POZNÁMKY K PUBLIKACI "PRŮVODCE DĚJINAMI STANDARDNÍCH EKONOMICKÝCH TEORIÍ"

Sirůček, P.: Průvodce dějinami standardních ekonomických teorií. 1. vydání. Slaný, Melandrium 2001. ISBN 80-86175-16-2. 225 stran. Doporučená cena 160 Kč.

Sirůček, P.: Průvodce dějinami standardních ekonomických teorií. 2. aktualizované vydání. Slaný, Melandrium 2003. ISBN 80-86175-35-9. 223 stran. Doporučená cena 160 Kč.


Přehled vývoje teoretického ekonomického myšlení ve standardní (tj. neoklasické a neokeynesovské) vývojové linii i alternativních sociálně-ekonomických přístupů ve světle globalizace je předmětem kapitol 14. - 19. textu Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-perspektivy). 1. vydání. Slaný, Melandrium 2007. ISBN  978-80-86175-03-4. 511 stran. Publikace je určena zájemcům o problematiku hospodářských dějin a jejich odrazu ve vývoji ekonomického myšlení. Reprezentuje první český pokus o propojení hospodářských dějin s dějinami ekonomických teorií včetně sociálně-ekonomických přesahů a metodologických komparací. Výklad je doveden až do současnosti s naznačením aktuálních problémů i perspektiv. V části věnované vývoji ekonomického teoretického myšlení je kombinován přístup chronologický a tématický, resp. historický a teoretický. Rozlišena je předvědecká a vědecká etapa s důrazem na kořeny a klíčové mezníky formování standardní mikro- a makroekonomie prezentované soudobými učebnicemi. Publikace také uvádí do metodologických problémů ekonomické vědy a seznamuje s  hlavními alternativními přístupy mimo „mainstream“, resp.  vybranými sociálně-ekonomickými koncepcemi ve světle aktuálních procesů globalizace. Důraz je kladen na konfrontaci individualistických a kolektivistických pohledů. Na rozdíl od tradičních přístupů k dějinám ekonomického myšlení je zde vývoj koncepcí dováděn až do současnosti, s naznačením aktuálního stavu, problémů a směřování ekonomických teorií.    

Publikace "Průvodce dějinami standardních ekonomických teorií" nese podtitul "kořeny a hlavní historické mezníky formování soudobé standardní mikroekonomické a makroekonomické teorie". Text se soustřeďuje na stručný přehled klíčových historických zdrojů a procesů ústících do podoby soudobých teorií "hlavních proudů", prezentovaných standardními učebnicemi dnes již prakticky po celém světě. K hlubšímu, důkladnějšímu, ale také kritičtějšímu pochopení moderních ekonomických teorií - a to jak mikro-, tak zejména makroekonomických - nutných ke zvládnutí aktuálních problémů tržní ekonomiky, je nezbytná alespoň základní rámcová představa o vývoji ekonomie jako vědy. Osvojení si teoretického aparátu soudobé standardní ekonomické teorie na všech úrovních výkladu vyžaduje, mimo jiné, znalost hlavních mezníků a etap ve vývoji ekonomického myšlení. Znalost historie - dějin ekonomických teorií - umožní nejen lepší pochopení současné ekonomie, její metodologie, východisek a "úzkých" míst, ale ozřejmí i podmínky vzniku, vývoje a zániku různých ekonomických škol a směrů; v neposlední řadě poskytne argumenty k obhajobě i kritice jednotlivých teoretických koncepcí, které jsou vtělovány do praktických hospodářsko-politických doporučení.

Na relativně malé ploše nelze detailně postihnout rozsáhlou, problematiku dějin ekonomických teorií, proto je tento stručný nástin - mnohde téměř slovníkového charakteru - míněn jako shrnutí, resp. úvodní seznámení se zaměřením na konstituování a vývoj standardní mikroekonomie a makroekonomie; přehled vývoje klíčových teorií je zde doveden až do současnosti. Podrobnější výklad rozhodujících teoretických koncepcí postihující přehled hlavních škol a směrů ústících do soudobé standardní světové učebnicové ekonomie, charakteristika nestandardních přístupů (které zde vůbec nejsou prezentovány) či metodologické problémy ekonomie jsou předmětem doporučené literatury.

V rámci tohoto průvodce je chronologický přístup kombinován s tématickým naznačením historického zarámování, vzniku, vývoje a extenzí jednotlivých koncepcí. Stejně jako při výuce standardní ekonomie i zde se autor pokouší stavět na relativně vyváženém "reportérském" (nebo "zpravodajském") způsobu výkladu, který upřednostňuje před jednostranným preferováním určité teoretické, resp. světonázorové doktríny. Stejně tak autor odmítá příliš zjednodušující "lidové" způsoby výkladu a prezentace ekonomických teorií např. pomocí výukových příkladů - teoretická ekonomie nepatří mezi nejjednodušší disciplíny přístupné každému, což také platí o jejích dějinách. Využitelnost textu je předpokládána např. pro studenty specializovaných předmětů na VŠE v Praze či pro posluchače ekonomických fakult, resp. oborů jiných VŠ (ČVUT v Praze, VŠFS Praha apod.).

Těžiště výkladu spočívá v kapitole 2. a 3.; kapitola 1. má pouze přehledový charakter - důraz je kladen nikoli na podrobnou charakteristiku "předklasických" a "klasických" koncepcí, ale na vytváření stavebních kamenů pro standardní ekonomii 20.století. Kapitola 2. mapuje vznik a formování moderní mikroekonomické analýzy v rámci neoklasické doktríny, kapitola 3. je zaměřena na oblast makroekonomie pod zorným úhlem konfrontací neoklasických a neokeynesovských přístupů. Za každou kapitolou, resp. v závěru práce jsou uváděny seznamy doporučené rozšiřující a doplňující literatury - ať již původního pramenného, učebnicového či časopiseckého charakteru; důraz byl kladen především na materiály běžněji dostupné pro českého čtenáře. Publikace je doplněna silně zjednodušenými schématy znázorňujícími strom vývoje standardní mikro- a makroekonomie - jedná se však o naznačení pouze základních vazeb a pouze vybraných autorů. Součástí textu je také výběr některých typických a mnohdy dnes již "klasických" citátů.

Publikace byla představena v recenzi P.Neseta "Průvodce "Průvodcem dějinami standardních ekonomických teorií"". Marathon, 2001, č.6, s.29 - 32. ISSN 1211-8591. http://misc.eunet.cz/marathon (též viz Britské listy, 3.2.2002. ISSN 1213-1792. http://www.blisty.cz). Dále viz recenzi M. Helíska "Ke studiu ekonomie - jít vpřed a současně se dívat vzad". Politická ekonomie, 2002, č. 2, s. 293 - 295. ISSN 0032-3233, resp. Helísek, M.: "On Economics Studies - Go Forward and Look Back at the Same Time". University of Economics, Prague. Prague Economic Papers, 2002, č.2, s.185 - 187. ISSN 1210-0455.


OBSAH:

Úvodem

kapitola 1. EKONOMICKÉ MYŠLENÍ DO VZNIKU NEOKLASICKÉ DOKTRÍNY - ZÁKLADNÍ PŘEHLED

 • 1.1. Ekonomické myšlení starověku a středověku
 • 1.2. Merkantilisté a fyziokraté
 • 1.3. Klasická škola politické ekonomie a "poklasická" ekonomie

Poznámky ke kapitole 1
Vybraná doporučená literatura ke kapitole 1
Vybrané známé citáty ke kapitole 1

kapitola 2. FORMOVÁNÍ STANDARDNÍ MIKROEKONOMICKÉ TEORIE

 • 2.1. Etapizace neoklasické ekonomie
 • 2.2. Školy předkeynesovské neoklasické ekonomie a její předchůdci
 • 2.3. Obecná charakteristika předkeynesovského neoklasicismu
 • 2.4. Hlavní koncepce předkeynesovského neoklasicismu a jejich funkce v neoklasickém teoretickém systému
  • 2.4.1. Teorie mezního užitku a moderní analýza strany poptávky
  • 2.4.2. Koncepce rozdělování na základě doktríny mezní produktivity a moderní analýza strany nabídky
  • 2.4.3. Metodologický přístup teorie dílčí ekonomické rovnováhy a poptávkově - nabídková analýza
  • 2.4.4. Teorie celkové ekonomické rovnováhy a matematická ekonomie
  • 2.4.5. Ekonomie blahobytu - normativní část neoklasického systému
  • 2.4.6. "Stará" kvantitativní teorie peněz
 • 2.5. Význam předkeynesovské neoklasiky pro moderní ekonomii a její krize v meziválečném období
 • 2.6. Teorie nedokonalé a monopolistické konkurence
 • 2.7. Alternativní (neortodoxní) teorie firmy
 • 2.8. Hlavní směry rozpracování moderní standardní mikroekonomické analýzy po II.SV

Poznámky ke kapitole 2 Vybraná doporučená literatura ke kapitole 2
Vybrané známé citáty ke kapitole 2
Strom vývoje standardní mikroekonomie

kapitola 3. KEYNESOVSKÁ A NEOKLASICKÁ MAKROEKONOMIE

 • 3.1. Předchůdci J.M.Keynese
 • 3.2. Dílo a odkaz J.M.Keynese
  • 3.2.1. Obecná charakteristika učení J.M.Keynese
  • 3.2.2. Vývoj myšlenek a hlavní práce J.M.Keynese
  • 3.2.3. Teorie efektivní koupěschopné poptávky
  • 3.2.4. Keynesovo pojetí peněz - teorie preference likvidity
 • 3.3. Přijetí "Obecné teorie zaměstnanosti, úroku a peněz" a vznik keynesovského proudu ekonomie
 • 3.4. Neokeynesovská ekonomie
  • 3.4.1. Sbližování hlavních proudů moderní standardní ekonomie
  • 3.4.2. Charakteristika neokeynesovských přístupů
  • 3.4.3. Různé podoby a teoretické modely neokeynesovské ekonomie
  • 3.4.4. Pokusy o dynamizaci neokeynesovské ekonomie
  • 3.4.5. Krize neokeynesovské teorie i praxe v 70. - 80.letech
 • 3.5. Nové směry keynesovské ekonomie od 70.let
  • 3.5.1. Hledání východisek z krize neokeynesovství
  • 3.5.2. Nová keynesovská ekonomie a její různé podoby
 • 3.6. Neoklasická ekonomie v době dominance keynesovství
  • 3.6.1. Vznik neoklasické makroekonomie
 • 3.7. Chicagská škola ekonomie
 • 3.8. Neokonzervativní etapa vývoje neoklasické ekonomie
  • 3.8.1. Monetarismus
  • 3.8.2. Nová klasická makroekonomie (škola racionálních očekávání) a teorie reálného ekonomického cyklu
  • 3.8.3. Ekonomie strany nabídky a teorie veřejné volby
 • 3.9. Hlavní historické mezníky zkoumání ekonomických cyklů
 • 3.10. Aktuální stav a problémy soudobé standardní ekonomie

Poznámky ke kapitole 3
Vybraná doporučená literatura ke kapitole 3
Vybrané známé citáty ke kapitole 3
Strom vývoje standardní makroekonomie

Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii
Seznamy doporučené literatury
Rejstřík jmenný


UPŘESNĚNÍ A OPRAVY:

Přes úsilí autora o pečlivost při jednotlivých korekturách (bohužel však, podle konečného výsledku, ne zcela dostatečné), a mnohé připomínky recenzentů objeví i nepříliš pozorný čtenář v textu technické závady, především celou řadu překlepů či chybějících písmen. Za veškeré nedostatky nese plnou odpovědnost pouze autor, který se tímto čtenářům omlouvá. Autor doufá, že odhalené nedostatky jsou pouze drobnějšího a technického rázu a nikoli zásadnější neznalosti či opomenutí, která by mohla zkreslit pohled na zkoumané ekonomické teorie. Jinou záležitostí je ale celkový úhel pohledu či případná hodnocení - zde již mezi ekonomy různé orientace lze nalézat výrazné odlišnosti.

Autor si vysoce cení všech připomínek (především od svých studentů) a předem děkuje za případné další reakce, kritiky či upozornění na problematická místa textu. Případné problémy a nejasnosti lze řešit pomocí e-mailu: sirucek@vse.cz

Níže jsou uvedeny vybrané opravy a upřesnění; výčet však není úplný - některé drobnější překlepy apod., které jsou z textu patrné a jednoznačné zde uváděny nejsou. Také mnohé formulace, řazení slov i celých vět či použitá interpunkční znaménka mohou vyvolávat řadu pochybností - v dalších vydáních se autor zavazuje i tuto stránku publikace poněkud zlepšit (a to včetně opětovného nastudování aktuální české gramatiky).

s.11, 2 odstavec, 7 řádek - ... hovoří ...

s.17, 2 odstavec, 2 řádek - ... konečné instanci ...

s.18, 2 odstavec, 10 řádek - ... neoznačuje ...

s.21, 1 odstavec, 8 řádek - ... řád ...

s.25, 1 odstavec, 3 řádek - ... odrazový můstek ...

s.25, 2 odstavec, 8 řádek - ... hlubší harmonie ...

s.25, 2 odstavec, 19 řádek - ... koordinujícího mechanizmu ...

s.26, 3 odstavec, 6 řádek - ... procesu ...

s.26, 3 odstavec, 11 řádek - ... determinováno ...

s.36, 3 citát - ... opánků ...

s.44, 1 odstavec, 4 řádek - ... v pojetí neoklasiky stav ...

s.48, 2 odstavec - ... resp. teoreticko-metodologická ...

s.53, 2 odstavec, 4 řádek - ... axiomy projevených preferencí ...

s.55, 2 odstavec, 4 řádek - ... celkový ...

s.56, 2 odstavec, 9 řádek - ... klesajících výnosech z ...

s.65, 2 odstavec, 4 řádek - ... Američana Josepha Kennetha Arrowa ...

s.70, 2 odstavec, 7 řádek - ... umožňující stanovit ...

s.71, 2 odstavec, 16 řádek - ... součin ...

s.79, 3 odstavec, 12 řádek - ... opouští ...

s.91, 1 odstavec, 5 řádek - ... je pokládán ...

s.94, 3 odstavec, poslední řádek - ... Joseph Kenneth Arrow ...

s.115, 2 odstavec, 6 řádek - ... včetně ne-neutrality ...

s.117, 1 odstavec, 18 řádek - ... opouští ...

s.117, 1 odstavec, 19 řádek - ... především dopady Velké ...

s.117, 1 odstavec, 20 řádek - ... kapitalistického ...

s.119, 2 odstavec, 3 řádek - uvedeno dvakrát slovo "realizovat"

s.121, 3 odstavec, 6 řádek - ... nominálních ...

s.126, 1 odstavec, 15 řádek - doplnit na začátek řádku "existují"

s.132, 3 odstavec, 1 řádek - ... 40.let 20.století ...

s.133, 1 odstavec, 1.řádek - ... světové ...

s.151, 2 odstavec, 8 řádek - ... poukazováno ...

s.153, 2 odstavec, 8 řádek - ... hledání východisek ...

s.157, 2 odstavec, 13 řádek - ... jakási ...

s.157, 3 odstavec, 7 řádek - ... teorii ...

s.165, 1 odstavec, 8 řádek - ... F.H.Knighta ...

s.179, 3 odstavec, předposlední řádek - ... Joseph Kenneth Arrow ...

s.193, pozn.15), 2 řádek - ... mechanizmus ...

s.193, pozn.16), 12 řádek - ... vnějších peněz apod.). V modelu ...

s.204, obdélník vpravo dole - TEORIE REÁLNÉHO EKONOMICKÉHO CYKLU

s.218 - Arrow Joseph Kenneth (nar. 1921) ...

Poznámka ke druhému aktualizovanému vydání (vychází na podzim 2003):
Poptávka po tomto studijním textu, a to zejména z mimopražských vysokých škol, vedla k urychlené přípravě a distribuci 2. aktualizovaného vydání. Oproti 1. vydání je zde především aktualizována studijní a pramenná literatura a v neposlední řadě je také provedena oprava výše uvedených (a dalších) jazykových závad, nepřesností a technických problémů, kterých se bohužel nevyvarovalo 1. vydání. 3. doplněné a rozšířené vydání této publikace je plánováno na roku 2004 - zde již změny, resp. doplnění budou závažnější a rozsáhlejší.

UPŘESNĚNÍ A OPRAVY KE DRUHÉMU AKTUALIZOVANÉMU VYDÁNÍ

Bohužel ani druhé aktualizované vydání se neobešlo bez technických nedostatků - autor se tímto všem čtenářům omlouvá.

Autor si vysoce cení všech připomínek (především od svých studentů) a předem děkuje za případné další reakce, kritiky či upozornění na problematická místa textu. Případné problémy a nejasnosti lze řešit pomocí e-mailu: sirucek@vse.cz

s.6, 2 odstavec, 2 řádek - na začátku řádku tři tečky navíc

s.204, obdélník vpravo dole - TEORIE REÁLNÉHO EKONOMICKÉHO CYKLU