informace o literatuře  

domovská stránka web kp novinky stručně o katedře distanční studium zaměstnanci KP spolupracovníci KP věda a výzkum aktuality z oboru předměty rozvrh kurzů informace o literatuře důležité termíny vedlejší specializace studentské práce

ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů

Překladatel: Koubek, J. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 80-247-0469-2

Michael Armstrong nabízí jasné a praktické rady, jak může organizace maximálně zefektivnit řízení lidských zdrojů a dosáhnout toho, aby toto řízení ještě významněji přispívalo k úspěšnosti organizace a dosahování jejích cílů.

Nové pojetí vychází z toho, že moderní ŘLZ má strategickou povahu a že toto řízení není jen záležitostí personalistů, ale doslova všech vedoucích pracovníků organizace. Nově jsou do knihy zařazeny záležitosti, jako je problematika intelektuálního kapitálu, získávání pracovníků pomocí internetu, problematika emoční inteligence či nové formy odměňování pracovníků.

Kleibl, J., Dvořáková, Z., Šubrt, B.: Řízení lidských zdrojů.

Praha: C. H. Beck, 2001. 260 s. ISBN 80-7179-389-2.

Publikace je napsána pro personalisty, studenty vysokých škol a především pro liniové manažery, na které je delegována odpovědnost řídit a vést zaměstnance. Skládá se z devíti kapitol a v nich pojednává o:

-       cílech řízení zaměstnanců, postavení a úkolech manažera v kontextu vývoje personálního řízení,

-  personálních činnostech, jako je získávání a výběr, vzdělávání a rozvoj, odměňování aj.,

-         vztazích mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem z pohledu českého pracovního práva,

-          řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníka,

-          péči o zaměstnance,

-          pracovních vztazích a kolektivním vyjednávání,

-          personálním řízení v malé a střední firmě,

-          personálním informačním systému,

-          mezinárodním řízení lidských zdrojů.

OBSAH [1] [2] [3] [4] [5]

Koubek, J. ABC praktické personalistiky

Praha: Linde, 2000. 400 s. ISBN 80-86131-25-4. 

Publikace se zaměřuje na praktické provádění personální práce v organizacích. Přináší konkrétní návody, jak postupovat při plnění úkolů jednotlivých personálních činností. Je rozčleněna do čtyř částí: Informace a analýzy v personalistice (personální informační systém, analýza stavu a pohybu pracovních míst a pracovníků, analýza využívání pracovníků, vymezení a analýza spádového území organizace), Práce a pracovní místa (vytváření pracovních úkolů a pracovních míst, analýza pracovních míst), Formování personálu organizace (personální plánování, získávání, výběr a přijímání pracovníků, ukončování pracovního vztahu) a Řízení pracovního výkonu (hodnocení, vzdělávání a odměňování pracovníků).

OBSAH [1] [2] [3] [4]

Koubek, J. Personální práce v malých podnicích

Praha: Grada Publishing, 1996. 200 s. ISBN 80-7169-206-9.

Kniha poskytuje vlastníkům a manažerům menších podniků, které nemají specializované personální útvary nebo funkci personalisty, základní znalosti potřebné pro plnění běžných úkolů personální práce, které se v malém podniku mohou vyskytnout. Osm kapitol knihy se zabývá definicí a typologií malého podniku, specifiky personální práce obecně, a dále specifiky vytváření a analýzy pracovních míst, personálního plánování, obsazování volných pracovních míst, hodnocení pracovníků, vzdělávání pracovníků, odměňování pracovníků a dalšími problémy personální práce v malém podniku, např. zaměstnáváním příbuzných a přátel, péčí o pracovníky, pracovními vztahy či využíváním externích odborníků na personální práci.  

OBSAH [1] [2] [3]

Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky.

Praha: Management Press, 2001. 3. vyd. 369 s. ISBN 80-7261-033-3.

Jedná se o 3. vydání knihy, které přináší ucelený pohled na problematiku řízení lidských zdrojů v organizacích. Jde o podstatně přepracovaný a doplněný text, do něhož byly zahrnuty nejnovější poznatky a praktické zkušenosti v oboru. Nově byly do knihy zařazeny takové oblasti řízení lidských zdrojů, jako je vytváření pracovních úkolů a pracovních míst s důrazem na moderní motivační a percepční přístupy, personální marketing a řízení pracovního výkonu, což je stále více uplatňovaná a velmi efektivní koncepce personální práce, integrující hodnocení, odměňování a vzdělávání pracovníků a posilující účast pracovníků na řízení i vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci. Nově byly také zařazeny některé příklady z praxe, především z praxe vyspělých zemí, a na konec každé kapitoly pak otázky k zamyšlení, které orientují čtenáře k tomu podstatnému, čím se kapitola zabývala, i k zamyšlení nad praktickou aplikací popsaných postupů.

OBSAH [1] [2] [3] [4] [5]

Koubek, J. Anglicko-český výkladový slovník personalistiky

Praha: Management Press, 2003. 1. vyd. 190. s. ISBN 80-7261-080-5

Slovnik má českému čtenáři, který studuje odbornou literaturu v angličtině, umožnit lepší orientaci v textu.

Dalším cílem slovníku je přispět ke zlepšení situace, kdy se v české personalistice i v českém personalistické literatuře zahnízdilo často i nesprávné používání anglismů, jejichž pravý význam jejich uživatelé ne vzdy znají a chápou.

Urban, J. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu.

Praha: ASPI Publishing, 2003. 1. vyd. 300 s. ISBN 80-86395-46-4

Kniha shrnuje hlavní odborné principy, na kterých řízení lidí v organizaci spočívá. Vedle výkladu teoretických východisek efektivního řízení zaměstnanců však nabízí i praktické zásady řešení typických řídících problémů, názorné ilustrace schopností a zvyklostí úspěšných manažerů i nejčastější zdroje manažerských chyb. Jako učebnice manažerského řízení lidských zdrojů je určena nejen vedoucím pracovníků, studentům ekonomických a manažerských směrů, ale všem, kdo si chtějí zdokonalit své praktické řídící postupy a zvyklosti.

OBSAH [1] [2] [3]

dvořáková, Z. a kol. Personální řízení 1.

Praha: VŠE, 2001. 1. vyd. 218 s. ISBN 80-245-0248

Skripta jsou zaměřeny na vysvětlení obsahu personálního řízení, personální politiky a personálních činností, a to včetně postupů a metod uplatňovaných při řízení zaměstnanců.

(Personální činnosti: personální strategie, personální plánování, analýza práce a vytváření pracovních úkolů, získávání a výběr zaměstnanců, přijímání a orientace zaměstnanců, politika zaměstnanců, řízení výkonu a hodnocení zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, pracovní podmínky, odměňování a zaměstnanecké výhody, pracovní vztahy, sociální rozvoj zaměstnanců, personální informační systém, personální controlling)

OBSAH [1] [2] [3] [4] [5]

hüttlová, Eva. Organizace práce v podniku

Praha: VŠE, 1999. 1. vyd. 128 s. ISBN 80-7079-778-9

Snahou autorky bylo stručně a přehledně vyložit obsah organizace práce v celé její šíři. Těžiště skript je v kapitole, která se zabývá charakteristikou jednotlivých oblasti organizace práce a v kapitole metodické, zaměřené na výklad používaných metodických postupů a metod. Toto uspořádání bylo zvoleno z důvodu lepší přehlednosti. Propojení obou částí usnadní studentům odkazy v textu.

OBSAH [1] [2]

hüttlová, Eva. Organizace práce a pracovní podmínky

Praha: VŠE, 1997. 1. vyd. 93 s. ISBN 80-7079-068-7

Důležitou roli při vytváření pracovních podmínek hraje organizace práce. Zabývá se studiem a projektováním pracovních systémů, tj. vytvářením vzájemných vztahů mezi pracovníky, pracovními předměty a pracovními prostředky.

V tomto přepracovaném vydání jsou některé kapitoly rozšířeny a doplněny, zejména o praktické příklady. Problematika Time managementu je zvlášť vyčleněna. Nově je zařazena kapitola o historickém vývoji organizace práce.

OBSAH [1] [2]

Koubek, J. Personální řízení 2. Část 1.

Praha: VŠE, 2002. 1. vyd. 138 s. ISBN 80-245-0279-8

První část skript je zaměřena na problematiku informací a základních analýz a perspektivních odhadů potřebných pro efektivní personální práci v organizaci.

Skripta odrážejí logickou linii řízení lidských zdrojů: informace - analýza - prognóza - plán. V některých případech naznačují i další možnosti vybočující z této linie.

 

 

OBSAH [1]

Kleibl, J. a kol. Personální řízení 2. Část 2.

Praha: VŠE, 2002. 1. vyd. 94 s. ISBN 80-245-0411-1

Tato kniha je zaměřena na vybraná specifika řízení lidských zdrojů, a to převážně v multinacionální organizaci, jako je získávání, výběr, vnitřní mobilita, vzdělávání a rozvoj, hodnocení pracovníka, odměňování, pracovní vztahy a rozvíjení intelektuálního kapitálu.

Odkazy v seznamu literatury umožní studentům do značné míry samostatnou práci v seminářích a některých jiných předmětech zaměřených na řízení a vedení zaměstnanců.

 

OBSAH [1] [2]

Němec, O. Lidské zdroje na trhu práce 

Praha: VŠE, 2002. 1. vyd. 152 s. ISBN 80-245-0350-6

Skripta se podrobně zabývají fungováním trhu práce, politikou zaměstnanosti a opatřeními, které souvisí s řízením lidských zdrojů v podniku v návaznosti na okolní trh práce.

Jsou zde rozebírány otázky spojené s fungováním veřejných služeb zaměstnanosti, úlohou státu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Správy služeb zaměstnanosti a úřadů práce.

OBSAH [1] [2]

Němec, O. Řízení personálního a sociálního rozvoje zaměstnanců v organizaci

Praha: VŠE, 2002. 1. vyd. 130 s. ISBN 80-245-0341-7

Problematika řízení personálního a sociálního rozvoje pracovníků firmy je součástí podnikového systému personální práce a řadí se v současné době mezi sledované oblasti personální práce.

Tento učební text je rozdělen na tři části. První část je věnována faktorům, které ovlivňují personální a sociální rozvoj pracovníků. Druhá část je věnována oblasti personálního rozvoje a třetí část otázkám sociálního rozvoje pracovníků podniku v souvislostech se sociální politikou státu.

 

OBSAH [1] [2]

Acta oeconomica pragensia. Řízení lidských zdrojů v ČR a jeho integrace do vytvářejícího se modelu řízení lidských zdrojů

Praha: VŠE, 2000. Číslo 4. Ročník 8. 342 s. ISSN 0572-3043

V publikace předkládá kolektiv pracovníků katedry personalistiky podstatnou část výsledků výzkumné činnosti. Jeho těžištěm je závěrečná výzkumná zpráva výzkumné grantu GAČR 402/98/1221 "Řízení lidských zdrojů v České republice a jeho integrace do vytvářejícího se evropského modelu řízení lidských zdrojů". Tento výzkumný úkol logicky navázal na intenzívní výzkumnou aktivitu, která byla od počátku devadesátých let zaměřena na výzkum změn, vyvolaných transformačními procesy ekonomiky a změnami ekonomického, sociálního, právního i politického prostředí v řízení lidských zdrojů českých firem a reakcí českých firem na tyto změny.

OBSAH [1]

Připomínky, nápady a příspěvky adresujte na e-mail Webmastera

Address your suggestions, ideas and comments to the Webmaster

© KPWebmaster xstrm18@vse.cz