K.R. Popper poukazuje na problematiku demarkace mezi vědeckými a mimovědeckými teoriemi. Demarkaci charakterizuje takto:

Problém nalezení kriteria, které by nám umožnilo rozlišit mezi empirickými vědami na jedné straně a matematikou a logikou, jakož i metafyzickými systémy na druhé straně, nazveme problémem demarkace.

Rozlišení mezi empirickými vědami a těmi, které nevycházejí z empirických faktů, je nutný a je ho možné vymezit testovatelností, který je pro Poppera rozhodujícím pro přiřknutí atributu empirické vědy. Musíme rozlišit mezi tím, co je pravdivé a co nikoli, a abychom to mohli učinit, musí být výroky empirických věd testovatelné. V tom se Popper odlišuje od koncepce M. Schlicka a ostatních členů Vídeňského kruhu, kteří se domnívali, že vědecké výroky je možné prostřednictvím logické analýzy jazyka verifikovat. Schlick píše:

Skutečný výrok musí být schopen nezvratné verifikace.

To bylo podle Schicka dostatečným nárokem pro statut vědeckosti. Popper se však domnívá, že:

... vyvození teorie z jednotlivých výroků, které jsou zkušenostně verifikovatelné, je logicky neuskutečnitelné. Proto nejsou teorie empiricky verifikovatelné.. ... systém je empirický nebo vědecký pouze tehdy, jestliže je schopen být testovatelný zkušeností. Tyto úvahy navrhují, že ne verifikace, ale falsifikace systému je tím, co je bráno jako kritérium demarkace. ... to znamená, že musí být možné pro empirický vědecký systém, aby byl vyvrácen zkušeností.

Jako příklad uvádí Popper výrok:

Zítra zde buď bude pršet nebo nebude pršet.

Takovýto výrok nemůže být zařazen mezi výroky vědy, neboť nemůže být vyvracen, falsifikován. Zatímco výrok:

... Zítra zde bude pršet,

... může být považován za výrok empirické vědy, neboť je testovatelný. Důvod, proč se Popper domnívá, že výroky nemohou být v konečných důsledcích empiricky verifikovatelné, spočívá v tom, že nemůžeme nikdy znát všechna empirická fakta. Zde je na místě připomenout známý Popperův výrok, na němž demonstruje nemožnost verifikace, ale jen falsifikace empirických výroků:

... Všechny labutě jsou bílé.

Tento výrok není empiricky verifikovatelný, protože se někdy a někde může vyskytnout černá labuť, avšak tento výrok patří k vědě, neboť je testovatelný.

 

back