• Sirůček, P., Nečadová, M.: Mikroekonomická teorie I. Cvičebnice. 1. vydání. Slaný, Melandrium 2001. ISBN 80-86175-17-0. 303 stran. Doporučená cena 131 Kč.
 • Sirůček, P., Nečadová, M., Macáková, L.: Mikroekonomická teorie I. Cvičebnice. 2. aktualizované vydání. Slaný, Melandrium 2003 a dotisk 2005. ISBN 80-86175-37-5. 303 stran. Doporučená cena 131 Kč.


Opravy a upřesnění ke 2. aktualizovanému vydání:

Autoři se velmi omlouvají za technické nedopatření, ke kterému došlo až během přenosu finální podoby textu k tisku - na některých místech cvičebnice byly, bohužel, horní indexy nesprávně nahrazeny indexy dolními. V dotisku z roku 2005 by se již tyto závady vyskytovat neměly.

Záměna indexů:

s.65/př.8 - správný tvar funkce: TU = 24X - X(na druhou)

s.65/př.9 - správný tvar funkce: 10X - X(na druhou)

s.102/př.5 - správný tvar funkce: Q = 144L + 30L(na druhou) - 2L(na třetí)
(opravy též v řešení na s.107)

s.103/př.8 - správný tvar funkce: Q = 1OL + 6L(na druhou) - L(na třetí)
(opravy též v řešení na s.108/ad c))

s.110/řešení př.15 b) - správná rovnice: 200 = 2L(na 1/2).K(na 1/2)

s.121/př.8 - správný tvar funkce: STC = 3000 + 30Q - 12Q(na druhou) + 2Q(na třetí)
(opravy též v řešení na s.126)

s.124/př.22 - správný tvar funkce: P = 1000 - Q(na druhou)
(opravy též v řešení na s.127)

s.134/př.3 - správný tvar funkce: TC = 10Q + Q(na druhou)
(opravy též v řešení na s.134 ad 4))

s.166/řešení př.13) - opravy na 1. a 4. řádku, TR = 400Q = 2Q(na druhou)


Další opravy:

s.295/řešení Varianty D - správně A) ... 2) P ...

Na možné další nedostatky, nepřesnosti, chyby či přehlédnutí je možné upozornit autory např. pomocí e-mailu: sirucek@vse.cz. Tamtéž je možno posílat a následně řešit případné nejasnosti. Za všechny připomínky a náměty autoři předem děkují.


Úvodem ke 2. aktualizovanému vydání

Studijní text Mikroekonomická teorie I. Cvičebnice (1. vydání. Slaný, Melandrium 2001 a 2. aktualizované vydání. Tamtéž 2003) je primárně směřován k posluchačům základního (resp. bakalářského) kursu mikroekonomie všech fakult VŠE v Praze. V žádném případě si neklade za cíl poskytovat ucelený a fundovaný výklad základů standardní mikroekonomické teorie (tedy nahrazovat jiné učebnice a skripta - blíže viz doporučenou studijní literaturu na konci publikace) - jde pouze o jejich organický doplněk, jakousi sbírku řešených příkladů, úkolů, otázek a dalších materiálů potřebných ke zvládnutí základů standardní mikroekonomické teorie a analýzy.

Předpokládáme využitelnost studenty i učiteli - a to zejména při práci na seminářích (resp. cvičeních), při zadávání a řešení domácích úkolů, při sestavování zápočtových a zkouškových testů, při samostudiu (dnes však studenty stále více a více opomíjeném) či pro zopakování a shrnutí předepsané látky před zkouškou. Posluchači magisterského (inženýrského) stupně studia VŠE v Praze mohou sbírku používat k osvěžení znalostí základního kursu při studiu pokročilejších úrovní mikroekonomické teorie, zájemci o navazující magisterské studium na VŠE v Praze z jiných vysokých škol mohou publikaci použít jako jeden z pramenů k přípravě na přijímací test z Ekonomie apod.; cvičebnice je v neposlední řadě určena i posluchačům distanční či kombinované formy studia. Předchozí - mírně odlišná - vydání cvičebnice byla velmi hojně využívána také mimo rámec VŠE v Praze, na řadě jiných pražských i nepražských vysokých škol různého charakteru - zdůrazněme však, že její základní určení je pro fakulty ekonomického zaměření. Využitelnost cvičebnice by něměla být výrazněji devalvována ani změnami studijních plánů, včetně společného základu, plánovanými na VŠE v Praze cca od podzimu 2004 - spíše právě naopak.

Cvičebnice obsahuje příklady, úkoly a otázky inspirované obdobnými zahraničními materiály (viz použitou a doporučenou literaturu), z větší části potom příklady a náměty "vlastní" - za kterými je však skryto již více než desetileté úsilí řady kolegů z katedry mikroekonomie FPH, resp. katedry makroekonomie FNH VŠE v Praze. Zkvalitňování studijních materiálů, všestranné úpravy a korekce textu i odstranění některých nedostatků či nepřesností by bylo zcela nemyslitelné bez nesčetných diskuzí a připomínek mnoha spolupracovníků - za všechny poděkujme doc. Ing. Lubomíře Breňové, CSc. z katedry mikroekonomie FPH VŠE v Praze, doc. Ing. Mojmíru Helískovi, CSc. z katedry makroekonomie FNH VŠE v Praze a v neposlední řadě také všem recenzentům.

Publikace Mikroekonomická teorie I. Cvičebnice úzce navazuje na předchozí práce autorů z této oblasti - na Materiály ke studiu kursu Mikroekonomie I. (1. a 2. přepracované vydání. Praha, VŠE v Praze 1994, resp. 1995), na text Mikroekonomiie - cvičebnice (Slaný, Melandrium 1996) a zejména na publikaci Mikroekonomie I. Sbírka řešených problémů (Slaný, Melandrium 1999). Obsahuje však celou řadu dílčích změn, nezbytných úprav, korekcí, aktualizací, resp. rozšíření, ale také užitečných zeštíhlení. 2. aktualizované vydání tohoto učebního textu je oproti 1. vydání mírně inovováno - a to především v oblasti nezbytné aktualizace doporučených studijních pramenů; úpravy se samozřejmě týkají také několika drobných nepřesností, kterých se 1. vydání zcela nevyvarovalo. Autoři se snažili o používání českých reálií - tam, kde by však tyto mohly působit poněkud křečovitě a nevěrohodně, byly obvykle použity údaje týkající se především ekonomiky USA (ceny uváděné v dolarech či benzín měřený v galonech apod.).

Samotný text cvičebnice je členěn do osmnácti logicky propojených a navazujících studijních témat z větší části odpovídajících struktuře publikací L.Macáková a kol.: Mikroekonomie. Základní kurs (nejnověji 7. vydání. Slaný, Melandrium, 2002), které zároveň autoři doporučují jako hlavní studijní pramen pro potřeby základního kursu mikroekonomické teorie na VŠE v Praze. Předepsané požadavky na absolvování předmětu jsou podrobně precizovány v závazných Standardech bakalářského a inženýrského kursu mikroekonomie (Praha, VŠE v Praze 1996). Ke studiu lze však doporučit i další literaturu - v jistém smyslu jako jednotný základ znalostí stále v řadě případů slouží rámec učebnice P. A. Samuelsona a W. D. Nordhause Ekonomie (česky 13. vydání. Praha, Svoboda 1991 a 1995). Z novějších učebnicových prací dostupných v českém jazyce nutno upozornit na učebnici N. G. Mankiwa Zásady ekonomie (Praha, Grada 1999), text R. H. Franka a B. S. Bernankeho Ekonomie (Praha, Grada 2002) a původní českou učebnici R. Holmana Ekonomie (Praha, C. H. Beck 1999, 2001 a 2002) - všechny doporučené učebnice obsahují také různě pojímané základy standardní makroekonomické teorie. Vedle odkazů na výše uvedené publikace je v textu cvičebnice na řadě míst zmiňována základní doporučená studijní literatura pro středně pokročilý (magisterský, resp. inženýrský) kurs mikroekonomie na VŠE v Praze - učebnice J. Soukupové, B. Hořejší, L. Macákové a J. Soukupa Mikroekonomie (nejnověji 3. doplněné vydání. Praha, Management Press 2002). Podrobnější seznam doporučené literatury nalezne čtenář na konci publikace.

Na úvod každého studijního tématu jsou zařazeny Klíčové pojmy k zopakování poskytující stručný přehled nejzákladnějších pojmů a kategorií probírané pasáže látky - zde v českém jazyce bez odpovídajících anglických ekvivalentů, které lze nalézt např. v Anglicko-českém slovníku odborných ekonomických termínů (O. Dědek. Praha, VŠE v Praze 1995). Z důvodů terminologické neujasněnosti, didaktických důvodů a v neposlední řadě i díky pestrosti českého jazyka se v textu operuje s alternativními výrazy (např. zdroj - input, firma - podnik apod.), které však při pokročilejším studiu mohou někdy vykazovat i jisté významové rozdíly, od kterých zde však abstrahujeme. Znovu upozorňujeme na přetrvávající terminologickou neujasněnost řady oblastí ekonomických teorií i jiných ekonomických disciplín a omlouváme se za případná zjednodušení (např. frekventovaná ztotožňování pojmů mzda a mzdová sazba), která snad nejsou příliš na úkor vědecké správnosti a nutného rigorózního vymezování pojmů.

Jednotlivá témata jsou členěna na Příklady a úkoly, Otázky a obvykle také Dodatky. Cílem prvního příkladu je vždy formou "doplňovačky" zopakovat základní definice a vymezení probíraného úseku látky. Dále jsou v logickém sledu výkladu uváděny různé Příklady a úkoly. Symbol + značí, že uvedený pojem, příklad, úkol či otázka již v určitém ohledu překračuje rámec základního kursu (podrobněji viz standardy), nachází se tedy na rozhraní předmětů Mikroekonomie I. (základní - bakalářský kurs) a Mikroekonomie II. (středně pokročilý - magisterský, resp. inženýrský kurs). Matematický aparát nezbytný k pochopení a správnému řešení všech zde uváděných příkladů nepřesahuje rámec elementárních poznatků základních kursů matematiky o derivaci funkce jedné proměnné - pro pokročilejší úrovně standardní mikroekonomické teorie je však již nezastupitelná hlubší znalost matematické logiky i aparátu, např. ohledně řešení optimalizačních úloh (blíže viz J. Klůfa, J. Coufal: Matematika pro ekonomy 1. Praha, Ekopress 2003, resp. M. Kaňka, J. Henzler: Matematika pro ekonomy 2. Praha, Ekopress 2003 nebo B. Sekerka: Mikroekonomie. Matematické a kvantitativní základy. Praha, Profess Consulting 2002).

Poslední příklad pak vždy jednoduchou formou "pravda - nepravda" shrnuje celé probírané téma. Dále následují Otázky, které již nejsou řazeny v logickém sledu výkladu - řešením je vždy právě jedna z nabídek. K většině témat jsou připojeny Dodatky prohlubující a rozšiřující látku. Dodatky označené symbolem + opět v nějakém aspektu přesahují rámec a požadavky základního kursu mikroekonomie. Všechny uváděné příklady, úkoly a otázky jsou vždy formulovány za předpokladu ceteris paribus (za jinak stejných podmínek) - tento v textu již obvykle, z důvodů stručnosti a přehlednosti, není explicitně deklarován.

Pro větší přehlednost a snadnější práci jsou vždy ihned uváděna správná Řešení - při naznačení postupů k nim vedoucím se autoři snažili o maximální jednoduchost a stručnost při zachování srozumitelnosti; podrobnější výklad najde zájemce v doporučené literatuře. Studium literatury (včetně pramenné) je nezbytné - nikdy však zcela nenahradí kontakt s učitelem na přednáškách, cvičeních a konzultacích. Některé pasáže zde uváděné (především označené symbolem +) mají téměř výkladový charakter - cílem však není suplovat pokročilejší kursy, ale prohloubení a rozšíření látky, jakožto i zajištění potřebné návaznosti Mikroekonomie I. a Mikroekonomie II., včetně řady žádoucích překrývání.

V závěru všech témat jsou uváděny nezávazné Doporučené domácí úkoly, mající usnadnit práci studentů a učitelů především na cvičeních, a také příslušné pasáže Doporučené studijní literatury v jazyce českém. Seznam hlavní doporučené literatury i úplný seznam použité a doporučené literatury jsou zařazeny na konci publikace. Obsaženy jsou také Ukázky zápočtových testů (včetně mřížky správných odpovědí), umožňující závěrečné procvičení a zopakování látky před zápočtem či zkouškou. Obdobnou náročností i strukturou se obvykle vyznačují testy z Ekonomie v rámci přijímacího řízení na navazující magisterský stupeň studia na VŠE v Praze (obsahující ale vždy také část makroekonomickou) - pro tyto je určen text P. Sirůčka EKONOMIE. Pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze (Praha, Oeconomica - Nakladatelství VŠE v Praze 2003). Pro usnadnění přípravy studentů jsou zde zastoupena i aktuální rámcová témata, resp. Okruhy k souborné zkoušce (část mikroekonomická). Na konci publikace je nově zařazena poslední devatenáctá kapitola Dodatek - grafická opakování.

Autoři zdůrazňují a podtrhují provázanost a neoddělitelnost kursů mikroekonomické a makroekonomické teorie - na VŠE v Praze ústící do společné souborné (či bakalářské) zkoušky z Ekonomie, resp. státní zkoušky z Ekonomie. Pro studium základní úrovně standardní makroekonomie lze doporučit především učebnici M. Helíska Makroekonomie. Základní kurs (nejnověji 2. přepracované vydání. Slaný, Melandrium 2002), resp. cvičebnici P. Sirůčka, P. Neseta a kol. Makroekonomická teorie I. Cvičebnice. 1. část (nejnověji 2. aktualizované vydání. Slaný, Melandrium 2003). Dále autoři upozorňují, že hlubší a kritické pochopení teoretických koncepcí standardní mikroekonomie a makroekonomie je téměř nemožné bez alepoň rámcové znalosti základních kořenů (včetně filosofického a ideologického zakotvení), hlavních historických mezníků a přehledu vývoje ekonomie jako vědy. Lze proto jednoznačně doporučit absolvování předmětů z oblasti dějin ekonomického a sociálního myšlení (podrobněji viz sylaby předmětů garantovaných P. Sirůčkem na VŠE v Praze dostupné na adrese http://nb.vse.cz/~sirucek). K prvotní orientaci v problematice vývoje ekonomického myšlení může sloužit učebnice R. Holmana a kol. Dějiny ekonomického myšlení (Praha, C. H. Beck 1999 a 2001) či přehledová publikace P. Sirůčka Průvodce dějinami standardních ekonomických teorií (nejnověji 2. aktualizované vydání. Slaný, Melandrium 2003). Také připomeňme, že standardní mikroekonomická teorie striktně vychází z postulátů neoklasické doktríny (a tedy je daleko méně kontroverzní oblastí než standardní makroekonomie s konfrontací řady neoklasických a neokeynesovských přístupů), a v neposlední řadě i to, že samozřejmě existují mnohé jiné nestandardní (alternativní) přístupy k ekonomickým teoriím (institucionalizující směry, liberální rakouská a neorakouská škola nebo např. politická ekonomie marxistická, radikální, postkeynesovská apod.).

Autoři předem děkují za všechny připomínky, náměty, kritiky i nápady, které by mohly přispět ke zkvalitnění studijních materiálů i samotné výuky ekonomických teorií - vše je možné směřovat např. pomocí e-mailu na adresy: sirucek@vse.cz, resp. necadova@vse.cz. Přejeme Vám mnoho úspěchů a šťastnou cestu "při průzkumu do vzrušujícího světa ekonomie", ale také abyste se nikdy nenechali příliš "ošálit od teoretických ekonomů". Nezapomínejte, že předkládáná standardní mikroekonomická teorie je sice významným, ale přesto velmi a velmi zjednodušeným (a mnohdy značně zkreslujícím a zavádějícím) pohledem na ekonomickou realitu fungujících tržních ekonomik. Nelze přehlížet její nesporná omezení a nedostatky - což stále dvojnásobně platí pro aplikovatelnost v českých podmínkách. Problematičnost standardních ekonomických přístupů (včetně tradičního dělení standardní ekonomie na oblast mikroekonomie a makroekonomie) je také stále více umocňována postupujícími procesy globalizace.


Stručný obsah publikace:

Předmluva
Použité symboly a zkratky
 1. Úvod do studia ekonomické teorie
 2. Předmět zkoumání ekonomie, základní kategorie standardní mikroekonomické teorie
 3. Trh a tržní mechanismus, úvod do poptávkově-nabídkové analýzy
 4. Chování spotřebitele, poptávka na trhu produktů
 5. Tržní poptávka, elasticity poptávky
 6. Teorie výroby, produkční funkce
 7. Náklady, příjmy a zisk
 8. Chování firmy v modelu dokonalé konkurence
 9. Střetávání poptávky a nabídky na dokonale konkurenčním trhu, tržní rovnováha
 10. Tržní selhání, nedokonalá konkurence
 11. Chování firmy v podmínkách monopolu
 12. Chování firmy v podmínkách monopolní konkurence a oligopolu
 13. Typy firem v tržní ekonomice a jejich cíle
 14. Obecný model tvorby cen výrobních faktorů
 15. Trh práce a mzdová sazba
 16. Trh kapitálu a kapitálových statků
 17. Rozdělování důchodů a bohatství
 18. Všeobecná (celková) rovnováha
 19. Dodatek - grafická opakování
Ukázky zápočtových testů
Okruhy k souborné zkoušce z ekonomie (část mikroekonomická)

Hlavní doporučená studijní literatura
Seznam použité a doporučené literatury