Vědecký popis

Vědecké pozorování vyúsťuje ve vědecký popis.

Vědecký popis je přesným záznamem pozorovaných jevů. Popis je založen na materiálních pojmech popisujících věci v jejich kvantitativních a kvalitativních určeních. Správně zvolené nebo definované pojmy jsou velmi důležité proto, že popis vydává svědectví o pozorovaných jevech, na němž může být založeno opakování. Proto je věrohodnost zde na předním místě.

Materiální pojmy odlišujeme od formálních pojmů, které hrají významnou roli při explanaci a které mají organizační funkci. Jako příklad materiálních pojmů lze uvést: délku, váhu, tvar, barvu, atd. Příkladem formálních pojmů jsou pojmy existence, příčina, identita, atd.

Dalšími předpoklady kladenými na vědecký popis jsou úplnost záznamu pozorovaných jevů. Při popisu nic z pozorovaného nesmí být opomenuto. Jevy nahodilé, nebo ty, které nestojí v centru pozornosti, musí být do vědeckého popisu zahrnuty se stejnou pečlivosti, jako jevy dominantní.

Z toho vyplývá požadavek objektivity. Věci, které pozorovatel pokládá za samozřejmé nemusí být samozřejmé pro celé vědecké společenství. Objektivita ve vědeckém popisu zajišťuje, že nic nebylo ponecháno stranou, a že pro budoucí zkoumání daného jevu je vše zajištěné tak, aby vědecké pozorování mohlo být kdykoli opakováno. Proto stejný význam, jaký má popis pozorovaných jevů se týká také popisu způsobu získání informací. To znamená popisu přístrojů, i prostředí, v němž se pozorování uskutečnilo.

Popis se výrazně odlišuje od explanace, tzn. vysvětlení. Popis zachycuje pozorovaný stav, explanace naproti tomu vyjadřuje zdůvodnění, proč k daným jevům dochází, a zároveň i snahu po rozšíření naších znalostí na další oblasti světa.

Zde se formuje jedna ze základních otázek filosofie vědy, zda věda odpovídá na otázku: jak svět jest?, nebo zda její ambice postupují dále, až k otázce: proč je svět takový? Přívrženci deskripce zůstávají při otázce první, jejíž dominantou je odpověď na otázku "JAK?"; ti, kteří rozpracovávají explanační přístup, se snaží o zodpovědění i druhé otázky "PROČ?"

back