Název předmětu: Sociologie politiky

Zkratka předmětu: POL 402 (a POL 122)

přednáší: PhDr. Karel Müller, Ph.D.

  1.      Vztah sociologie a společenských věd. Obecná struktura společenských věd  - jejich vývoj,  předpoklady, cíle a možnosti (Wallerstein).

 2.       Falsifikační pojetí vědy - Karl Popper. Co je teorie? Vztah teorie a praxe. Nezamýšlené důsledky jednání. Sebenaplňující se proroctví - Thomasův teorém.Reflexivita modernity a jejího vědění (Giddens).

 3.         Předmět sociologie politiky. Předchůdci a teoretické zdroje sociologie politiky. Aristotelův zoón politikon. Společensko smluvní teorie - T. Hobbes, J. Locke, J.J. Rousseau. Teorie rovnováhy a dělby moci (Ch. Montesquieu, A. de Tocqueville).

 4.         Pojetí moci a autority (M. Weber). Vztahy legality, legitimity & práva, morálky & odpovědnosti, svobody.

 5.         Pojem otevřená společnost - Popper & uzavřená společnost - Platónův ideální stát a jejich vztah k rozdílnému pojetí vědy. Popperovo pojetí demokracie.

 6.         Pojem společnost a jeho problematičnost. Společnost tradiční - moderní. Teorie modernizace (Giddens). Modernizace v českých podmínkách.

 7.         Co je občanská společnost? Jaké jsou její základní formy a funkce (Ferguson, Gellner, Taylor, Tocqueville, Hayek). Vztah občanská společnost  -  stát. Situace v ČR-deficit občanské společnosti.

 8.         Teorie demokracie (Dahl). Demokracie jako ideál a realita. Vztah idea - ideál. Funkce ideálu ve společnosti. Kontinentální & anglosaský model demokracie (Sartori).

 9.         Základní paradigmata sociologického myšlení. Teorie konfliktu a konsensu. Pojetí a druhy konfliktu. Komunikace jako sociální problém.

 10.     Kultura a politická kultura. Sociologické pojetí kultury. Funkce a typologie politické kultury.

 11.     Funkce politického řádu (Aron). Pojmy režim & vláda. Význam ústavnosti. Pojem byrokracie - vztah politik & úředník (Weber).

 12.     Teorie elit (G. Mosca, V. Pareto, R. Michels).

Doporučená  literatura:

Anzenbacher, A., Úvod do filosofie, SPN, 1990, kap.2.2.4. (Kritický racionalismus).

Arendt, H., Krize kultury, Váhy, 1994.

Arendt, H., Původ totalitarismu I - III, Oikoymenh, 1996.

Aron, R.  Demokracie a totalitarismus, Atlantis, 1993 (zvl. kap. 1 a 2).

Bauman, Z., Úvahy o postmoderní době, Slon, 1995.

Bauman, Z., Globalizace. Důsledky pro člověka, MF, 1999.

Bělohradský, V., Kapitalismus a občanské ctnosti, ČS, 1992.

Berger, P., Kapitalistická revoluce, Archa, Bratislava, 1993.

Blackwellova encyklopedie politického myšlení

Dahl, R., Demokracie v právním státě, RI, 1995.

Dahrendorf, R., Moderný sociálny konflikt, Archa, Bratislava, 1991.

Gasset, J. O., Vzpoura davů, Naše Vojsko, 1993.

Gellner, A., Národy a nacionalismus, Hříbal, 1993.

Gellner, A., Podmínky svobody. Občanská spol. a její rivalové, CDK, Brno, 1997.

Giddens, A., Důsledky modernity, Slon, 1998.

Giddens, A., Sociologie, Argo, 1999.

Keller. J., Úvod do sociologie, Slon, 1992 (str. 9 - 19, 87 - 118).

Miller, D., (ed.) (1995). Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Proglas

Müller, K., (2003). Češi a občanská společnost. Praha: Triton.

Müller, K., (2002). Politická sociologie, In: Cabada (ed.), Úvod do politické vědy, Eurolex Bohemia.

Pecka, E., Základy sociologie politiky, skripta VŠE, 1995, (str.34-46, 78-110).

Popper, K., Otevřená společnost a její nepřátelé I, II, Oikoymenh, 1994.

Popper, K., Život je řešení problémů, MF, 1998.

Sartori, G., Teória demokracie, Archa, Bratislava, 1993.

Tocqueville, A., Demokracie v Americe I, II, LN, 1992.

Úvod do (Základy) politologie (jakýkoliv – Cabada, Říchová, Müller, ...)

Wallerstein, I., Kam směřují sociální vědy ?, Slon, 1998.

Weber, M., Autorita, etika a společnost, MF, 1997.

Weber, M., Metodologie, sociologie a politika, Oikoymenh, 1998.

Návrh témat na písemnou práci:

Recenze knihy z oboru sociologie politiky či její části:

(Aron, Bauman, Gellner, Giddens, Müller, Sartori, Weber)

Esej na téma:

Problematika občanské společnosti

Problematika otevřené společnosti

Politická kultura, ČR, svět,

Teorie elity

Moc a autorita

Problematika decentralizace moci v ČR

Národní stát a evropská integrace

Média

Globalizace

apod.