Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku - proces ocenění, základní metody a postupy Metody oceňování podniku - proces ocenění, základní metody a postupy

Mařík, M. a kolektiv, 2. vydání, 2007

Autorský kolektiv: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. - Dr. Ing. Karel Čada - Ing. David Dušek, PhD. - Ing. Pavla Maříková, CSc. - Ing. Barbora Rýdlová - Ing. Josef Rajdl
Nakladatelství: Ekopress
ISBN: 978-80-86929-32-3
Rok vydání: 2007 - druhé upravené a rozšířené vydání
Počet stran: 492

 

Co je nového oproti prvnímu vydání z roku 2003:

Kniha je oproti prvnímu vydání poměrně výrazně rozšířena a přepracována v celém svém rozsahu. Například je rozšířeno téma regresní analýzy jako jedné z podpor prognózy relevantního trhu, zcela nová je poměrně rozsáhá kapitola o diskontech a prémiích za majoritu a obchodovatelnost, ale i řada dalších pasáží jde do větší hloubky než v prvním vydání.

Soubory ve Wordu a Excelu ke stažení:

Modelový příklad UNIPO

Tato velká excelovská tabulka obsahuje kompletní řešení příkladu na ocenění maloobchodního podniku UNIPO, a.s., na kterém je v knize průběžně demonstrována vykládaná látka. Tabulka umožňuje jednak si prohlédnout celý příklad pohromadě a jednak se podívat na přesnou konstrukci vzorců.
Excel 
Tabulky pro strategickou analýzu

Jedná se o drobnou pomůcku pro sestavování strategické analýzy. Tabulky jsou stejné jako v knize. Jsou zároveň vyplněny údaji o modelovém podniku UNIPO. Tyto vyplněné údaje je možné přepisovat a tabulky běžným způsobem kopírovat a vkládat do oceňovacích posudků. Jsou k dispozici jednak ve formě textu (Word), jednak ve formě tabulky (Excel), která navíc obsahuje vzorce pro automatické výpočty bodů.
ExcelWord
Číselník odvětví - OKEČ, CZ-NACE:

 • OKEČ - úprava platná do 31. 12. 2003

 • OKEČ - úprava platná od 1. 1. 2003 (poslední zde zachycená aktualizace ČSÚ proběhla k 1. 9. 2005)

  Jednotlivým úrovním číselníku v souborech Word jsou přiřazeny styly nadpisů odpovídající úrovně, takže je možné v zobrazení souboru jako osnovy nechat zobrazit jen požadovanou úroveň členění.

 • Od 1. 1. 2008 je klasifikace OKEČ nahrazena klasifikací CZ-NACE, která vychází z klasifikace Evropské unie NACE Rev. 2.
 • Další aktuální informace o OKEČ a CZ-NACE jsou na stránkách Českého statistického úřadu www.czso.cz, odkazy z hlavní stránky "Klasifikace" a "Číselníky".  Word

  Word
  Excel
   
  Investiční náročnost podle odvětví

  Jedná se o studie z let 2002 a 2003, které zatím nebyly aktualizovány
  Obsah 
  Metodika České národní banky

  ČNB používá pro zpracování znaleckých posudků na ocenění účastnických cenných papírů pro účely, které podléhají dozoru ze strany České národní banky (dříve Komisi pro cenné papíry) tyto metodiky:

  Do roku 2010: Metodika Znalecké posudky pro účely povinných nabídek převzetí a veřejných návrhů smluv o koupi účastnických cenných papírů (ZNAL)
  Od roku 2010: Metodika Informace ČNB k oceňování účastnických cenných papírů pro účely povinných nabídek převzetí, veřejných návrhů smlouvy a vytěsnění (OCE)

  Vzhledem k tomu, že se jejich umístění na stránkách ČNB často mění, doporučujeme na stránkách http://www.cnb.cz využít pole Hledat v horní části obrazovky a zadat do něho heslo ZNAL (pro starší metodiku) nebo OCE (pro aktuální metodiku). Mezi prvními vysledky hledání bývají samotné metodiky ve formě souboru pdf.
    

   

  Doplňující informace:

  Náklady vlastního kapitálu - model rizika země (str. 221-222)

  Jedná se o jeden z nejpoužívanějších postupů pro odhad nákladů vlastního kapitálu v ČR z důvodu nedostatečného množství vhodných dat z českého kapitálového trhu zejména pro odhad rizikové prémie kapitálového trhu. Je třeba si uvědomit, že má-li být model použit v metodicky čisté podobě, je třeba použít v jednu z následujících dvou variant:

  1. Tvar, který je v knize použit, vychází z myšlenky, že přirážka za riziko země v sobě obsahuje celé riziko dané země. Proto je třeba bezrizikovou výnosovou míru (rf) i základní rizikovou prémii kapitálového trhu (RPT) přebírat z rozvinutého kapitálového trhu, obvykle USA. Vzorec pak má tvar:

   Riziková prémie země (RPZ) je přitom počítána takto:

   RSZ, jak je v knize vysvětleno, je riziko selhání země odvozené z trhu s dluhopisy, které je uvedeným výpočtem potřeba převést na riziko trhu akciového.

  2. Pokud chce oceňovatel použít bezrizikovou výnosovou míru z České republiky, například proto, že bezrizikové výnosnosti mají k datu ocenění v ČR jiný vývoj než v USA, je to možné. Je však třeba mít na paměti, že rf ve vzorci pak již bude obsahovat část rizika spojeného s Českou republikou. Ze samotné rizikové přirážky země je proto potřeba tuto část rizika eliminovat, aby nebyla ve vzorci obsažena dvakrát. V takovém případě proto doporučujeme použít modifikaci výpočtu rizikové prémie země navrženou T. Buusem (viz Maříková, P. - Mařík, M.: Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku, VŠE-IOM 2007, str. 151):

   Náklady vlastního kapitálu je pak možné počítat takto:

   

  Prosíme, opravte si:

  Omlouváme se, ale přes veškerou péči, kterou jsme textu věnovali, zůstalo v knize několik chyb.
  Str. 148V čitateli vzorce pro Hb ve spodní části stránky si doplňte proměnnou g. Čitatel má tvar: Xt-1.(1+g).rZPx.(1-d)-Xt-1.g.(kWC+kDMn). Následující číselný výpočet je již správně
  Str. 156a) Pasiva - základní kapitál a kapitálové fondy: externí navyšování vlastního kapitálu musí korespondovat s plánem finančního cash flow.
  Str. 176Čtvrtý bod shora Investice do provozně nutného odlouhodobého majetku, poslední věta na konci tohoto bodu má znít: Investice v této výši pak představuje peněžní výdaj, do tabulky tedy dosadíme hodnotu - 70 984 tis. Kč.
  Str. 196-198V rámci příkladu na volbu parametrů pro pokračující hodnotu je u vzorců s výpočtem hodnoty brutto, kdy se sčítají diskontovaná FCFF za jednotlivé roky první fáze, u FCFF za čtvrtý rok uvedeno znaménko minus. Jedná se pouze o tiskový překlep, všechny diskontované hodnoty se sčítají. Výsledky jsou správně a odpovídají kladnému znaménku.
  Str. 299Druhá část příkladu - ocenění pomocí EVA: EVA v posledním roce je 6 (tj. NOPAT 10 - náklady kapitálu 4). Vypočítaná hodnota projektu je správně.
  Str. 312V tab. 5-2 s hodnotami násobitelů převzatými ze stránek prof. Damodarana jsou přehozené nadpisy posledních dvou sloupců. Čísla v předposledním sloupci jsou násobitele EV/EBIT, čísla v posledním sloupci se týkají EV/EBITDA. Připomínáme ale, že je vhodné sledovat na internetových stránkách každoroční aktualizace hodnot těchto násobitelů.
  Str. 324Bod 3. - poslední věta správně zní: "Výrazně vyšší účetní hodnota než hodnota výnosová může být podnětem k tomu, aby byla zjištěna likvidační hodnota ..."

  Pokud objevíte další chyby, budeme vděčni za upozornění a opravu umístíme na tuto stránku. Upozornění na chyby prosím zasílejte na adresu marik@vse.cz.

   


  Zpět na stránku Podpora publikací
  Datum poslední aktualizace: 26. 2. 2014