POZNÁMKY K PUBLIKACI "EKONOMIE. Pro přijímací zkoušky..."
 
 
 
 

Publikace byla v roce 2017 oceněna Výroční cenou nakladatelství Oeconomica jako nejprodávanější titul nakladatelství vůbec (za více jak 5 000 prodaných výtisků 1. - 5. vydání a dotisků celkem v období 2003-16)

Publikace (6. vydání) byla v roce 2018 oceněna Výroční cenou nakladatelství Oeconomica za úspěšný prodej v roce 2017  

Sirůček, P.: EKONOMIE. Pro přijímací zkoušky na navazující magisterské studium na VŠE v Praze. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha, Nakladatelství OECONOMICA - VŠE v Praze 2017. ISBN 978- 80-245-2189-3. 314 stran. Doporučená cena 288 Kč (publikace v prodeji od 22. 3. 2017).  

Sirůček, P.: EKONOMIE. Pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha, Nakladatelství OECONOMICA - VŠE v Praze 2014. ISBN 978- 80-245-2009-4. 298 stran. Doporučená cena 295 Kč. 

Sirůček, P.: EKONOMIE. Pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha, Nakladatelství OECONOMICA - VŠE v Praze 2011 a dotisk 2013. ISBN 978-80-245-1758-2. 260 stran. Doporučená cena 280 Kč. 

Sirůček, P.: EKONOMIE. Pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze. 3. přepracované vydání. Praha, Nakladatelství OECONOMICA - VŠE v Praze 2006. ISBN 80-245-1094-4. 232 stran. Doporučená cena 250 Kč. 

Sirůček, P.: EKONOMIE. Pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze. 2. přepracované vydání. Praha, Nakladatelství OECONOMICA - VŠE v Praze 2005. ISBN 80-245-0855-9. 222 stran. Doporučená cena 235 Kč. 

Sirůček, P.: EKONOMIE. Pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze.  1. vydání. Praha, Nakladatelství OECONOMICA - VŠE v Praze 2003. ISBN 80-245-0473-1. 224 stran. Doporučená cena 230 Kč.


Úvodem k 6. vydání – využití publikace

 Publikace již 6. vydáním (aktualizovaným a doplněným) reaguje na trvalou poptávku po studijních, resp. přípravných materiálech, určených především zájemcům o navazující magisterské studium na VŠE v Praze z jiných vysokých škol. Text je sbírkou řešených příkladů, problémů, otázek a úkolů, se kterými se uchazeči setkávají (nejenom) u přijímacího řízení z EKONOMIE. Publikace současně precizuje požadavky standardní mikro- a makroekonomické teorie bakalářské úrovně (tj. požadavky rámcově odpovídající úrovni základních kurzů mikro- a makroekonomie, resp. mikro- a makroekonomických částí bakalářských kurzů Ekonomie 1, přednášených na bakalářském stupni studia na VŠE v Praze). A to včetně struktury tematických okruhů, podrobnějších odkazů na základní a rozšiřující studijní literaturu a další prameny i včetně doporučených příkladů a úkolů k procvičení, ukázek testů s klíčem řešení apod.

 Publikaci mohou všestranně využívat též stávající studenti VŠE v Praze, kdy tato (zde včetně dodatků) přitom do jisté míry substituuje níže specifikované standardy. Sumarizuje nezbytné požadavky, resp. znalosti nutné ke zvládnutí pokročilejších kurzů standardní ekonomické teorie (magisterské předměty Mikroekonomie II a Makroekonomie II, resp. mikro- a makroekonomické části kurzů Ekonomie 2 aj.). Cílem textu však primárně není nahrazovat cvičebnice ani základní učebnice mikro- a makroekonomické teorie na žádném stupni studia.

 POZOR: Autor upozorňuje, že tato sbírka použitá jako jediný pramen ještě plně negarantuje úspěšné složení přijímací zkoušky z EKONOMIE. Jedná se o doplňkový materiál sumarizující hlavní požadavky a sloužící pro opakování, utužení a procvičení již nastudované látky. Rozsah požadavků pro přijímací zkoušky z EKONOMIE je v zásadě stále rámcově vymezen standardy (viz Standardy kursů. Bakalářský kurs mikroekonomie. Inženýrský kurs mikroekonomie. Praha: VŠE v Praze 1996, resp. Mach, M., Helísek, M. Standardy předmětů Makroekonomie I a Makroekonomie II. Praha: VŠE v Praze 1997), kdy lze odkázat i na plány, okruhy apod. u kurzů na http://mie.vse.cz. Struktura, forma, obsah i hodnocení aktuálních přijímacích testů z EKONOMIE však mohou být odlišné od zde uváděných příkladů, otázek i variant. Vždy je tedy nezbytné pečlivé prostudování požadavků a informací vztahujících se ke konkrétnímu termínu přijímacího řízení podle jednotlivých fakult VŠE v Praze.

POZOR: Na VŠE v Praze už neplatí jednotné pokyny ohledně přijímacího řízení z EKONOMIE. Každá fakulta se řídí vlastními předpisy, které se mění.  Tato publikace primárně cílí na fakulty, kde výuku ekonomických předmětů zajišťuje Katedra mikroekonomie Fakulty podnikohospodářské (KMIE FPH). Zájemci mohou využít eventuální nabídky přípravných kurzů, kdy informace získají na KMIE. Jiné přípravné kurzy doporučit nelze. Autor dále důrazně varuje před materiály ohledně ekonomie, volně dostupnými na síti, zpracovanými nezřídka na úrovni úsměvné lidové tvořivosti a tragického neumětelství.

 Jako hlavní studijní literatura je zde doporučován pro oblast mikroekonomické teorie učební text Macáková, L. a kol. Mikroekonomie. Základní kurs. 11. vydání. Slaný: Melandrium 2010 a dotisk 2017 (lze používat i vydání předchozí). Pro makroekonomickou teorii učební text Pavelka, T. Makroekonomie. Základní kurz. 3. vydání. Slaný: Melandrium 2007 (či příslušná vydání předchozí), resp. podrobnější učebnice Helísek, M. Makroekonomie. Základní kurs. 2. přepracované vydání. Slaný: Melandrium 2002 (nebo vydání předchozí).

Výše jmenované publikace nejlépe odpovídají požadavkům na přijímací zkoušku z EKONOMIE. Pro účely procvičování lze doporučit cvičebnici z mikroekonomie Sirůček, P., Nečadová, M., Macáková, L. Mikroekonomická teorie I. Cvičebnice. 2. aktualizované vydání. Slaný: Melandrium 2003. V oblasti procvičování makroekonomické teorie lze především využívat sbírky Pošta, V., Sirůček, P. Makroekonomie. Základní kurz. Cvičebnice. 2. přepracované vydání. Slaný: Melandrium 2006. Též lze doporučit podrobnější cvičebnici Sirůček, P., Neset, P. a kol. Makroekonomická teorie I. Cvičebnice. 1. část. 2. aktualizované vydání. Slaný: Melandrium 2003 a doprovodný text Helísek, M. Základy makroekonomie. Průvodce studiem. Praha, EUPRESS – VŠFS Praha 2004. S akceptovatelnými omezeními lze využívat i většinu předchozích, obvykle mírně odlišných, vydání doporučovaných cvičebnic.  

1., 2., 3. a hlavně 4., 5. a 6. vydání této sbírky představuje aktualizovanou, doplněnou a rozšířenou verzi textu Sirůček, P. Průvodce studiem EKONOMIE pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program. Praha: Oeconomica – VŠE v Praze 2001, resp. aktualizovaný dotisk 2002. 4., 5. a 6. vydání obsahuje řadu úprav, doplnění i aktualizací. Včetně odstranění nepřesností, kterých se, bohužel, publikace zcela nevyvarovala. Zmíněná vydání přináší i rozšíření dodatků a komentářů v rámci řešení. U 6. vydání lze upozornit i na rozšíření v duchu 19. vydání „klasické“ a legendární učebnice Economics P. A. Samuelsona (česky Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. Ekonomie. 19. vydání. Praha: Svoboda 2013).

 Obdobně jako u 2. a 3. vydání jsou také ve vydáních novějších zařazena vysvětlení hlavních používaných značek a zkratek, tematické okruhy z EKONOMIE k přijímacímu řízení či další ukázky typových testů z mikro- a makroekonomické teorie. Hlavní změny se již tradičně týkají aktualizované literatury, úkolů k dalšímu procvičování a ukázek přijímacích testů z EKONOMIE v minulosti použitých. Osvědčená struktura celé sbírky přitom podstatně měněna záměrně nebyla. Obsah všech výše připomenutých materiálů vznikal na základě dlouholetých zkušeností s přípravou (i  výsledky) přijímacích testů z EKONOMIE, kde vedle autora dříve figuroval zejména M. Helísek. Přípravou přijímacího řízení byli, a jsou, pověřováni taktéž kolegové z KMIE FPH VŠE v Praze (P. Adámek, J. Dobrylovský, Z. Džbánková, M. Nečadová, T. Pavelka, J. Soukup, J. Soukupová a další) nebo v minulosti též např. R. Holman z KEKN NF VŠE v Praze. Všem náleží poděkování za inspirace a za různou pomoc. Poděkování si zaslouží i trpěliví recenzenti všech vydání. A v neposlední řadě studenti (R. Fišer aj.), kteří se aktivně podíleli na „vychytání“ nepřesností a nejasných míst.

Oddíl A. „Řešené problémy z mikroekonomické teorie“ stručně mapuje hlavní požadavky a řešené problémy z kurzu standardní mikroekonomické teorie základní úrovně (kurzů Mikroekonomie I, resp. mikroekonomických částí předmětů Ekonomie 1 aj.), oddíl B. „Řešené problémy z makroekonomické teorie“ pak totéž ze základního kurzu standardní makroekonomie (kurzů Makroekonomie I, resp. makroekonomických částí předmětů Ekonomie 1 aj.). Oba oddíly mají záměrně symetrickou osnovu i formální úpravu a jsou pracovně rozděleny vždy do deseti základních tematických okruhů, resp. kapitol. Výběr i struktura jednotlivých tematických okruhů je volena s ohledem na přípravu k testům z EKONOMIE a vychází především ze subjektivních postřehů, resp. zkušeností autora se samotným přijímacím řízením. V učebních textech či na přednáškách struktura výkladu (včetně počtu i řazení témat, zejména makroekonomických) bývá však mnohdy mírně odlišná.

  Na začátku obou oddílů je uváděna Doporučená literatura ke studiu mikro-, resp. makroekonomické teorie základní úrovně na VŠE v Praze v jazyce českém (ve struktuře hlavní literatura k mikro-, resp. makroekonomickým částem základního kurzu Ekonomie a hlavní rozšiřující a doplňující literatura). Na klíčové položky seznamů je v textu sbírky přímo odkazováno pomocí čísla příslušné publikace. Autor upozorňuje, že zde jsou uváděny pouze hlavní vybrané tituly. Pro přípravu na přijímací řízení z EKONOMIE lze, ve větší či menší míře, využívat též řadu dalších materiálů. A to zejména učebních textů jiných ekonomických fakult, resp. vysokých škol (jako jsou Fakulta sociálních věd UK v Praze, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem, fakulty ČVUT v Praze, VŠFS Praha či BIVŠ Praha aj. – blíže viz seznamy literatury). Vždy je ovšem přitom nutná pečlivá konfrontace s předepsanými požadavky, resp. standardy jednotlivých fakult VŠE v Praze. Dále je nutné zdůraznit, že tyto požadavky, resp. standardy plně nepokrývá ani řada titulů obsažených v seznamu literatury (např. učebnice R. Holmana použité jako výhradní, tedy jediný, studijní pramen). Znovu lze doporučit přípravu především z výše jmenovaných hlavních pramenů používaných na KMIE FPH VŠE v Praze. Podrobný Seznam další doporučené a použité literatury figuruje na konci obou tematických oddílů.

   Struktura tématu shrnuje hlavní problémové okruhy (sloužící k prvotní orientaci v problematice – zde jsou samozřejmě možná mírně, ale mnohde i podstatně odlišná členění, a to zejména v makroekonomické části). Základní pojmy a souvislosti nutné k zopakování přinášejí záměrně relativně velmi podrobný přehled hlavních kategorií, pojmů a souvislostí z daného tematického okruhu látky v logickém postupu výkladu odpovídajícím hlavním doporučovaným pramenům. Symbol + označuje, že daný pojem či problém již v nějakém ohledu přesahuje rámec základních kurzů standardní ekonomické teorie. Jeho alespoň rámcovou znalost však autor považuje za užitečnou a přínosnou i z hlediska úspěšného zvládnutí přijímacího řízení z EKONOMIE (nehledě na potřebnost z hlediska zvládnutí pokročilejších úrovní mikro- a makroekonomické teorie). Následují Hlavní nové značky a zkratky opět v logické posloupnosti výkladu (nikoli však ve vyčerpávající podobě a vztahující se pouze k hlavní doporučené literatuře – podrobnější specifikaci zkratek, resp. příslušné anglické ekvivalenty zájemce nalezne v doporučené literatuře), dále Doporučená studijní literatura (základní i rozšiřující – jejíž výběr však tady samozřejmě není zcela vyčerpávající), resp. osvědčené Doporučené příklady a úkoly k dalšímu procvičení.

  Jednodušší Otázky pravda/nepravda jsou u každého tématu obsaženy v počtu deseti, obvykle relativně složitější Kvizové otázky (kdy řešením je právě jedna z nabídek) vždy v počtu pěti. Těžiště tvoří subkapitola Výpočty a úkoly v počtu vždy pěti úkolů nejrůznějšího typu, obvykle s řadou podotázek a podúkolů. Výsledky a řešení jsou uváděny odlišným písmem na konci témat, u výpočtů a úkolů včetně stručného naznačení postupu správného řešení, resp. odkazů na literaturu a někde i včetně komentářů. Kvizy, otázky pravda/nepravda ani výpočty nejsou záměrně řazeny v logickém sledu postupu výkladu. Ve všech otázkách, příkladech či úkolech vždy předpokládejte „za jinak stejných podmínek“, tento nezbytný předpoklad je ostatně mnohde explicitně připomínán. V obou oddílech jsou zařazeny Dodatky, resp. další kapitoly uvádějící do témat, které mohou být též obsahem základních kurzů standardní mikro- a makroekonomie na VŠE v Praze, leč obvykle těžištěm přijímacích testů z EKONOMIE nebývají (což ale neznamená, že v těchto nemohou někdy být obsaženy).

   Na konci oddílů zájemce nalézá typové Ukázky testových otázek, úkolů a příkladů z mikroekonomické, resp. makroekonomické teorie sloužící k prvotnímu ověření znalostí. Na konci publikace jsou uváděny rámcové Okruhy z EKONOMIE k přijímacímu řízení a především Ukázky testů z EKONOMIE k přijímacímu řízení, včetně výsledkových tabulek. Obdobné testy byly v minulosti reálně použity. Znovu je na místě připomenutí, že aktuální varianty testů mohou být uspořádány odlišně, a že i požadavky, organizace a průběh přijímacího řízení mohou podléhat změnám, a to s rozdíly mezi fakultami VŠE v Praze. Na úvod pasáže Okruhy z EKONOMIE … jsou specifikovány některé www adresy, včetně odkazů na požadavky fakult či další ukázky testů. POZOR: Uváděné adresy se mohou měnit.    

Autor připomíná vzájemnou neoddělitelnost standardní mikro- a makroekonomické teorie (srov. např. mikroekonomické zakotvení křivek agregátní nabídky v části I.5. oddílu B., resp. IV. 9. oddílu A. nebo využití principů mezní produktivity u neoklasických modelů růstu v části II.11. oddílu B.). Oba oddíly těchto materiálů je proto nezbytné vnímat komplexně a nechápat mikro- a makroekonomii jako dvě zcela nezávislé a odlišné disciplíny. Vzájemné vazby a přesahy jsou v současnosti stále více umocňovány především procesy globalizace.

Text – obdobně jako drtivá většina doporučovaných studijních pramenů – odráží  tradiční „předglobalizační“ uchopení mikro- i makroekonomické problematiky. Nové trendy ve výuce začínají pronikat do příslušné standardní literatury především od první dekády 21. století. Jde např. o čím dál větší prostor věnovaný některým institucionálním aspektům mikroekonomických koncepcí (teorie transakčních nákladů, kontraktu apod.), problematice informací (asymetrické informace aj.) či aparátu teorie her, behaviorální, resp. experimentální ekonomii atd. U moderních makroekonomických textů bývá kladen čím dál větší důraz na problematiku otevřené ekonomiky (což se částečně snaží na řadě míst reflektovat i 4., 5. a 6. vydání tohoto textu), na otázky růstu v globalizovaném světě či na formální oddělení výkladu pro různě dlouhá období. Zaznamenat lze též sílící pokusy o tzv. nový konsensus, zatím hlavně v oblasti monetární politiky a peněz (založený na cílování inflace), různé pragmatické syntézy nebo další nárůst váhy a prostoru pro koncepty nové keynesovské ekonomie atd. Zmíněné trendy jsou podrobněji naznačeny v literatuře doporučované v následujícím odstavci. „Nové“ přístupy, adekvátnější změněným globalizovaným podmínkám, reprezentují i pokusy o koncipování soudobých textů z oblasti mezinárodní ekonomie, mezinárodních financí apod. – s příkladem Baldwin, R., Wyplosz, Ch. Ekonomie evropské integrace. Praha: Grada 2013.

           V neposlední řadě lze doporučit alespoň rámcové a přehledové seznámení s hlavními historickými kořeny, formováním a vývojem, teoreticko-metodologickým, ale i ideologickým ukotvením a taktéž s omezeními a nedostatky soudobých standardních ekonomických teorií. Problematika dějin ekonomických teorií i znalosti z dějin hospodářských již však překračují rámec požadavků na přijímací zkoušky z EKONOMIE na navazující magisterské studium na VŠE v Praze. Pro důkladné a kritické pochopení soudobých ekonomických teorií (zejména koncepcí makroekonomických) je však výše zmiňované prakticky nezastupitelné. Doporučit lze v neposlední řadě i seznámení s nestandardními (alternativními) přístupy k ekonomickým teoriím, které opět již nejsou obsahem požadavků na přijímací řízení. Z české literatury lze využívat podrobnější práce Sojka, M. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Havlíček Brain Team 2010, Holman, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 3. vydání. Praha: C. H. Beck 2005 či Sirůček, P. a kol. Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy. Slaný: Melandrium 2007. Dále např. metodologicky zaměřený starší titul Sirůček, P. Průvodce dějinami standardních ekonomických teorií. 2. aktualizované vydání. Slaný: Melandrium 2003, stručný přehled Brožová, D. Malé dějiny ekonomického myšlení. 2. přepracované vydání. Praha: Oeconomica – VŠE v Praze 2006 nebo publikaci Koderová, J., Sojka, M., Havel, J. Teorie peněz. 2. rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer 2011.

Autor předem děkuje za všechny náměty, kritiky i návrhy na zkvalitnění textu. A omlouvá se za případná přehlédnutí a nedostatky. Chyby, přehlédnutí a technické nejasnosti všech vydání jsou sumarizovány na http://nb.vse.cz/~sirucek. Veškeré připomínky lze směřovat na adresu VŠE v Praze (KMIE FPH, č. m. 343 RB, nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3, ČR) pomocí e-mailu, písemně či osobně. Nejen zájemcům o navazující magisterské studium na VŠE v Praze lze doporučit webové stránky autora na http://nb.vse.cz/~sirucek, stránky katedry mikroekonomie na http://mie.vse.cz nebo akreditace předmětů a jiné materiály na http://www.vse.cz – InSIS – Veřejný katalog předmětů.

Nezapomínejte, že studium (nejen) ekonomické teorie je pracné a časově i intelektuálně přiměřeně náročné a vyžaduje také náležitý řád. Nepodléhejte iluzi, že studium má být pouze zábava, ani dalším pokrokářským mýtům, šířeným – v duchu tzv. modernizace – různými vzdělávacími „myšlenkovými tanky“ a tzv. experty, kteří přitom obvykle nikdy nevyučovali. Hodně úspěchů při přijímacím řízení a v dalším (či pokračujícím) studiu na VŠE v Praze přeje

1. ledna 2017                                                                                                                                                                               Pavel Sirůček

 Upřesnění a opravy - 5. vydání:

Ani 5. vydání se, bohužel, zcela nevyvarovalo nepřesností, které mohou být pro čtenáře matoucí. Za veškeré nedostatky nese pochopitelně plnou odpovědnost autor, který se tímto p.t. čtenářům omlouvá.

s. 36/ad 3b2) - výsledek správně, chybné dosazení do vzorce, správně -15.(100/300) = -5 

Upřesnění a opravy - 4. vydání:

Ani 4. vydání se zcela nevyvarovalo nepřesností, které mohou být pro čtenáře matoucí. Za veškeré nedostatky nese pochopitelně plnou odpovědnost autor, který se tímto p.t. čtenářům omlouvá.

s. 23/ad 5a) - je zde uvedena chybná odpověď, správně má být platí nabídka a4) 

s. 33/ad 3b) - výsledek správně, chybné dosazení do vzorce, správně -15.(100/300) = -5 

s. 45/ad 3d) – je zde chybně odkazováno na zadání ad 3d), správně má být ad 3c)  

s. 90/ad 5) - správná odpověď je ad e), na s. 97 je chybně uvedena jako správná odpověď ad c) 

s. 110/ad 4 b) - v řešení je na jednom místě uvedeno místo IPD nesprávně IDP, výsledek platí

s. 128/ad 3) - všechny nabízené možnosti jsou nesprávné, místo odpovědi e) ze zadaných údajů nelze určit má být e) žádná z nabídek neplatí, a tato je již správná, IU zde vyjde + 206 (postup obdobný jako u př. 132/ad 2c)

s. 132/ad 2c) - v řešení je numerická chyba, AE (AD) = 100 + 0,8.(2 000 – 0,1.2 000 – 180 + 60) + 200 + 200 = 1 844, AE (AD) je menší než skutečný Y, z toho IU = + 156, tj. 2 000 – 1 844, nelze počítat pomocí rovnovážného Y, zde tedy neplatí žádná z nabídek v zadání úkolu

s. 192/ad 4) - v řešení uvedena správná odpověď ad 4d), ale nesprávný výsledek, správně má být 3 %

s. 218/ad 6) - chybné zadání i výsledek, zadání nutno opravit na dlouhé období a nabídku ad e) předělat na TC menší než VC, pak platí správná odpověď ad c)                                                                              

 Upřesnění a opravy - 3. vydání:

Přes snahu o pečlivé korektury i značnou ostražitost recenzentů se ani 3. vydání nevyvarovalo několika nepřesností, které mohou být pro čtenáře matoucí. Za veškeré nedostatky však nese plnou odpovědnost samozřejmě pouze autor, který se tímto p.t. čtenářům omlouvá.

s. 25/ad 1) - v zadání má správně být uvedena funkce poptávky a tabulka nabídky, řešení vychází stejně

s. 25/ad 3) - v zadání tabulky má být cena nabídky, řešení vychází stejně

s. 69/ad 5) - v tabulce místo počtu pracovníků je lépe zadávat počet jednotek práce, řešení vychází stejně, dtto v ukázkových testech na dalších místech publikace

s. 100 - 107/ad I.2. - došlo ke změnám v oblasti makroagregátů výstupu, preferován je nyní ukazatel hrubý domácí produkt, dřívější hrubý národní produkt je nyní nazýván hrubý národní důchod, místo položky čistý příjem z majetku v zahraničí je lépe uvádět širší položku saldo zahraničních důchodů apod. - podle nové metodiky v řadě příkladů mohou nastávat určité problémy (např. s vyjádřením ukazatele v tržních cenách, v cenách faktorů apod.) a některé mohou dokonce vycházet odlišně, dtto v ukázkových testech na dalších místech publikace

s. 139/ad 1) - obrázku odpovídá m = 1/5, mění se tedy i výsledky

s. 142/ad 5b) - v zadání má být u země Vegas a komodity Y cifra 3, která odpovídá postupu v řešení  

s.153/ad 2) a1) - v řešení chybné dosazení, deflátor HNP 1998 = (3.10 + 6.5 + 12.3)/(2.10 + 5.5 + 11.3) = 96/78 (.100) = 1, 23 (resp. 123)  

s.153/ad 2) a2) - míra inflace 1998 = 23 % 

Autor předem děkuje za případné reakce, kritiky či upozornění na problematické pasáže, resp. další chyby. Případné problémy či nejasnosti lze řešit pomocí e-mailu: sirucek@vse.cz

  Upřesnění a opravy - 1. vydání:

Přes snahu o pečlivé korektury i značnou ostražitost recenzentů objeví pozorný čtenář v textu 1. vydání několik chyb, překlepů či drobnějších nejasností. Za veškeré nedostatky však nese plnou odpovědnost samozřejmě pouze autor, který se tímto p.t. čtenářům omlouvá.

s.23/ad I.2.8. - 1) v zadání má být ve druhém řádku tabulky "poptávané množství" 

s.24/ad I.2.8. - 3) v zadání má být v prvním řádku tabulky "cena nabídky" 

s.64/ad I.8.7. - 5) správná formulace nabídky ad e) "zvýšení P a zvýšení Q" (správná odpověď "d")

s.74/ad I.9.7. - 3) správná odpověď "c"

Autor předem děkuje za případné reakce, kritiky či upozornění na problematické pasáže, resp. další chyby. Případné problémy či nejasnosti lze řešit pomocí e-mailu: sirucek@vse.cz