Ing. Stanislav Klazar, PhD. - Publikační činnost / Publications

(full list available on http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/index.php, use AUTOR = Klazar, Stanislav)

KLAZAR, Stanislav. Analýza dopadů zdanění v modelu všeobecné rovnováhy – empirická analýza. Herľany 20.10.2005 – 21.10.2005. In: Financie, bankovnictvo, investovanie – 1.medzinárodná vedecká konferencia mladych vedcov. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2005. ISBN 80-8073-355-4.

KLAZAR, Stanislav. Dopad daní v modelech všeobecné rovnováhy. Praha 08.04.2005 – 09.04.2005. In: Theoretical and practical aspects of public finance [CD-ROM]. Praha : VŠE, 2005, s. 23. ISBN 80-245-0862-1.

KLAZAR, Stanislav. Dopad reformy nepřímých daní na ceny vstupů. Bratislava 30.06.2005. In: HASPROVÁ, Mária, ŽÁK, Štefan (ed.). Mladý ekonom 2005 – Znalostná ekonomika – piliere, ciele, stratégie. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2005, s. 34–38. ISBN 80-89202-05-5.

SEDMIHRADSKÁ, Lucie, KLAZAR, Stanislav. Public Budgeting in Czech republic. Moskva 19.05.2005 – 21.05.2005. In: Democratic Governance for the XXI Century: Challanges and Responses in CEE Countries [CD-ROM]. Moskva : NISPAcee, 2005, s. N. ISBN 80-89013-21-X.

SVÁTKOVÁ, Slavomíra, SLINTÁKOVÁ, Barbora, KLAZAR, Stanislav, ZELENÝ, Martin. Sběr dat pro klasifikaci CZ-COICOP – analytická studie [CD-ROM]. Praha : VŠE FFÚ, 2005. 50 s.

URBÁNEK, Václav, DUFKOVÁ, Eva, IZÁK, Vratislav, KLAZAR, Stanislav, OCHRANA, František, SEDMIHRADSKÁ, Lucie, SLINTÁKOVÁ, Barbora. Veřejné finance II. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2005. 179 s. ISBN 80-245-0931-8.

VANČUROVÁ, Alena, KLAZAR, Stanislav. Sociální a zdravotní pojištění. 1. vyd. Praha : ASPI, 2005. 94 s. Vzdělávání a certifikace účetních. ISBN 80-7357-102-1.

VANČUROVÁ, Alena, SVÁTKOVÁ, Slavomíra, LÁCHOVÁ, Lenka, SLINTÁKOVÁ, Barbora, KLAZAR, Stanislav. Daňový systém ČR. Cvičebnice a CD ROM [CD-ROM]. Praha : VOX, 2005. ISBN 80-86324-56-7.

VANČUROVÁ, Alena. Současná a připravovaná opatření rodinné politiky v zemích střední Evropy. Projekt výzkumu a vývoje. Praha : VŠE, 2005. 110 s. (Další autoři: KUBÁTOVÁ, Květa, HAMERNÍKOVÁ, Bojka, POLÁKOVÁ, Olga, KLAZAR, Stanislav, VÍTEK, Leoš, PAVEL, Jan).

ŠUMPÍKOVÁ, Markéta, PAVEL, Jan, KLAZAR, Stanislav, POTLUKA, Oto. EU Funds: Absorption of Structural Capacity and Effectiveness of Their Use, With Focus on Regional Level in the Czech Republic. In: JENEI, Gyorgy, BARABASHEV, Alexei, VAN DER BERG, Frits et al.Institutional Requirements and Problem Solving in the Public Administrations of the Enlarged European Union and its Neighbours. Bratislava : NISPAcee, 2005, s. 450–484. ISBN 80-89013-20-1.

KLAZAR, Stanislav, SLINTÁKOVÁ, Barbora, VANČUROVÁ, Alena. Redistributional effects of taxes and transfers in the Czech Republic. Milano 23.08.2004 – 26.08.2004. In: Fiscal and Regulatory Competition – 60th Congress of the IIPF. [online] Milano : Univerzita Bocconi, 2004, s. 153. URL: http://gemini.econ.umd.edu/conference/IIPF60/program/IIPF60.html?.

KLAZAR, Stanislav, SLINTÁKOVÁ, Barbora. Metodologické problémy analýz redistribučních efektů veřejných rozpočtů. Praha 26.03.2004 – 27.03.2004. In: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance [CD-ROM]. Praha : VŠE FFÚ, 2004, s. 26. ISBN 80-245-0677-7.

KLAZAR, Stanislav, SLINTÁKOVÁ, Barbora. Vliv daní a sociálních transférů na rozdělení příjmů v České republice. Acta Oeconomica Pragensia, 2004, roč. 12, č. 7, s. 26–41. ISSN 0572-3043.

KLAZAR, Stanislav, NEMEC, Juraj, PŘIBIL, Jiří, ŠUMPÍKOVÁ, Markéta. E-Government and Efficiency and Effectivenes of Public Finance: Current Situation in the Czech Republic. Zagreb 17.07.2004 – 19.07.2004. In: An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage [CD-ROM]. Zagreb : Graduate School of Economics and Business, 2004, s. 100. ISBN 953-6025-10-8.

KLAZAR, Stanislav, NEMEC, Juraj, PŘIBIL, Jiří, ŠUMPÍKOVÁ, Markéta. E-Government and Efficiency and Effectiveness of Public Finance: Current Situation in the Czech Republic. Szczecin 05.04.2004 – 06.04.2004. In: Zarzadzanie Finansami. Finansowanie przedsiebiorstw w Unii Europejskiej – tom II. Szczecin : Uniwersytet Szczecinski, 2004, s. 449–456. ISBN 83-89-142-252.

KLAZAR, Stanislav, NEMEC, Juraj, PŘIBIL, Jiří, ŠUMPÍKOVÁ, Markéta. E-governance and Efficiency and Effectiveness of Public Expenditure Programmes: current situation in the Czech Republic. Seoul 14.07.2004 – 18.07.2004. In: Building Leadership for Modernisation and Shared Governance. Brusel : International Association of Schools and Institutes of Administration, 2004, s. 6.

KLAZAR, Stanislav. E-government and effectiveness of public finance:case of the Czech Republic. Bratislava 25.11.2004 – 26.11.2004. In: Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2004, s. 309–315. ISBN 80-225-2019-5.

KLAZAR, Stanislav. Teoretické a praktické aspekty daňové politiky. (Rec.: ŠIROKÝ, Jan, Daňová teorie s praktickou aplikací. 1. vyd. Praha : C.H.Beck.) In: Politická ekonomie, 2004, roč. LII, č. 5, s. 709–711. ISSN 0032-3233.

KUBÁTOVÁ, Květa, VYBÍHAL, Václav, aj. Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu evropského regionu a měnícího se ekonomického,sociálního a právního prostředí [CD-ROM]. 1. vyd. Brno : Sting, 2004. 220 s. ISBN 80-86342-45-X. (Další autoři: VÍTEK, Leoš, PAVEL, Jan, KLAZAR, Stanislav, VANČUROVÁ, Alena, ŘÍHOVÁ, Lucie, LÁCHOVÁ, Lenka, SADOVSKÝ, Zdeněk, DOBŘICKÝ, Josef, KRÁL, David, JAROŠ, Tomáš, SLINTÁKOVÁ, Barbora, VÍTKOVÁ, Jana, DORA, Assenza).

PAVEL, Jan, ŠUMPÍKOVÁ, Markéta, KLAZAR, Stanislav. Fondové financování ochrany životního prostředí na regionální úrovni. Hradec Králové 03.02.2004 – 04.02.2004. In: JEDLIČKA, Pavel (ed.). Hradecké ekonomické dny 2004. Financování výstavby regionu. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2004, s. 135–143. ISBN 80-7041-366-2.

SVÁTKOVÁ, Slavomíra, SLINTÁKOVÁ, Barbora, KLAZAR, Stanislav, ZELENÝ, Martin. Teoreticko-metodologická a legislativní východiska pro analýzu zatížení spotřebního koše daněmi ze spotřeby [CD-ROM]. Praha : VŠE FFÚ, 2004. 143 s.

VANČUROVÁ, Alena. Projekt výzkumu a vývoje – údaje pro centrální evidenci Souběh důchodu s výdělečnou činností a vliv výše příjmů z výdělečné činnosti na nárok na důchod, jeho výši a výplatu. Praha : VŠE, 2004. 120 s. (Další autoři: HAMERNÍKOVÁ, Bojka, KUBÁTOVÁ, Květa, SLINTÁKOVÁ, Barbora, KLAZAR, Stanislav, PAVEL, Jan, BROUKAL, Ondřej, ĎAĎO, Jaroslav, FOLTYSOVÁ, Michaela).

ŠUMPÍKOVÁ, Markéta, KLAZAR, Stanislav. Absorpční kapacita programů pro neziskové organizace v ČR. Banská Bystrica 27.05.2004 – 28.05.2004. In: KORIMOVÁ, Gabriela (ed.). Determinanty sociálneho rozvoja. Sociálne podnikanie II. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 109–129. ISBN 80-8055-966-X.

ŠUMPÍKOVÁ, Markéta, PAVEL, Jan, KLAZAR, Stanislav. EU Funds: Absorption Capacity and Effectiveness of Their Use, Focus on Regional Level in the Czech Republic. Vilnius 13.05.2004 – 15.05.2004. In: 12th NISPAcee Annual Conference Central and Eastern European. Vilnius : NISPAcee, 2004. 7 s.

KLAZAR, Stanislav, KRBOVÁ, Jana, PAVEL, Jan, ŠUMPÍKOVÁ, Markéta. Public Expenditure Programmes Oriented on the Regional Competitiveness – Czech Experience. Lodz 13.09.2003 – 14.09.2003. In: Open Minds Conference 2003. Lodz : University of Lodz, 2003, s. 45–49. ISBN 83-7178-314-0.

KLAZAR, Stanislav, SEDMIHRADSKÝ, Milan. Minimální daň může odrazovat od podnikání. Ekonom, 2003, roč. XLVII, č. 2, s. 46–47. ISSN 1210-0714.

KLAZAR, Stanislav, ŠUMPÍKOVÁ, Markéta, HEJDA, Jan. Systém podpory regionálního rozvoje z veřejných výdajových zdrojů. Ostrava 15.09.2003 – 18.09.2003. In: Veřejná ekonomika a správa 2003 [CD-ROM]. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2003, s. 15–16. ISBN 80-248-0430-1.

KLAZAR, Stanislav. Verifikace konceptu nadměrného daňového břemene jako součást hodnocení efektivnosti veřejných projektů. Pardubice 24.04.2003. In: Systémové prognózování. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003, s. 101–108. ISBN 80-7194-559-5.

KLAZAR, Stanislav. Efektivnost predikcí daňových příjmů v ČR : Doktorská disertační práce. Praha : VŠE FFÚ, 2003. 123 s.

PAVEL, Jan, KLAZAR, Stanislav, ŠUMPÍKOVÁ, Markéta. Ekonometrická analýza regionální absorpce veřejných výdajových programů v České republice. In: MALACH, Antonín. Podpora podnikání v regionech ČR a EU. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 129–133. ISBN 80-210-3259-6.

SEDMIHRADSKÝ, Milan, KLAZAR, Stanislav. Are you ready for EU. Bulletin of the Netherlands Chamber of Commerce in Prague [online], 2003, č. 44–9. 10 s. URL: http://www.nlchamber.cz/bulletin.html.

SLINTÁKOVÁ, Barbora, KLAZAR, Stanislav. Links between the Publicly Subsidised Housing Savings and the Financial Market or Public Expenditures – Evidence from the Czech Republic. Praha 25.08.2003 – 28.08.2003. In: URBÁNEK, Václav et al.(ed.). Public finance and financial markets – 59th Congress of the IIPF [CD-ROM]. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2003, s. 242–243. ISBN 80-245-0545-2.

VANČUROVÁ, Alena, SVÁTKOVÁ, Slavomíra, LÁCHOVÁ, Lenka, SLINTÁKOVÁ, Barbora, KLAZAR, Stanislav. Daňový systém ČR. Cvičebnice. 1. vyd. Praha : VOX, 2003. 272 s. Ekonomie. ISBN 80-86324-31-1.

VANČUROVÁ, Alena, aj. Daňový systém ČR [CD-ROM]. Praha : VOX, 2003. ISBN 80-86324-32-X. (Další autoři: SVÁTKOVÁ, Slavomíra, LÁCHOVÁ, Lenka, KLAZAR, Stanislav).

ŠUMPÍKOVÁ, Markéta, KLAZAR, Stanislav. Podpora sociálního rozvoje na úrovni krajů – česká zkušenost. Banská Bystrica 29.05.2003. In: Determinanty sociálneho rozvoja – sociálne podnikanie. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta University Mateja Bela, 2003, s. 109–117. ISBN 80-8055-841-8.

KLAZAR, Stanislav. Daňová teorie a předpovídání daňových výnosů. Praha 12.04.2002 – 13.04.2002. In: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance [CD-ROM]. Praha : VŠE FFÚ, 2002, s. 40. ISBN 80-245-0270-4.

KLAZAR, Stanislav. Faktory ovlivňující daňový mix. Lázně Bohdaneč 16.09.2002 – 18.09.2002. In: Public administration 2002. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002, s. 93–97. ISBN 80-7194-468-8.

SEDMIHRADSKÝ, Milan, KLAZAR, Stanislav. Tax Competition for FDI in Central-European Countries. 1. vyd. Mnichov : Center for Economic Studies, 2002. 8 s.

KLAZAR, Stanislav, SEDMIHRADSKÝ, Milan, VANČUROVÁ, Alena. Returns of Education in the Czech Republic. Sevila 12.08.2000 – 15.08.2000. In: International Tax and Public Finance. [online] Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2001, s. 609–620. ISSN 0927-5940. URL: http://http:/papers.ssrn.com./sol13/papers.cfm?abstract_id=285546.