FINANCE PODNIKU
garant: doc. Ing. Petr Marek, CSc.,
Katedra financí a oceňování podniku, Fakulta financí a účetnictví, VŠE


Základní informace | Přednášky | Cvičení 1FP211 | Cvičení 1FP212 | Cvičení 1FP214 | Eseje 1FP201/1FP211 | Písemný test | Průběžný test 1FP212/1FP214 | Seminární práce 1FP211 | Ústní zkouška 1FP211 | Ústní zkouška 1FP212/1FP214 | Učebnice


Základní informace o ústní zkoušce v předmětu 1FP212/1FP214
Struktura 1.Kontrolní otázka k testu
Otázky budou vybrány z těch otázek, které se objevily v zadání testu, který student napsal.
2.Vylosovaná otázka
Otázky se týkají těch částí knihy, které jsou relevantní i pro psaní testu.
Podmínka pro účast na zkoušceDosažení minimálně 32 bodů z 1. části zkoušky (průběžný test + písemný test).
Přihlašování k ústní zkoušce kdepřes <http://semestr.vse.cz>
od10. 3. 2000 20:00
do  3. 6. 2008 12:00
Doba konání zkoušky od14. 5. 2008
do  6. 6. 2008
Opravný termín pro 4+1 dodatečný termín do 20. 6. 2008

Změna termínů ústní zkoušky
Původní datuma dobaPůvodní zkoušejícíVar.Nový zkoušejícíNové datuma doba
19.5.20088:00doc. MarekI.doc. Marek20.5.200814:00
   II.doc. Ducheček19.5.20089:00
19.5.20089:00doc. MarekI.doc. Marek20. 5.200815:00
   II.doc. Ducheček19.5.20089:00
19.5.200810:00doc. MarekI.doc. Marek20. 5.200816:00
   II.doc. Ducheček19.5.20089:00
19.5.200811:00doc. MarekI.doc. Marek20. 5.200817:00
   II.doc. Ducheček19.5.20089:00
19.5.200812:00doc. MarekI.doc. Marek20. 5.200818:00
   II.doc. Ducheček19.5.20089:00
28.5.200814:00doc. Marek  doc. Marek28.5.200813:00
28.5.200815:00doc. Marek  doc. Marek28.5.200816:00
28.5.200816:00doc. Marek  doc. Marek28.5.200817:00
28.5.200817:00doc. Marek  doc. Marek28.5.200818:00
28.5.200818:00doc. Marek  doc. Marek28.5.200819:00
30.5.20088:00doc. Marek  doc. Marek30.5.20087:00
30.5.20089:00doc. Marek  doc. Marek30.5.20088:00
Studenti přihlášení k ústní zkoušce na 19.5.2008 si mohou zvolit jednu z uvedených variant. V případě volby Varianty II. prosím o zaslání e-mailu. V případě, že by Vám z nějakých vážných důvodů nevyhovovala uvedená změna, prosím, o zaslání e-mailu, aby jsme se domluvili na případném náhradním řešení. doc. Ing. Petr Marek. CSc.

Otázky k ústní zkoušce v předmětu 1FP212/1FP214
 1. Co tvoří podstatu finančního managementu podniku? Které okruhy řízení finanční management zahrnuje?
 2. Co se ve finanční teorii obvykle považuje za základní cíl podniku? Jaké znáte alternativní přístupy k vymezení základního cíle podniku?
 3. Čím se liší racionální a iracionální chování investorů? Uveďte příklady iracionálního chování na konkrétních příkladech finančního rozhodování!
 4. Proč je tak důležité brát při finančním rozhodování v úvahu časový faktor? Uveďte příklady finančních rozhodnutí, při nichž se používá časová hodnota peněz?
 5. Vysvětlete princip skládání úroků? Čím se liší spojité a nespojité skládání úroků?
 6. Uveďte příklady investičních a finančních instrumentů, při nichž se setkáme s anuitou placenou pozadu, s anuitou placenou dopředu a s perpetuitou!
 7. Jaký je vzájemný vztah mezi rizikem a nejistotou? S pomocí kterých kritérií lze měřit absolutní a s pomocí kterých kritérií relativní výši rizika investice či portfolia?
 8. Jak uplatnění zásady diverzifikace ovlivňuje riziko portfolia? Proč není vhodné, aby všechny investice v portfoliu vykazovaly mezi sebou dokonalou přímou závislost?
 9. Jak lze efektivní hranici využít při výběru optimálního portfolia? Čím se liší tři základní postoje k riziku?
 10. Které daně tvoří daňový systém České republiky? Jakým způsobem se zdaňují podíly na zisku v jednotlivých obchodních společnostech a v družstvu?
 11. Popište systém fungování daně z přidané hodnoty! Kdy je výhodné být plátcem daně z přidané hodnoty a kdy nikoli?
 12. Vysvětlete, v čem spočívá a jak vzniká daňová úspora? Jak daňová úspora ovlivňuje volbu kapitálové struktury a investiční rozhodování?
 13. Jak zdanění ovlivňuje personální politiku podniku, řízení rizika a poskytování darů?
 14. Popište postup práce finančního analytika! S čím porovnáváme dosažené hodnoty finančních ukazatelů v rámci finanční analýzy?
 15. Pojednejte o metodických problémech spojených s konstrukcí rentability úhrnného vloženého kapitálu a rentability vlastního kapitálu! Proč neplatí teze, že "kladná hodnota rentability vlastního kapitálu je vždy lepší než záporná hodnota"?
 16. K čemu lze použít pyramidální rozklad finančního ukazatele? Ukažte to na příkladu rentability úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě a běžné likvidity!
 17. Jakým způsobem lze měřit obratovost aktiv a pasiv? Proč nemůže být maximální nebo minimální hodnota optimální hodnotou u ukazatele obratovosti aktiv či pasiv?
 18. Co lze vyvodit ze vzájemného vztahu mezi dobou obratu pohledávek a dobou obratu závazků? Proč neodpovídá doba obratu pohledávek z obchodních vztahů průměrné době splatnosti pohledávek uváděné na fakturách?
 19. Rozlište základní strategie řízení likvidity? Jakým způsobem ovlivňuje obor podnikání hodnotu ukazatelů likvidity?
 20. Proč nemůžeme dát rovnítko mezi řízením běžné likvidity a řízením pracovního kapitálu? Ve vztahu k jakým veličinám byste doporučili sledovat hodnotu pracovního kapitálu?
 21. Jakým způsobem lze sledovat celkovou výši zadluženosti podniku a které ukazatele lze použít pro vyhodnocení schopnosti podniku splácet své závazky? Jak určuje optimální výši zadluženosti teorie "U-křivky"?
 22. V čem spočívá predikce finanční tísně? Vyhodnoťte použitelnost Altmanova modelu v českých podmínkách!
 23. Co všechno patří do finančního řízení zásob? K čemu slouží optimalizační metoda zásob?
 24. Co si představíte pod řízením peněžních prostředků? Vysvětlete princip fungování Millerova a Orrova modelu peněžních prostředků?
 25. V čem spočívá podstata řízení pohledávek? Jakým způsobem lze vymáhat pohledávky po lhůtě splatnosti?
 26. Porovnejte výhody a nevýhody jednotlivých platebních instrumentů? Čím se liší dokumentární akreditiv a dokumentární inkaso?
 27. Vysvětlete rozdíly mezi faktoringem a forfaitingem? Jaké znáte instrumenty sloužící k zajištění pohledávek?
 28. Co vyjadřuje směnka vlastní a co vyjadřuje směnka cizí? Vysvětlete podstatu eskontního úvěru, bankovního akceptu a bankovního avalu!
 29. Co tvoří obsah investičních peněžních toků? Jakým způsobem lze stanovit zvažovanou úrokovou pro účely diskontování investičních peněžních toků?
 30. Proč kritéria čisté současné hodnoty, indexu čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta neposkytují vždy stejné pořadí investic podle jejich výhodnosti? Proč nelze použít kritérium vnitřního výnosového procenta pro investiční projekty s nekonvenčními peněžními toky?
 31. V čem spočívají omezení kritérií prosté doby návratnosti, diskontované doby návratnosti, diskontovaných nákladů projektů a průměrné výnosnosti investičních projektů?
 32. V čem spočívají specifika investování do finančního majetku oproti investování do nefinančního majetku? Jakým způsobem je nutné přistupovat k interpretaci ukazatele price-earnings ratio?
 33. Co tvoří interní finanční zdroje a jaké faktory ovlivňují jejich velikost? Jaké jsou výhody a nevýhody samofinancování?
 34. Podle jakých kritérií se rozhodujeme o tom, kolik máme emitovat akcií? Čím se liší soukromá a veřejná emise akcií?
 35. Která kritéria je nutné zvažovat při rozhodování o výši emisní půjčky (celkového objemu emise dluhopisů) nebo o výši úvěru od banky? V čem spočívají specifika splácení dluhopisů a bankovních úvěrů?
 36. Pro jaké investice je vhodné využít projektové financování? Čím se liší přímá a nepřímá podpora z veřejných zdrojů?
 37. V čem spočívají výhody a nevýhody finančního leasingu? Co je to čistá výhoda z leasingu, jak se vypočte a jak interpretuje?
 38. Co se rozumí optimální kapitálová strukturou? Jakým způsobem lze stanovit vážený průměr kapitálových nákladů?
 39. Čím se liší jednotlivé druhy dividend podle druhu akcie, na níž jsou vyplácené, podle podoby, v níž jsou vyplácené, a podle pravidelnosti jejich vyplácení? Proč akciové společnosti vyplácejí akciovou dividendu nebo provádí akciové rozštěpení?
 40. Představte základní druhy dividendové politiky? Které faktory ovlivňují dividendovou politiku?
 41. V čem spočívají specifika rozdělování výsledku hospodaření ve veřejné obchodní společnosti, v komanditní společnosti, ve společnosti s ručením omezeným a v družstvu?
 42. Uveďte hlavní zásady finančního plánování? V čem spočívá časová a prostorová koordinace při sestavování finančního plánu?
 43. Jakým způsobem byste doporučili vyrovnat krátkodobý nedostatek peněžních prostředků a jakým způsobem byste doporučili naložit s krátkodobě volnými peněžními prostředky?
 44. Navrhněte možná řešení finanční tísně podniku! V čem spočívá nebezpečí spojené při určování pořadí, v jakém budou uspokojováni jednotliví věřitelé v době platební neschopnosti podniku?
 45. Čím se liší investiční a tržní hodnota podniku? Uveďte základní metody stanovení hodnoty podniku!
 46. Jakým způsobem budete postupovat při použití metody diskontovaných peněžních toků? Čím se liší výnosová a majetková metoda stanovení hodnoty podniku?
 47. Co se rozumí vztahem zastoupení? Z jakých příčin vznikají náklady zastoupení?
 48. Jak ovlivňují náklady zastoupení tržní hodnotu podniku? Z jakých nákladových složek se skládají náklady zastoupení v širším pojetí?
 49. Jakým způsobem se mohou podniky spojovat? Uveďte příklady horizontálního, vertikálního a konglomerátního spojení?
 50. Jaké jsou nejčastější motivy pro spojování podniků? Co se rozumí synergickým efektem?
 51. Jak se lze bránit proti ovládnutí nepřátelskou firmou? V čem spočívá metoda zelené pošty?
 52. Co je to holding a jaký je jeho cíl? Uveďte jednotlivé druhy holdingových společností!
 53. V čem spočívají specifika finančního plánování v holdingových společnostech? Porovnejte metodu finanční strategie a strategického plánování!
 54. Identifikujte peněžní toky mezi mateřskou a dceřinou společností! Co je obsahem smlouvy o převodu zisku?


Základní informace | Přednášky | Cvičení 1FP211 | Cvičení 1FP212 | Cvičení 1FP214 | Eseje 1FP201/1FP211 | Písemný test | Průběžný test 1FP212/1FP214 | Seminární práce 1FP211 | Ústní zkouška 1FP211 | Ústní zkouška 1FP212/1FP214 | Učebnice