Výzkumný záměr
Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace z interdisciplinárního hlediska
(registrační číslo: MSM 6138439903, doba řešení: 2005-2011, řešitel: doc. Ing. Petr Marek, CSc.,
příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze, vykonavatel: Fakulta financí a účetnictví)
 
Základní informace | Řešitelský tým | Interní materiály pro řešitelský tým | English version

Předmět výzkumu

Současná účetní teorie se zaměřuje na mezinárodní harmonizaci účetnictví a hledá cesty, jak reagovat na nové podněty, kterým se v poslední době stala především série bankrotů velkých nadnárodních společností. Mnohé tradiční postuláty byly zdiskreditovány a je proto třeba najít jiné teoretické řešení starších problémů. Finanční teorie prošla v minulých letech ohromným vývojem a zpětně ovlivnila finanční praxi. V oblasti financí a oceňování podniku se neustále objevují nové přístupy, nabízí se nové metody, z nichž mnohé jsou spíše módním výstřelkem. Ačkoli existuje mezi oběmi teoriemi velmi úzký vztah, bližší interdisciplinární přístup chybí. Jeden ze společných úkolů, před níž tyto teorie stojí, spočívá v nalezení cesty, jak se bránit před podvodným jednáním ze strany manažerů, majoritních akcionářů a dalších osob. Teorie zastoupení představuje teorii, která nabízí určité vysvětlení tohoto problému. V české odborné literatuře se jí věnuje poměrně dost pozornosti, ucelený model nákladů zastoupení zohledňující všechna současná česká specifika, nicméně ještě zpracován nebyl.

Výzkumný záměr sleduje tři základní oblasti: finanční účetnictví, manažerské účetnictví a finance a oceňování podniku, přičemž v rámci základního výzkumu budou obě teorie, finanční a účetní propojeny.

V oblasti finančního účetnictví se výzkum soustředí na

V oblasti manažerského účetnictví bude výzkum orientován na

Předmětem výzkumu v oblasti financí a oceňování podniku bude

V rámci základního výzkumu

Základní cíl výzkumu

Dílčí cíle výzkumu

V oblasti základního výzkumu spočívá hlavní cíl v tvorbě modelu nákladů zastoupení s hlavními agenty a principály v českém ekonomickém, politickém a sociální prostředí a ve vypracování teoretických postulátů pro finanční a účetní teorii s ohledem na změny v probíhající mezinárodní harmonizaci účetnictví.

V oblasti finančního účetnictví představuje hlavní cíl aktivní ovlivňování harmonizace českého účetního prostředí s vyspělým světem. Tomuto cíli jsou pak podřízeny i jednotlivé dílčí cíle:

V oblasti manažerského účetnictví je hlavním cílem tvorba manažersky orientovaného informačního systému, jenž by měl společně s dalšími v tomto výzkumu navrženými modely zvýšit vypovídací schopnost manažerského účetnictví a zdokonalit informační podporu pro potřeby strategického řízení podniků. Tomuto cíli jsou poté podřízeny i jednotlivé dílčí cíle:

V oblasti financí podniku je hlavním cílem konstrukce modelů finančního rozhodování v podnikové sféře a v oblasti oceňování podniků je tímto cílem vypracování návrhu národních oceňovacích standardů. Tomuto cíli jsou potom podřízeny i jednotlivé dílčí cíle:

Strategie

Základní strategie spočívá v dosažení stanovených cílů výzkumného záměru dle vytyčeného časového harmonogramu řešení. Tomuto účelu bude přizpůsobena organizace a vedení celého záměru. Práce jednotlivých skupin a podskupin řešitelského týmu bude neustále koordinována. Plnění základního cíle i jednotlivých dílčích cílů bude průběžně vyhodnocováno na základě oponentního řízení. Výsledky výzkumu budou opublikovány v každoročním sborníku, dále v odborných finančních a účetních časopisech i v knižních publikacích a budou prezentovány na mezinárodních vědeckých konferencích.

Metody

Při zpracování výzkumného záměru budou využity zejména následující metody:

Časový harmonogram řeršení výzkumného záměru

První léta řešení výzkumného záměru jsou zaměřeny na práce spojené hlavně s tvorbou účetních a oceňovacích standardů. Zařazení této části výzkumu na začátek vyplývá z její aktuálnosti dané závazky České republiky při jejím vstupu do Evropské unie. V následujících letech bude analyzován dopad ze zavedení těchto standardů do praxe. Souběžně se bude pracovat na manažersky orientovaných informačních systémech a na metodice v oblasti financí a oceňování podniku. Průběžně bude zpracovávána finanční analýza českých (a též některých evropských a amerických) podniků. V posledních etapě výzkumu budou jednotlivé části výzkumu postupně propojovány a jako finální výsledek bude dokončen model nákladů zastoupení se zapracováním specifik České republiky.

2005-práce na přípravě zavedení mezinárodních standardů účetního výkaznictví do české účetní legislativy,
 -práce na přípravě českých oceňovacích standardů,
 -rozbor chování auditorských společností v České republice,
 -průběžná finanční analýza českých podniků podle vybraných ukazatelů,
 -práce na metodice v oblasti investičního rozhodování podniků,
 -rozpracování manažersky orientovaných informačních systémů.
2006-práce na koncepci mezinárodních účetních standardů pro malé a střední podniky,
 -práce na přípravě zavedení mezinárodních auditorských standardů do české účetní legislativy,
 -analýza dopadů zavedení mezinárodních účetních standardů na české podniky,
 -příprava modelů oceňovaní koncernu, oceňování práv duševního vlastnictví, modelování vlivu různě velkých majetkových podílů na jejich hodnotu atd. a na navazující práci na přípravě českých oceňovacích standardů,
 -průběžná finanční analýza českých podniků podle vybraných ukazatelů,
 -práce na metodice v oblasti finanční analýzy podniků,
 -práce na informační podpoře strategického řízení podnikatelských subjektů.
2007-analýza dopadů zavedení mezinárodních účetních standardů pro malé a střední podniky,
 -analýza dopadů zavedení mezinárodních auditorských standardů do české legislativy,
 -pokračování v práci na modelech různých oceňovacích případů a na navazující analýza dopadů zavedení českých oceňovacích standardů,
 -průběžná finanční analýza českých podniků podle vybraných ukazatelů,
 -práce na metodice v oblasti finančního plánování podniků,
 -konstrukce modelů zvyšujících vypovídací schopnost manažerského účetnictví pro potřeby strategického měření výkonnosti podniku,
 -identifikace hlavních principálů a agentů v české ekonomice i politice.
2008-srovnávací studie dopadů ze zavedení mezinárodních oceňovacích standardů v Evropě a porovnání těchto standardů s americkými a německými,
 -příprava specifických odvětvových modelů oceňování podniků a jejich zapracování do připravovaných oceňovacích standardů,
 -průběžná finanční analýza českých podniků podle vybraných ukazatelů,
 -práce na metodice v oblasti fúzí a akvizic,
 -zaměření na finanční a manažerské účetnictví v oblasti životního prostředí,
 -rozbor vztahů mezi vlastníky, fondy, manažery a zaměstnanci v rámci teorie zastoupení.
2009-propojení dosažených výsledků z oblastí manažerského a finančního účetnictví,
 -propojení dosažených výsledků z oblastí financí podniku a oceňování podniku,
 -průběžná finanční analýza českých podniků podle vybraných ukazatelů,
 -práce na metodice v oblasti krátkodobého finančního řízení,
 -rozbor vztahů mezi ekonomickou a politickou sférou s důrazem na příklady tunelování z české ekonomiky,
 -příprava specifických odvětvových modelů oceňování podniků a jejich zapracování do připravovaných oceňovacích standardů.
2010-první verze modelu nákladů zastoupení v české ekonomice,
 -doplnění účetní teorie o poznatky zjištěné z rozboru mezinárodních účetních standardů v České republice a v Evropě,
 -průběžná finanční analýza českých podniků podle vybraných ukazatelů,
 -práce na metodice v oblasti finanční struktury podniků,
 -zpracování komplexního systému modelů a doporučených postupů pro oceňování podniku jako teoretického základu oceňovacích standardů.
2011-propojení dosažených výsledků z oblasti výzkumu nákladů zastoupení a finančního a manažerského účetnictví,
 -závěrečná finanční analýza českých podniků podle vybraných ukazatelů,
 -závěrečná verze celé studie s vytvořením komplexního modelu nákladů zastoupení zahrnujícího vztahy mezi všemi relevantními osobami v ekonomické, politické i sociální oblasti.