Interdisciplinární přístup

Je nepochybné, že složitost, dynamika a proměnlivost společenské skutečnosti je obrovská. Proto vznikají stále nové pokusy o to, jak se s těmito problémy vyrovnat. Jedním z nich je snaha o multidisciplinární, respektive interdisciplinární, respektive transdisciplinární přístup. Pro přesnější objasnění těchto termínu je nutné nejprve se u nich pozastavit.

Snad nejlépe bude začít u objasnění významů předpon - multi; - inter; a - trans, s tím, že pod termínem disciplína budeme rozumět určitou oblast vědy.

Předpona - inter má obvykle tyto významy:

- společně;

-mezi dvěma nebo více;

- mezi skupinami.

Interdisciplinární přístup je v metodologické literatuře tradován jako něco, co je mezi dvěma disciplínami a co nepokrývá žádná z nich. Ono nepokrytí je pociťováno jako potřeba, neboť v tomto prostoru se vyskytují anomálie, nebo problémy, které je nutné objasnit má-li být dosaženo postupu v poznání. Na této ploše vzniká nová disciplína, nebo věda. Klasickým příkladem může být biofyzika, biochemie, ale také např. ekonomická statistika, nebo ekonometrie. Při interdisciplinárním přístupu však nově vznikající vědní disciplína těží z těch disciplín, které ji daly vznik, a zároveň svým poznáním inspiruje původní vědy k dalšímu bádání. Jedná se o přenos poznatků, vzájemnou inspirací, případně o metodologickou provázanost.

Předpona - multi má nejčastěji následující významy:

- zahrnující mnoho větví;

- mnohonásobně se opakující.

Multidisciplinární přístup je tady takovým, kdy onen prázdný a neprobádaný prostor je mezi více disciplínami. Typickým příkladem zde může být ekologie, která se zabydluje v prostoru mezi ekonomii, chemii, biologii, meteorologii a dalšími vědami, které prozkoumávají životní prostředí.

Z ryze metodologického hlediska musíme mít na paměti, že rozdílnost mezi interdisciplinárním a multidisciplinárním přístupem je v tom, že zkoumají odlišné jevy, ne že jde jen o přístup mezi dvěma, respektive více disciplínami, ale o odlišné jevy. Nejde tedy o aditivní přičlenění další disciplíny ke zkoumání, ale o jiné fenomény, které svou podstatou vyžadují multidisciplinární zkoumání. Ty jsou vždy konkrétní.

Abychom ještě více objasnili rozdílnost interdisciplinárního a multidisciplinárního přístupu poukážeme na další příklad. Interdisciplinárním přístupem mohou být jak srovnávací studie mezi dějinami Německa a Francie, tak také srovnávací studie mezi dějinami Německa, Francie, Italie, a např. Švýcarska. Nezáleží na tom, kolik zemí bude předmětem studia. Multidisciplinární přístup uplatňovaný ekologií je svou podstatou jiný. Jde o životní prostředí, v němž jsou zkoumány zcela odlišné fenomény přímo vyžadující spoluúčast naprosto odlišných věd a vědních disciplín při jejich výzkumu.

Předpona - trans má významy:

- přes, skrze;

- za, na druhé straně;

- do jiného místa, nebo do jiných podmínek, nebo jiných věcí

Transdisciplinarita je konstitucí nové disciplíny na ploše, kde se jednotlivé a již rozpracované vědní disciplíny překrývají a na tomto základě vyrůstá nová věda. Příkladem může být kognitivní věda zahrnující v sobě poznatky psychiatrie, neurofyziologie, umělé inteligence, lingvistiky a filosofie. Konstituování takovéto vědy je možné jen tehdy, když plochy překrývání jsou dosti značné a kde vědy, v těchto překrývajících se oblastech, jsou dostatečně rozvinuté. Nejde tedy o zkoumání toho, co je mezi vědami, ale toho, kde se vědy překrývají.

back