskytovatel aplikačních služeb? Jak se uzavírá smlouva na poskytování aplikačních služeb a jaké má náležitosti? Jaká jsou rizika ASP? Odpovědi na tyto a další otázky najde čtenář v textu této knihy.

 O B S A H  
Část I. Historické a podnikatelské souvislosti ASP modelu
 1. Historické souvislosti ASP modelu
 2. Procesní řízení podniku a model ASP
Část II. Charakteristika ASP modelu
 3. Varianty outsourcingu IS/ICT
 4. Modely distribuce aplikací
 5. Co je to ASP?
 6. Výhody a rizika modelu
Část III. Pohled zákazníka
 7. Pro koho je ASP vhodné
 8. Kroky při výběru poskytovatele služeb
 9. Integrace s ostatními systémy
 10. Přístup zákazníků v ČR, ve světě – základní rozdíly
Část IV. Pohled poskytovatele
 11. Místo na trhu
 12. Hodnotový řetězec
 13. Znalosti
 14. Subjekty na poli ASP a jejich role
 15. Výběr aplikace, kterou lze úspěšně nabízet
 16. Zákaznický segment
 17. Dodatečné služby
 18. Životní cyklus zákazníka ASP
 19. Propagace
 20. Finanční management
 21. Světový trh ASP – geografické rozložení, objemové charakteristiky
 22. Situace v ČR
 23. Další vývoj trhu ASP
Část V. SLA jako nástroj řízení vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem
 24. Smlouva o úrovni poskytovaných služeb - SLA
Část VI. Technologie ASP aplikací
 25. Technologická architektura řešení
 26. Webově založené aplikace (web centric)
 27. Aplikace upravené pro použití v prostředí webu (web enabled)
 28. Technologické vybavení na straně klienta
 29. Přenosová cesta
 30. Bezpečnost, dostupnost, škálovatelnost, výkonnost
Část VII. Případové studie
 31. Tuzemské případové studie
 32. Zahraniční případové studie
Literatura
Seznam zkratek
Terminologický slovníkStrategické řízení informačního systému a systémová integrace

Management Press, Praha, 1997, 1999, 2002, ISBN 80-85943-40-9

 Abstrakt 

Porozumění a zvládnutí informačních systémů a informačních technologií (IS/IT) se v současnosti stalo nutnou podmínkou úspěšnosti manažerů ve všech oblastech hospodářské činnosti. Příčinou tohoto faktu je, že se IS/IT staly jedním z rozhodujících faktorů efektivity řízení a konkurenceschopnosti podniku.

Moderní podnik musí být vybaven interní infrastrukturou IT, která propojuje pracovníky podniku na všech úrovních řízení, která jim umožní vzájemnou komunikaci a která jim zpřístupní aktuální informace o stavu podnikových procesů (nákup, výroba, prodej, ekonomika apod.). Moderní podnik musí disponovat i kvalitní externí infrastrukturou IT, která podniku umožní efektivní výměnu informací s obchodními partnery (zákazníky, dodavateli, bankami apod.) a umožní napojení na externí informační zdroje, ze kterých management podniku čerpá informace o vývoji hospodářského prostředí.

Vybudovat IS/IT podniku však není ani jednoduchou ani lacinou záležitostí. Tato kniha si klade za cíl umožnit stávajícím a připravujícím se manažerům získat informace o tom jaké problémy je čekají při vývoji a provozu informačního systému podniku a jaké mohou být postupy řešení těchto problémů.

Text je rozdělen do tří oddílů. První oddíl charakterizuje roli IS/IT v současném ekonomickém prostředí, analyzuje současné trendy, příležitosti a rizika počítačových aplikací. Druhý oddíl popisuje metody a nástroje řízení IS/IT. Poslední třetí oddíl se zaměřuje na nejdůležitější fáze strategického řízení IS/IT na podnikovou strategii a informační strategii.

 O B S A H  
Předmluva

Oddíl A: Role IS/IT v současném ekonomickém prostředí, trendy, příležitosti a rizika

1. Hospodářské prostředí a IS/IT
 1.1 Význam IS/IT pro moderní hospodářský subjekt
 1.2 Specifické podmínky a potřeby podniků v ČR
2. Charakteristika současných IS/IT a trendy IS/IT
 2.1 Trendy IS/IT mající globální ekonomicko-společenský význam
 2.2 Trendy IS/IT mající vztah k ekonomice, řízení a organizaci podniku
 2.3 Trendy v oblasti hardware
 2.4 Trendy v oblasti základního software
 2.5 Trendy v oblasti aplikačního software
 2.6 Trendy v oblasti informačních technologií
 2.7 Trendy v oblasti metod a nástrojů vývoje IS/IT
 2.8 Trendy v organizaci a řízení IS/IT
 2.9 Trendy světového trhu s IT
 2.10 Trh s IS/IT v ČR
  2.10.1 Vývoj na trhu do r. 1989
  2.10.2 Změny trhu po r. 1989
  2.10.3 Charakteristika současného trhu s IS/IT v ČR
3. Kritické faktory úspěchu a rizika IS/IT

Oddíl B: Metody a nástroje řízení vývoje IS/IT

4. Podstata systémové integrace
 4.1 Příčiny vzniku systémové integrace
 4.2 Cíle, principy a rizika systémové integrace
 4.3 Vývojová stádia a složky systémové integrace
 4.4 Úrovně systémové integrace
 4.5 Varianty řešení integrovaného IS/IT
 4.6 Systémový integrátor
5. Metodický základ systémové integrace - MDIS
 5.1 Charakteristika MDIS
 5.2 Druhy pohledů na IS - dimenze řešení IS/IT
  5.2.1 Uživatelské pohledy na IS/IT
  5.2.2 Řešitelské pohledy na IS/IT - dimenze čas, úroveň abstrakce a úroveň integrace
  5.2.3 Řešitelské pohledy na IS/IT - obsahové a metodicko-organizační dimenze
 5.3 Konceptuální model vývoje IS/IT metodikou MDIS
 5.4 Přizpůsobení MDIS konkrétnímu projektu
  5.4.1 Příčiny přizpůsobování metodiky podmínkám konkrétního projektu
  5.4.2 Prototypování při řešení IS/IT
  5.4.3 Inkrementální vývoj IS/IT
6. Architektura IS/IT
 6.1 Podstata a účel architektur IS/IT
 6.2 Globální a dílčí architektury
  6.2.1 Globální architektura IS/IT
  6.2.2 Dílčí architektury
 6.3 Vrstvená architektura (VA)
  6.3.1 Cíle, definice a koncepční model VA
  6.3.2 Řešení otázek návrhu a implementace systému s vrstvenou architekturou
7. Nástroje systémové integrace
 7.1 Základní charakteristika metainformačního systému (MtS)
 7.2 Hlavní požadované vlastnosti MtS
 7.3 Architektura MtS
 7.4 Přínosy a rizika MtS

Oddíl C: Zdroje a výstupy strategického řízení IS/IT

8. Globální podniková strategie
 8.1 Globální strategie - smysl a cíl podnikových aktivit
 8.2 Konceptuální model tvorby globální strategie
 8.3 Vyhodnocení a změny globální strategie
9. Strategické řízení IS/IT a informační strategie
 9.1 Pojetí strategického řízení IS/IT v metodice MDIS
 9.2 Konceptuální model IST a struktura IST
 9.3 Postup tvorby IST
  9.3.1 Plánování IST
  9.3.2 Převzetí závěrů GST a jejich verifikace
  9.3.3 Formulace vize a cílů IS/IT
  9.3.4 Reengineering podnikových procesů a odvození dalších požadavků na IS/IT
  9.3.5 Reengineering IS/IT
 9.4 Principy strategického řízení IS/IT
10. Výběrové řízení
 10.1 Charakteristiky SW produktů významné při výběrovém řízení
  10.1.1 Životní cyklus SW produktu
  10.1.2 Verze a modifikace SW produktu
 10.2 Postup výběrového řízení
 10.3 Poptávkový dokument
 10.4 Struktura nabídky
 10.5 Tvorba kritérií pro hodnocení
 10.6 Technika hodnocení dle výběrových kritérií
 10.7 Zkušenosti z výběrových řízení
11. ZávěrOutsourcing informačních systémů, EKOPRESS, s.r.o.,Praha, 1998, ISBN 80-86119-07-6

 Abstrakt 

Aby podnik mohl úspěšně konkurovat na trhu je nutné stále inovovat jeho IS. V podniku se může ukázat, že na vytvořiení a udržování IS nemá dostatečné prostředky, nebo jich na tento problém zaměstnává zbytečně moc. Na otázku jak efektivně řešit tento problém odpovídá publikace "Outsourcing informačních systémů". Zde najdete mnoho příkladů , jak byly tyto problémy řešeny u jiných podniků, upozornění na případná úskalí a další.

Kniha je rozdělena do čtyř základních kapitol, první popisuje outsourcing obecně, druhá se zabývá globálními podmínkami outsourcingu, tedy jak je proces outsourcingu ovlivněn okolím.Třetí kapitola popisuje možnosti outsourcingu v oblasti informačních systémů a technologií. Poslední oddíl pojednává o outsourcingu v praxi, jak byl použit, kde a s jakým výsledkem. O B S A H  
Předmluva
Úvodem

1. Outsourcing obecně
 1.1 Co je to outsourcing
 1.2 Khistorii outsourcingu
  1.2.1 Ke vzniku poskytovatelů
  1.2.2 Modelový případ
 1.3 Outsourcing z hlediska zákaznického podniku
  1.3.1 Důvody
  1.3.2 Proces outsourcingu
  1.3.3 Sumarizace výhod a nevýhod pro podnik
  1.3.4 Outsourcing ve státní a vojenské sféře
 1.4 Trh outsourcingu v USA

2. Globální souvislosti outsourcingu
 2.1 Podmínky outsourcingu
 2.2 Důsledky outsourcingu

3. Možnosti outsourcingu v oblasti informačních systémů a technologií
 3.1 Specifika oblasti IS/IT z hlediska outsourcingu
 3.2 Specifika ČR
 3.3 Způsoby outsourcingu IS/IT
  3.3.1 Systémová integrace a outsourcing
  3.3.2 Outsourcing v modelu řízení IS/IT
  3.3.3 Samostatně vytěsnit části IS/IT
  3.3.4 Outsourcing kompletního IS/IT
 3.4 Vliv outsourcingu neinformatických oblastí na architekturu, tvorbu a provoz IS/IT
 3.5 Role konzultanta v outsourcingovém vztahu
 3.6 Právní aspekty outsourcingu IS/IT

4. Outsourcing IS/IT v praxi
 4.1 Outsourcing IS/IT na zahraničních trzích
 4.2 Stav a vývoj trhu outsourcingu IS/IT v ČR
  4.2.1 Trendy
  4.2.2 Existující kontrakty v ČR
  4.2.3 Bariéry outsourcingu v ČR
  4.2.4 Výhled, konkurence
  4.2.5 Závěrečné poznámky k trhu outsourcingu IS/IT v ČR

Závěr

Přílohy
1. Největší komerční outsourcing kontrakty k lednu 1996
2. Kontrola a hodnocení služeb
3. Příklad skrytých nákladů v infrastruktuře IT
4. Průměrné výdaje na IS/IT podle odvětví
5. Rozložení výdajů na IS/IT podle odvětví
6. Poskytovatelé externích služeb v Evropě
7. Příklady metrik přínosů IS/IT a související funkce IS/IT

Použité zkratky

Použité zdroje