Vědecký fakt je většinou charakterizován jako to, co jest, nebo co se děje, a je považován za reálnou zkušenostní danost, o kterou se může myšlení opírat při usuzování nebo dokazování. Vědecká fakta jsou tedy většinou výsledkem vědeckého pozorování, měření nebo experimentu, z nichž lze vyvodit hypotézu nebo teorii, nebo na jejichž základě lze hypotézu potvrdit nebo vyvrátit.

Vědecký fakt je také často definován jako to, co tvrdí pravdivá věta. To znamená, že se jedná o větu, která není ani analytická ani kontradiktorická. Faktická věta vyjadřuje podmínku, kterou některé struktury splňují a jiné nesplňují. Pravdivost faktické věty tedy závisí na povaze struktury a je tedy v tomto smyslu propozicí (propozice = podmínka, kterou musí splňovat struktura, aby věta byla pravdivá). Omezí-li se vědecké poznání pouze na zjišťování faktů, hovoříme o faktografismu shromažďujícím údaje bez snahy po explanaci nebo o rozlišení důležitosti mezi jednotlivými fakty, tedy jejich začlenění do struktury poznávacího procesu.

back