• Sirůček, P.; Neset, P. a kol.: Makroekonomická teorie I. Cvičebnice. 1. část.    1. vydání. Slaný, Melandrium 2003. 175 stran. ISBN 80-86175-32-4. Doporučená cena 250 Kč (publikace vyšla v červnu 2003).
  • Sirůček, P.; Neset, P. a kol.: Makroekonomická teorie I. Cvičebnice. 1. část.       2. aktualizované vydání. Slaný, Melandrium 2003. 175 stran. ISBN 80-86175-36-7. Doporučená cena 250 Kč (publikace vyšla v prosinci 2003).
  • Sirůček, P.; Neset, P. a kol.: Makroekonomická teorie I. Cvičebnice. 2. část. Slaný, Melandrium 20?? (stále v přípravě - vzhledem ke změnám na FNH VŠE v Praze, včetně likvidace katedry makroekonomie v roce 2004 a odchodu všech autorů z tohoto pracoviště, resp. přechodu VŠE v Praze na systém ECTS bylo vydání 2. části cvičebnice odloženo na neurčito). Jako nedokonalý substitut 2. části cvičebnice lze doporučit kapitoly II.8., II.9., II.10., II.11. a II.12. publikace Sirůček, P.: EKONOMIE. Pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze. Praha, Oeconomica - Nakladatelství VŠE v Praze 2003, resp. 2. přepracované vydání, 2005 tamtéž, 3. přepracované vydání, 2006 tamtéž a především podstatně inovované 4. přepracované a doplněné vydání, 2011 tamtéž. Dále lze doporučit studijní text Helísek, M.: Základy makroekonomie. Průvodce studiem. Praha, Eupress - Vysoká škola finanční a správní 2004.
     
    Od března 2006 je v prodeji nová cvičebnice, určená nejen pro studenty VŠE v Praze v systému ECTS. Jde o text Pošta, V.; Sirůček, P.: Makroekonomie. Základní kurz. Cvičebnice. Slaný, Melandrium 2006. 168 stran. ISBN 80-86175-42-1. Doporučená cena 152 Kč. Výrazně inovované a rozsáhlejší                 2. přepracované vydání (Slaný, Melandrium 2008, 286 stran, ISBN 978-80-86175-60-7, doporučená cena 275 Kč) vyšlo na jaře 2008.


Stručný obsah 1. části (1. vydání):

Úvodem - funkce a využití cvičebnice

Hlavní doporučená literatura

Seznam literatury


Stručný obsah 2. části:

Úvodem - funkce a využití cvičebnice

Hlavní doporučená literatura

Ukázka zápočtových testů

Okruhy k souborné zkoušce (část makroekonomická)

Seznam literatury


Úvodem - funkce a využití cvičebnice (2. aktualizované vydání)

Učební text Makroekonomická teorie I. Cvičebnice. (1. a 2. část) je primárně orientován k posluchačům základního (resp. bakalářského) kursu makroekonomie všech fakult VŠE v Praze. V žádném případě si neklade za cíl poskytovat ucelený a fundovaný výklad základů standardní makroekonomické teorie (tedy nahrazovat jiné učebnice a skripta - blíže viz doporučenou literaturu) - jde pouze o jejich organický doplněk, jakousi sbírku řešených příkladů, úkolů, otázek, námětů k diskuzi a dalších studijních materiálů potřebných ke zvládnutí základů makroekonomické teorie a analýzy.

Předpokládáme využitelnost této studijní pomůcky posluchači i učiteli - a to zejména na cvičeních (resp. seminářích), při zadávání a řešení domácích úkolů, při sestavování testů, při (dnes studenty bohužel stále více a více opomíjeném) samostudiu či pro zopakování a shrnutí látky před zápočty a zkouškami. Posluchači magisterského stupně studia na VŠE v Praze mohou publikaci používat k osvěžení znalostí základního kursu při studiu pokročilejších úrovní makroekonomické teorie, zájemci o magisterské studium na VŠE v Praze z jiných vysokých škol mohou text využít jako jeden ze studijních pramenů k přípravě na přijímací test z Ekonomie (vedle nejaktuálnějšího základního doporučeného materiálu Sirůček, P.: Řešené problémy z EKONOMIE. Pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze. Slaný, Melandrium 2003) apod.; cvičebnice je v neposlední řadě určena také posluchačům distanční a on-line formy studia na VŠE v Praze.

Cvičebnice pokrývající úroveň základního kursu standardní makroekonomické teorie především na VŠE v Praze vychází vstříc dlouhodobé poptávce ze strany studentů i učitelů a reaguje na dosavadní absenci obdobné adekvátní publikace na českém trhu, jakožto i na věsměs příznivé reakce na již tradiční cvičebnicové texty z oblasti standardní mikroekonomické teorie. Tyto vycházejí delší dobu v řadě inovovaných vydáních - nejnověji viz Sirůček, P., Nečadová, M.: Mikroekonomická teorie I. Cvičebnice. 2.aktualizované vydání. Slaný, Melandrium 2003. Uvedené texty byly a jsou hojně využívány také mimo rámec VŠE v Praze, na řadě jiných pražských i nepražských vysokých škol různého charakteru a zaměření - připomeňme však, že základní určení uvedených cvičebnic je pro vysokoškolské fakulty ekonomického zaměření. Během roku 2003 bude zájemcům k dispozici také text cvičebnicového charakteru směřovaný k pokročilejšímu magisterskému (inženýrskému) kursu makroekonomie na VŠE v Praze (Sirůček, P., Babin, J. I.: Makroekonomická teorie II. Pracovní sešit. Slaný, Melandrium 2003).

Tato cvičebnice obsahuje příklady, úkoly, otázky a náměty k diskuzi inspirované obdobnými zahraničními materiály (viz použitou literaturu), z větší části pak příklady "vlastní" - za kterými je však skryto již více než desetileté úsilí řady kolegů především z katedry makroekonomie a katedry mikroekonomie VŠE v Praze. Zkvalitňování studijních materiálů, všestranné úpravy a korekce textu i permanentní odstraňování mnohých nepřesností by bylo zcela nemyslitelné bez nesčetných diskuzí a připomínek řady spolupracovníků a kolegů. Za všechny poděkujme garantům základních kursů makroekonomie, resp. mikroekonomie na VŠE v Praze doc. Ing. M. Helískovi, CSc. z katedry makroekonomie FNH VŠE v Praze a doc. Ing. L. Breňové, CSc. z katedry mikroekonomie FPH VŠE v Praze, v neposlední řadě prof. Ing. M. Machovi, CSc. z katedry makroekonomie FNH VŠE v Praze (garantu předmětu Makroekonomie II) a všem recenzentům.

Samotný text cvičebnice je členěn do patnácti (I - XV) logicky propojených a navazujících Témat z větší části odpovídajících struktuře učebních textů M. Helíska (nejnověji Makroekonomie. Základní kurs. 2. přepracované vydání. Slaný, Melandrium 2002), které autoři současně doporučují jako hlavní studijní pramen pro potřeby základního kursu makroekonomie na VŠE v Praze. Tyto publikace nejlépe odpovídají platnému standardu předmětu, resp. požadavkům na zápočet, na soubornou zkoušku z Ekonomie (pro část makroekonomickou) i případně na přijímací zkoušku z Ekonomie na navazující magisterský studijní program. Požadavky na absolvování předmětu jsou podrobně precizovány v textu M. Macha a M. Helíska Standardy předmětů Makroekonomie I a Makroekonomie II (Praha, VŠE v Praze 1997. Též viz http://nb.vse.cz/kmae - standardy předmětů). Upozorňujeme, že od podzimu 2003 je na VŠE v Praze předpokládán začátek platnosti nových akreditací (včetně standardů) v souvislosti s přechodem na výuku nových předmětů Makroekonomie I, Mikroekonomie I a Základy ekonomie a mezinárodní ekonomie. Využitelnost této cvičebnice by však připravovanými změnami neměla být výrazněji omezena, spíše právě naopak.

K osvojení základních poznatků lze však v různé míře doporučit i další studijní literaturu - v jistém smyslu jako jednotný základ znalostí stále ještě v řadě případů slouží rámec učebnice P. A. Samuelsona a W. D. Nordhause Ekonomie (česky 13. vydání. Praha, Svoboda Praha 1991 a 1995). Z novějších překladů nutno upozornit na učebnice N. G. Mankiwa Zásady ekonomie (Praha, Grada 1999), resp. R. H. Franka a B. S. Bernankeho Ekonomie (Praha, Grada 2002) a původní české učebnice R. Holmana Ekonomie (Praha, C. H. Beck 1999, 2001 a 2002). Všechny uvedené učebnice obsahují různě pojímané základy standardní makroekonomické, ale i mikroekonomické teorie - ne vždy jsou však zcela dostatečné ve vztahu k požadavkům na VŠE v Praze vymezených především aktuálními standardy. Vedle odkazů na výše uvedené publikace je v textu cvičebnice zmiňována základní studijní literatura pro středně pokročilý, resp. pokročilý kurs makroekonomie na VŠE v Praze - především učební texty M. Macha (nejnověji Makroekonomie II. Pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. Slaný, Melandrium 2001, resp. Makroekonomie. Pokročilejší analýza. 3. část. Slaný, Melandrium 2002).

Struktura, obsah, resp. řazení jednotlivých Témat v této cvičebnici ve značné míře odpovídá výše doporučované učebnici M. Helíska - tato je členěna na tři základní části (Základní makroekonomické problémy, Hlavní makroekonomické nestability a Stabilizační makroekonomické politiky). Zejména z didaktických důvodů je zde problematika determinace rovnovážného produktu v modelu důchod - výdaje rozdělena do dvou témat III. a IV.); dále problematika ekonomického růstu (logicky náležící k základním makroekonomickým problémům) je zde předmětem až Tématu X. a přímo předchází zkoumání ekonomických cyklů (Téma XI.). Způsob řazení jednotlivých tématických okruhů a jejich struktura mohou být řešeny i odlišným způsobem (viz další doporučené studijní prameny) - např. v oblastech souvisejících s otevřeností soudobých ekonomik. Jednotlivá Témata zde prezentovaná na sebe navazují - propojenost je nejzřetelnější u Témat III. a IV., VII., XII. a XV., resp. VIII. a IX.

Struktura a základní cíle tématu úvodem každé kapitoly shrnují hlavní problémové okruhy (přičemž je samozřejmě možná řada mírně či více odlišných členění), resp. základní didaktické a odborné cíle tématického okruhu látky; záměrně relativně podrobné Klíčové pojmy a souvislosti k zapamatování pak obsahují hlavní kategorie, pojmy a nutné souvislosti. Symbol + označuje, že daný pojem či problém již v nějakém ohledu přesahuje rámec základního kursu makroekonomické teorie (vymezený především standardem), jeho alespoň orientační znalost však autoři považují za užitečnou. Termíny jsou zde uváděny v českém jazyce bez anglických ekvivalentů - souhrnný Seznam použitých symbolů a zkratek (včetně anglických ekvivalentů) je zájemcům k dispozici na konci publikace. Z důvodů dosavadní neujasněnosti, didaktických důvodů a v neposlední řadě i díky pestrosti českého jazyka se v textu mohou vyskytovat alternativní výrazy. Upozorňujeme na terminologickou neujasněnost řady oblastí ekonomických teorií i jiných disciplín a omlouváme se za případná zjednodušení, která snad nejsou příliš na úkor vědecké správnosti a nutného rigorózního vymezování pojmů. Následují Hlavní zkratky, značky a rovnice (vztahující se zde pouze k hlavním doporučovaným pramenům), resp. Doporučená studijní literatura (základní i rozšiřující - jejíž výběr zde však není vyčerpávající) - a to včetně nezbytných minimálních předpokládaných znalostí ze standardní mikroekonomické teorie. Přehled Hlavní doporučené literatury ke studiu základní úrovně předmětu makroekonomie na VŠE v Praze v jazyce českém (a slovenském) je zařazen před první Téma - v textu je dále operováno s příslušnými čísly publikací zde uváděnými. Použitá a další doporučená literatura uzavírá každé z patnácti Témat (zahrnující zde pouze vybrané tituly, resp. nejnovější vydání); souhrnný Seznam literatury je zařazen na konci celého učebního textu - vše opět s využitím symbolu +, signalizujícím přesah základní úrovně makroekonoémické teorie.

Jednodušší Otázky pravda/nepravda jsou u každého tématu obsaženy v počtu patnácti, relativně složitější Kvizové otázky v počtu dvanácti - u prvních deseti je řešením vždy právě jedna z pěti uvedených nabídek, u posledních dvou kvizů může být správných 0 - 5 nabídek (přičemž za správnou odpověď je obvykle považováno pouze úplné označení všech správných možností). Otázky pravda/nepravda a Kvizové otázky nejsou záměrně řazeny v logickém sledu postupu výkladu; správná řešení jsou vždy uváděna odlišným písmem bezprostředně za příslušnou pasáží.

Těžiště každého Tématu tvoří Řešené příklady, problémy a úkoly vždy v počtu deseti zadání nejrůznějšího typu, často s podotázkami a podúkoly - zde obvykle (ale nikoli bez vyjímek) řazené v logickém sledu výkladu látky podle základní doporučené literatury. Symbol + opět značí, že uvedený pojem, příklad, úkol či otázka v určitém ohledu již překračuje rámec základního kursu - nachází se např. na rozhraní Makroekonomie I (základní, bakalářský kurs) a Makroekonomie II (středně pokročilý, magisterský, resp. inženýrský kurs) apod. Matematický aparát, nezbytný k pochopení a řešení všech uváděných příkladů, nepřesahuje rámec elementárních poznatků základních kursů matematiky - pro pokročilejší úrovně studia makroekonomické teorie je však již nezastupitelná hlubší znalost matematické logiky i aparátu. Pro větší přehlednost a snadnější práci jsou vždy na konci této subkapitoly odlišným písmem uváděna správná Řešení. Při naznačení postupů k nim vedoucím se autoři snažili o maximální jednoduchost a stručnost při zachování srozumitelnosti, případný podrobnější výklad najde zájemce v doporučené literatuře. Studium literatury (včetně pramenné) je nezbytné - nikdy však zcela nenahradí kontakt s učitelem na přednáškách, cvičeních, seminářích a konzultacích. Některé pasáže zde uváděné (především označené symbolem +) mohou vykazovat místy téměř výkladový charakter - cílem však není suplovat pokročilejší kursy, nýbrž prohloubení a rozšíření látky, jakožto i zajištění potřebné návaznosti předmětů Makroekonomie I a Makroekonomie II (a to včetně žádoucích překrývání).

Oddíl Doporučené příklady, úkoly a náměty k diskuzi přímo navazuje na předchozí subkapitolu - obsahuje zadání příkladů a úkolů rámcově odpovídajících výše řešeným problémům. Zde již na konci není obvykle uváděn postup odpovědí, nýbrž pouze správná řešení; text také často obsahuje úvahy k zamyšlení a řešení na cvičeních, resp. seminářích apod. Odpovědi na teoretické úkoly či náměty k diskuzi jsou pak i zde v rámci řešení stručně naznačeny (včetně dalších odkazů). Tato subkapitola je vždy uzavírána nezávaznými Doporučenými domácími úkoly (také s vazbou na texty uváděné v části Doporučená studijní literatura) s cílem usnadnit práci studentů a učitelů především na cvičeních - výběr úkolů zde uváděných je však pouze ryze subjektivním pohledem autorů. Text obsahuje dále různorodé a mnohostranně využitelné Grafické úkoly, schémata a doplňování (opět s uváděnými správnými výsledky a postupy řešení), a dále doplňkovou subkapitolu Vybrané reálie - zejména s vazbou na českou ekonomiku ve světle procesů globalizace, resp. aktuálních úvah o připojení k EU. Do textu jsou zařazeny také Ukázky zápočtových testů (včetně mřížky správných odpovědí), umožňující závěrečné procvičení a zopakování před zápočtem či zkouškou. Zde prezentované testy však mají pouze ukázkový a ilustrativní charakter - aktuální testy mohou být koncipovány i odlišným způsobem. Pro snažší orientaci jsou uvedena také aktuální rámcová témata, resp. Okruhy k souborné zkoušce (část makroekonomická) na VŠE v Praze.

Autoři zdůrazňují a podtrhují provázanost a neoddělitelnost kursů makroekonomické a mikroekonomické teorie - na VŠE v Praze postupně ústící do společné souborné zkoušky z Ekonomie, resp. státní zkoušky z Ekonomie. Pro studium základní úrovně standardní (tj. zde neoklasické) mikroekonomické teorie lze doporučit především učební text L. Macáková a kol. Mikroekonomie. Základní kurs (nejnověji 7. vydání. Slaný, Melandrium 2002), resp. výše zmiňovanou cvičebnici. Pro úspěšné osvojení základů makroekonomie, včetně jejího mikroekonomického zakotvení je nutná znalost základní úrovně mikroekonomické teorie (opět vymezená příslušným standardem - viz http://fph.vse.cz/f3pdstek.htm) - tato znalost je ostatně zde v řadě příkladů předpokládána. Zejména pod vlivem postupující globalizace jsou stále více a více stírány rozdíly mezi tradičně chápanou a prezentovanou standardní makroekonomickou a mikroekonomickou teorií, jakožto i mnoha dalšími disciplínami - prolínání a překrývání jsou proto zcela nezastupitelná a stále častější. Právě silný akcent na otevřenost soudobých ekonomik, jejich zapojení do globálních mechanismů a procesů, resp. důraz na potřebnou interdisciplinaritu výkladu jsou dnes hlavními výzvami - na tyto se pokusí adekvátněji reagovat především další vydání učebních textů a cvičebnic.

V neposlední řadě autoři upozorňují, že hlubší a kritické pochopení teoretických koncepcí standardní makroekonomie je téměř nemožné bez alespoň rámcové znalosti základních kořenů (včetně filosofického, světonázorového, ideologického a metodologického zakotvení) hlavních historických mezníků a přehledu vývoje ekonomie jako vědy. Lze proto více než doporučit absolvování kursů z oblasti dějin ekonomického a sociálního myšlení (blíže viz např. sylaby předmětů garantovaných P. Sirůčkem na VŠE v Praze zavěšené na http://nb.vse.cz/kmae). K prvotní orientaci v problematice vývoje ekonomického myšlení může sloužit učebnice R. Holmana a kol. Dějiny ekonomického myšlení (Praha, C. H. Beck 1999 a 2001) nebo publikace P. Sirůčka Průvodce dějinami standardních ekonomických teorií (Slaný, Melandrium 2001, resp. 2.aktualizované vydání, tamtéž 2003). Uvedený aspekt u makroekonomie vystupuje ještě s větší nálehavostí než u standardní mikroekonomické teorie - tato v podstatě koresponduje s neoklasickou doktrínou a viděním světa. V případě standardně pojímané makroekonomie je však nutné zohlednit minimálně dvě základní intelektuální školy, resp. tradice - neoklasickou a keynesovskou s celou řadou dalších modifikací. Makroekonomie je tedy kontroverznější oblastí s mnoha závažnými teoretickými spory (o sklon křivky agregátní nabídky atd.) a následně také rozdílnými hospodářskopolitickými doporučeními. Autoři cvičebnice nepokládají pro účely VŠE v Praze za dostatečné a užitečné prezentování pouze "jediného správného přístupu" ani přílišné zjednodušování výkladu např. pomocí výukových příkladů - ostatně ekonomická teorie rozhodně nepatří mezi jednoduché "lidové" disciplíny přístupné každému. V textu je proto preferován relativně vyvážený "reportérský přístup" a zohledňována konfrontace výše uvedených intelektuálních směrů. Závěrem ještě připomeňme, že zdaleka ne všichni ekonomové bezvýhradně akceptují standardní modely a schémata "ekonomie hlavních proudů" - samozřejmě existují mnohé jiné nestandardní (alternativní) přístupy k ekonomickým teoriím, mezi které náleží např. marxistická politická ekonomie, koncepce samosprávné ekonomiky, institucionální ekonomie, koncepce J. A. Schumpetera či rakouská a neorakouská liberální tradice atd.

Autoři cvičebnice předem děkují za všechny připomínky, náměty, kritiky i nápady, které by mohly přispět ke zkvalitnění studijních materiálů i samotné výuky ekonomických teorií - vše je možné směřovat např. pomocí e-mailu na adresy sirucek@vse.cz, resp. neset@vse.cz. Přejeme Vám mnoho úspěchů a šťastnou cestu "při průzkumu do vzrušujícího světa ekonomie", ale také abyste se nikdy nenechali příliš "ošálit od teoretických ekonomů". Nezapomínejte, že předkládáná standardní makroekonomická teorie je sice významným, ale přesto velmi zjednodušeným (a mnohdy značně zkreslujícím) pohledem na ekonomickou realitu fungujících tržních ekonomik. Nelze přehlížet její omezení a nedostatky - což stále dvojnásobně platí pro aplikovatelnost v českých podmínkách.