POZNÁMKY K PUBLIKACI "PRŮVODCE STUDIEM EKONOMIE ..."

Sirůček, P.: Průvodce studiem EKONOMIE pro přijímací zkoušky na na navazující magisterský studijní program. 1. vydání. Praha, Nakladatelství OECONOMICA - VŠE v Praze 2001 a aktualizovaný dotisk 2002. ISBN 80-245-0236-4. 228 stran. Doporučená cena 195 Kč.


Publikace se snaží zaplnit mezeru v oblasti studijních, resp. přípravných materiálů určených pro zájemce o navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze, a to zejména z řad zájemců z jiných vysokých škol. Vychází vstříc poptávce po sbírce řešených příkladů, problémů, otázek a úkolů se kterými se adepti magisterského (dříve inženýrského) studia na VŠE v Praze mohou u přijímacích zkoušek z Ekonomie setkat. Vedle toho precizuje základní požadavky z mikro- a makroekonomické standardní teorie požadované k přijímacímu řízení (požadavky odpovídající úrovni základních kursů mikro- a makroekonomie přednášených na bakalářském stupni studia na VŠE v Praze), včetně struktury jednotlivých tématických okruhů, podrobnějších odkazů na základní i rozšiřující studijní literaturu či doporučených domácích úkolů. Publikace je využitelná také studenty VŠE v Praze (zejména pro účely opakování látky základních kursů) a do jisté míry může nahrazovat zatím chybějící adekvátní cvičebnici z makroekonomie.

Kapitola 1. Řešené problémy z mikroekonomické teorie mapuje hlavní požadavky a problémy z kursu standardní mikroekonomie základní úrovně, kapitola 2. Řešené problémy z makroekonomické teorie pak totéž ze základního kursu standardní makroekonomie. Obě kapitoly mají záměrně symetrickou osnovu, resp. úpravu a jsou pracovně rozděleny vždy do deseti základních tématických okruhů. Na začátku každé z kapitol je uveden seznam doporučené literatury v jazyce českém (ve struktuře literatura základní úrovně a literatura rozšiřující a doplňující), na jehož hlavní položky je v textu přímo odkazováno pomocí čísla publikace. Seznam další doporučené a použité literatury je uváděn na konci kapitol.

Struktura tématu shrnuje hlavní problémové okruhy (přičemž je možná i řada mírně či více odlišných členění); Základní pojmy nutné k zapamatování pak obsahují hlavní kategorie a pojmy. Symbol + označuje, že daný pojem či problém již v nějakém ohledu přesahuje rámec základních kursů ekonomické teorie, jeho alespoň rámcovou znalost však autor považuje za důležitou a užitečnou. Následují Hlavní značky a zkratky (vztahující se pouze k hlavní doporučené literatuře), Doporučená studijní literatura (základní i rozšiřující - jejíž výběr však není vyčerpávající) a Doporučené příklady a úkoly (kdy v části makroekonomické je uváděno příkladů a otázek obvykle méně - z důvodu chybějící adekvátní cvičebnice).

Jednoduché Otázky pravda/nepravda jsou u každého tématu obsaženy v počtu deseti, složitější Kvizové otázky (kdy řešením je právě jedna z nabídek) vždy v počtu pěti. Těžiště tvoří oddíl Výpočty a úkoly v počtu vždy pěti úkolů nejrůznějšího typu, často s podotázkami a podúkoly. Výsledky a řešení jsou uváděny na konci tématu, u výpočtů a úkolů včetně naznačení postupu řešení. Kvizy, otázky pravda/nepravda ani výpočty nejsou již řazeny v logickém sledu výkladu.

V závěru publikace jsou obsaženy Ukázky testů k přijímacímu řízení, včetně výsledkových tabulek - obdobné testy byly v minulosti v rámci přijímacích zkoušek z Ekonomie na VŠE v Praze použity. Na místě je však připomenutí, že aktuální varianty testů mohou být uspořádány i odlišným způsobem a také požadavky či organizace a průběh přijímacího řízení mohou podléhat změnám.


OBSAH:

Úvodem - práce se sbírkou

kapitola 1. ŘEŠENÉ PROBLÉMY Z MIKROEKONOMICKÉ TEORIE

Hlavní doporučená literatura

Poznámky ke kapitole 1

Seznam použité a další doporučené literatury ke kapitole 1

kapitola 2. ŘEŠENÉ PROBLÉMY Z MAKROEKONOMICKÉ TEORIE

Hlavní doporučená literatura

Poznámky ke kapitole 2

Seznam použité a další doporučené literatury ke kapitole 2

Ukázky testů k přijímacímu řízení


UPŘESNĚNÍ A OPRAVY:

Přes úsilí o pečlivé korektury i značnou ostražitost recenzentů objeví pozorný čtenář v textu několik níže uvedených drobnějších překlepů či nejasností. Za veškeré nedostatky nese plnou odpovědnost pouze autor, který se tímto čtenářům omlouvá.

Autor předem děkuje za případné reakce, kritiky či upozornění na další problematické pasáže. Případné problémy či nejasnosti lze řešit pomocí e-mailu: sirucek@vse.cz

s.118/př.4 b) ..... (platí nabídka b1))

s.127/př.4 ........ (platí nabídka 4a))

s.127/př.5 b) ..... (postup viz ad 5a))

s.127/př.5 c) ..... (postup viz ad 5a))

s.137/př.5 b) změna HDP = 0,961.3/7.(-3)
změna HDP je přibližně - 1,236

s.145/př.3 d) všude místo MPPL má být MPP(dolní index L)

s.161/př.4 kviz 4) nabídka e) je nelogická a poněkud matoucí
(správná odpověď platí - d))

s.176/př.2 b) ..... míra inflace = 23 %

s.210/zadání úkolů 15 - 17 poslední řádek - chybí konec závorky

s.228/př.14 - chybí c) roste


Výše uvedené nepřesnosti jsou opraveny v dotisku z roku 2002.

Pro přijímací řízení, počínaje létem 2003, je k dispozici nová publikace  Sirůček, P.: EKONOMIE. Pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze (Praha, VŠE v Praze - Nakladatelství Oeconomica 2003, resp.  2. přepracované vydání, 2005 tamtéž, 3. přepracované vydání, 2006 tamtéž a 4. přepracované a doplněné vydání, 2011 tamtéž)