Metodologie vědy

 

K zjišťování vědecké pravdy o světě, tj. k objevení faktů, zákonů, či k vypracování vědeckých teorií, je nutné vycházet z vědeckých metod, které jsou instrumentáriem každé vědecké práce. Jinak totiž nelze získat pravdivé, přesné, vzájemně souvislé (strukturované) a systematické poznání skutečnosti, což jsou základní nároky kladené na vědu. Při našem přístupu vztahujícímu se k filosofickým základům kognitivní vědy nejprve stručně odkážeme na metodologické otázky, neboť ty stály na počátku usilování o univerzalizaci metody zkoumání světů. Nejčastější charakteristika, snad i definice metodologie bývá takováto:

Metodologii lze charakterizovat jako ucelený systém filosofických a všeobecně vědeckých teoretických principů či vědeckých výpovědí týkajících se způsobů získání poznatků o světě, nebo způsobů vytváření idealizovaného obrazu světa.

Vědec jde vždy po cestě k vědeckým poznatkům, což je původní význam slova metoda (řec. meta = po, nad; odos = cesta). Při analýze metod používaných vědou se všeobecně přijalo, že spíše než užití nějaké univerzální metody, jsou vědou využívány obecné a specifické metody. Důvodem je nesnadnost, nebo nemožnost nalezení univerzální metody. Specifika postupů, které je nutné uplatňovat v konkrétní vědecké práci, souvisejí vždy se samotným předmětem zkoumání a ten je partikulární. V zásadě lze říci, že metodologie se zabývá tím, co používají vědy v procesu poznání. (Tím se metodologie odlišuje od teorie poznání, neboť epistemologie se zabývá nejen vědeckým poznáváním světa.)

Metody mohou být specifické, používané jen určitou, nebo určitými vědami; nebo obecné, používané všemi vědami. Mimo to existují i metody činící si nárok na to být univerzálními. Obecné metody jsou instrumentáriem vědy a i když se nedospělo jejich zobecňováním k žádné univerzální metodě poznání, je jejich efektivnost nesporná. Znalost obecných metod a dodržování všech pravidel v nich obsažených patří k profesionalitě vědecké práce. Jde o tyto obecné metody:

- pozorování;

- popis a explanaci;

- měření a komparaci;

- experiment;

- modelování;

- analýzu a syntézu;

- indukci a dedukci.

back