Vysvětlení

Explanace je vyústěním teorie, neboť nám umožňuje pochopení toho proč je svět takový, jak je zjišťován vědou. Explanace dává fakta do souvislostí. Používá při tom formální pojmy, které napomáhají organizovat dílčí poznatky do celku.

Explanace může být východiskem hypotézy, ale její hlavní role spočívá ve vyvozování teoretických závěrů. Aby však teoretické závěry nebyly libovolné, jde při explanaci o logickou rekonstrukci vysvětlovacích postojů. Pro tyto účely jsou vytvářeny explanační modely. V současné metodologické literatuře jsou nejčastěji užívané dva typy explanačních modelů:

- explanační modely logické;

- explanační modely epistemologické.

Logické explanační modely dále rozlišujeme na:

- deduktivně nomologické; a

- statistické.

Deduktivně nomologická explanace (nomos = z řečtiny zákon) vychází, podle Hempela, z toho, že jev, který je vysvětlován (explanandum) je odvozen (dedukován) na základě určitých pravidel logiky z dané množiny premis (explanans) zahrnujících universální zákony přírody v konjunkci s předcházejícími (antecedentními) nebo původními podmínkami.

Deduktivně nomologická explanace má tedy podobu:

Premisy: (1) Universální zákony

(2) Antecedentní nebo původní podmínky

Závěry: (3) Explanace daného jevu při splnění premis.

Jako ilustrace tohoto explanačního modelu může sloužit např: vysvětlení pláče dítěte.

Premisy: (1) Universální zákon: Jestliže silné stimuly (A) působí na živé organismy (B), pak to v živých organismech vyvolá obrannou reakci (C);

(2) Antecedentní podmínka: Dítě (B) slyší silný hluk (A);

Závěry: (3) Explanace pláče dítěte: Dítě (B) silně stimulované hlukem (A) pláče (C).

Jev (C), tedy pláč dítěte, který je v tomto případě obrannou reakci dítěte na hluk, je vysvětlen dedukcí z universálního zákonu a z jevu předcházejících podmínek.

Explanační modely statistické mohou mít induktivní nebo deduktivní charakter. Protože se zakládají se na statistických a nikoli univerzálních zákonech; vyvozené vztahy nejsou tedy považovány za kauzální. Statistické zákonitosti nejsou kauzálně deterministické, ale mají pravděpodobnostní charakter, nemůžeme je proto aplikovat na jednotlivé události, ale jen na hromadné jevy, případně na vztah mezi třídami a událostmi.

Statistický model explanace je obdobný modelu deduktivně nomologickému s tím rozdílem, že univerzální zákony jsou nahaženy zákony statistickými. Závěry jsou pak logicky nebo matematicky odvozeny z premis. Statistický model vyvozuje explanační závěry na základě pravděpodobného výskytu události.

Schéma statistického explanačního modelu je následující:

Premisy: (1) Statistický zákon: Pro každé x, jestliže x je A, pak x je B s pravděpodobností p

(2) Antecedentní podmínka: S je x

Závěr: (3) S šance být B je p.

Ilustrací statistického explanačního modelu může být tento příklad:

Premisa: (1) Statistický zákon: Pro každou osobu x platí, jestliže kouří více než 20 cigaret (A) denně, pak jeho šance vyhnout se onemocnění rakovinou (B) má pravděpodobnost velmi malou (p).

(2) Osoba (S) kouří 60 cigaret (A) denně.

Závěr: (3) (S) má šanci (p) vyhnout se rakovině (B)

Poněkud odlišné je vysvětlení u explanačních modelů epistemologických. Tyto modely se užívají tam, kde nejsou jednoznačně určeny univerzální nebo statistické zákony, které by mohly sloužit jako základ pro vysvětlení. Jev je tedy nutno určit subsumcí k obecným pravidelnostem, které nejsou kauzálně determinované, nebo u nichž je kauzální forma determinace neadekvátní. Proto je zde časté odvolávání se na jiné formy determinace, zejména, v oblasti humanitních věd, na determinaci teleologickou, funkcionální, nebo geneticko strukturální. Jevy tedy mohou být subsumovány pod oblast motivací, víry, nebo cílů, kterých má být dosaženo.

V epistemologických explanačních modelech se mohou používat další poznávací principy, jakými jsou např. analogie, nebo formální princip. Jestliže i v těchto případech dosáhneme vysvětlení, pak nelze explanaci charakterizovat jen jako podřazení pod nějakou genralizací vyššího stupně (např. k formě univerzálních nebo statistických zákonů).

back