KEKO - KATEDRA EKONOMETRIE
Fakulta informatiky a statistiky
Vysoká škola ekonomická
informace disciplíny členové studium předměty činnost fotogalerie
ČLENOVÉ KATEDRY
 e-maillinkamistnost
Vedoucí katedry   Doc. Ing. Josef Jablonský, CSc. jablon@vse.cz
403
437
Sekretářka   Julie Haugvicováhaugvic@vse.cz
423
436
Profesoři   Prof. Ing. Roman Hušek, CSc. husek@vse.cz
444
430
  Prof. RNDr. Miroslav Maňas, DrSc. manas@vse.cz
536
300
Docenti   Doc. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc. pfiala@vse.cz
447
435
  Doc. Ing. Milada Lagová, CSc. lagova@vse.cz
449
433
  Doc. RNDr. Václava Panková, CSc. pankova@vse.cz
450
432
  Doc. RNDr. Jan Pelikán, CSc. pelikan@vse.cz
419
407
Odborní asistenti   Ing. Martin Dlouhý dlouhy@vse.cz
443
431
  Ing. Jan Fábry fabry@vse.cz
448
434
  Ing. Lenka Flusserová lflusser@vse.cz
450
432
  Ing. Václav Kořenář, CSc. korenar@vse.cz
447
435
  Ing. Jaromír Kukal kukal@vse.cz
443
431
  Ing. Věra Pelzbauerová, CSc. vera@vse.cz
444
430
  Mgr. Libuše Walterová, CSc. walterov@vse.cz
449
433
Asistenti   Ing. Zuzana Fíglová figlova@vse.cz
443
431
  Mgr. Aleš Kuběna kubena@vse.cz
448
434
  Ing. Martina Kuncová kuncovam@vse.cz
449
433
  Ing. Filip Řehořík rehorik@vse.cz
444
430
  RNDr. Jitka Řezábková rezabkoj@vse.cz
448
434
  Mgr. Irena Šindelářová isin@vse.cz
443
431
  Mgr. Jana Husová husova@vse.cz
447
435
  Mgr. Martin Šmíd martin@klec.cz
448
434
Doktorandi   Ing. Vít Cimburek vtec@vse.cz
445
429
  Ing. Vladislav Chýna chyna@vse.cz
445
429
  Ing. Mgr. Martin Klicnar klicnar@vse.cz
444
430
  Ing. Ivona Koucká koucka@vse.cz
445
429
  Ing. Stanislav Mělníček melnicek@vse.cz
445
429
  Ing. Branislav Pazúrik pazurik@vse.cz
445
429
  Mgr. Jiří Rozkovec rozkovec@vse.cz
445
429
  Mgr. Radka Švarcová svarcovr@vse.cz
445
429
  Ing. Lukáš Vavrla vavrla@vse.cz
445
429
CIMBUREK VIT, Ing.,
e-mail:


DLOUHÝ MARTIN, Ing. Mgr., Dr. MSc., narozen 28. ledna 1970
e-mail: dlouhy@vse.cz
domovska stranka: http://nb.vse.cz/keko/simulace

Vystudoval operační výzkum na Vysoké škole ekonomické v Praze, zdravotní politiku a finance na London School of Hygiene and Tropical Medicine a London School of Economics, veřejnou a socialní politiku na Fakultě sociálních věd University Karlovy v Praze. Od r. 1993 pracuje na katedře ekonometrie VŠE Praha. Zajímá se o využití ekonomicko-matematických přístupů v ekonomice zdravotnictví. Dosud publikoval dvě desítky článků na toto téma.


FÁBRY JAN, Ing., narozen 30.prosince 1967 v Kladně
e-mail: fabry@vse.cz
domovská stránka: http://nb.vse.cz/~fabry

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Operační výzkum. V letech 1993-1996 byl asistentem na katedře ekonometrie VŠE. V roce 1996 nastoupil jako databazový analytik v zahraniční direktmarketingové firmě, kde později vedl její databazové oddělení. Od roku 2002 pracuje na VŠE jako odborný asistent.

Přednáší "operační výzkum" a "Operations Research" v angličtině. Vede cvičení k předmětům "simulační modely ekonomických procesů" a "počítačové systémy pro obchod". Zajimá se o využití počítáčů při řešení praktických optimalizačních úloh.


FIALA PETR, Doc. RNDr. Ing., CSc., narozen 5. května 1949
e-mail: pfiala@vse.cz

Vystudoval VŠE Praha v roce 1974, obor ekonomickomatematické výpočty, MFF UK v roce 1981, obor matematika. Na fakultě řízení VŠE získal v roce 1983 titul CSc. v oboru aplikace matematiky v ekonomii. Na MFF UK získal v roce 1985 doktorát v oboru teoretická kybernetika a matematická informatika. V roce 1996 získal titul MBA na US Business School.

Od roku 1973 pracuje na katedře ekonometrie VŠE Praha, jejímž členem je dosud. Přednáší na dalších vysokých školách a aktivně se zúčastňuje odborných konferencí v ČR i zahraničí. Je členem několika odborných zahraničních společností a zástupcem ČR v EURO (Asociace evropských společností pro operační výzkum).

Jeho odborný zájem je zaměřen na kvantitativní ekonomii a management, vícekriteriální a skupinové rozhodovaní, řízení projektů a rozvrhovaní.

Je autorem nebo spoluautorem 3 knih, 11 skript a více než 100 článků a výzkumných zpráv. Je nositelem nebo řešitelem několika výzkumných grantů.


FÍGLOVÁ ZUZANA, Ing., narozena 7.července 1977
e-mail: figlova@vse.cz

Vystudovala Ekonomickou univerzitu v Bratislavě, fakultu Hospodařské informatiky, obor Operační výzkum a ekonometrie.

Na VŠE vyučuje Operacni vyzkum - EKO_209, Optimalizační metody - EKO_414 a Kvantitativní management - EKO_207.


FLUSSEROVÁ LENKA, Ing.,
e-mail: lflusser@vse.cz


HUSOVÁ JANA, Mgr.,
e-mail: husova@vse.cz

Vystudovala Teorii pravděpodobnosti a náhodné procesy na MFF UK (Mgr. 2001) a Učitelství matematiky pro 3.stupeň tamtéž (Mgr. 2001). Na VŠE vede cvičení z předmětů Optimalizační metody a Operační výzkum.


HUŠEK ROMAN, Prof. Ing., CSc., narozen 20.srpna 1936
e-mail: husek@vse.cz

Studoval statistiku, ekonometrii a operační výzkum na Vysoke škole ekonomické v Praze (1954-59), univerzitách v Bonnu (1966-67) a v Lovani (1971). Po promoci na VŠE v Praze pracoval 5 let ve Statním uřadu statistickém. Od roku 1964 zaměstnán jako odborný asistent na VŠE Praha. V roce 1967 získal hodnost kandidáta ekonomických věd v oboru aplikace matematiky v ekonomii. Po obhajobě habilitační práce roku 1973 jmenován docentem ekonometrie. Profesorem ekonometrie se stal v roce 1991. V letech 1991-1994 byl proděkanem pro vědu a výzkum FIS.

Je členem vědecké rady FIS. Od roku 1977 členem Econometric Society. Byl zakládajícím členem a prezidentem České ekonometrické společnosti. Působí v edičních radách časopisu Prague Economic Papers, Politická ekonomie, Acta Oeconomica Pragensia a Bulletin of the Czech Econometric Society.

Přednáší ekonometrii v bakalářském, inženýrském i doktorském studiu. Je autorem či spoluautorem 9 knižních monografií a vysokoškolských učebnic včetne první české monografie Ekonometrie (1976). Zpracoval více než 35 titulů vysokoškolských skript a publikoval přes 100 odborných článků a výzkumných prací doma i v zahraničí.

Školitel doktorandů v oboru ekonometrie a garant doktorského studia Ekonometrie a operační výzkum. Je odpovědným řešitelem 3 projektů GAČR a 2 výzkumných úkolů FRVŠ ČR. Od roku 1997 členem podoborové komise pro ekonomii v GAČR.


CHÝNA VLADISLAV, Ing., narozen 9.listopadu 1974 v Táboře
e-mail: chyna@vse.cz

Vystudoval VŠE v Praze - obor Finance (září 1993 - červen 1997) a MFF UK - obor Finanční a pojistná matematika (září 1997 - červen 2002). Od září 2002 působí na VŠE jako interní doktorand na katedře ekonometrie.


JABLONSKÝ JOSEF, Doc. Ing., CSc., narozen 20. května 1955
e-mail: jablon@vse.cz
domovská stránka: http://nb.vse.cz/~jablon

V roce 1978 vystudoval VŠE v Praze, obor ekonomickomatematické výpočty. Na fakultě řízení VŠE získal v roce 1983 titul CSc. v oboru teorie řízení a plánování. Habilitační řízení v oboru operační výzkum ukončil v roce 1995.

Od roku 1980 pracuje na katedře ekonometrie VŠE Praha. Od roku 1999 je vedoucím této katedry. Z odborného hlediska se zaměřuje především na vícekriteriální rozhodování, , analýzu obalu dat, optimalizační modely a software pro matematické modelování. Kromě VŠE přednáší na FRIT VŠP Hradec Kralové a na FJFI ČVUT Praha. Je členem několika mezinárodních odborných společností a zakládajícím členem a členem rady České společnosti pro operační výzkum. Je řešitelem a spoluřešitelem několika výzkumných grantů Grantové agentury ČR a rovněž nekolika zahraničních grantů.

Je autorem nebo spoluautorem čtyř učebnic, 15 skript a více než 100 článků v časopisech a příspěvků na konferencích v ČR i zahraničí.


KLICNAR MARTIN, Ing. Mgr.,
e-mail: klicnar@vse.cz


KOŘENÁŘ VÁCLAV, Ing., CSc., narozen 6. března 1944
e-mail: korenar@vse.cz

Vystudoval VŠE Praha, obor ekonomickomatematické výpočty. Na VŠE, fakultě řízení získal v roce 1978 titul CSc. v oboru aplikace matematiky v ekonomii.

Po ukončení studia v roce 1967 nastoupil na Správu dopravních letišť Praha, kde pracoval v oddělení výzkumu a vývoje. V roce 1969 nastoupil na VŠE Praha, katedru ekonometrie, jejimž členem je dosud.

V rámci operačního výzkumu se věnuje problematice stochastických modelů, zejména markovským rozhodovacím procesům a v oblasti ekonometrie poptávkovým a spotřebním funkcím.

Je spoluautorem dvou knih, osmi skript a autorem řady článků v časopisech a sbornících. Učastní se práce na výzkumných projektech v rámci grantu.


KUBĚNA ALEŠ, Mgr.,
e-mail: kubena@vse.cz
domovská stránka: http://nb.vse.cz/~kubena


KUKAL JAROMÍR, Ing.,
e-mail: kukal@vse.cz


KUNCOVÁ MARTINA, Ing., narozena 8.listopadu 1974 v Praze
e-mail: kuncovam@vse.cz

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Ekonometrie a operační výzkum (1999). Od roku 1999 je interní doktorandkou na katedře ekonometrie a od roku 2000 pracuje na téže katedře jako asistentka.

Vyučuje optimalizační metody, kvantitativní ekonomii, simulační modely ekonomických procesů a vicekriteriální rozhodovaní.


LAGOVÁ MILADA, Doc. Ing., CSc., narozena 10.února 1941 ve Zlíně
e-mail: lagova@vse.cz

Vystudovala na VŠE Praha obor finance a úvěr a obor vědecké programování. V roce 1963 promovala a získala titul Ing. v oboru matematické metody v ekonomii. V roce 1975 obdržela titul CSc. a v roce 1982 docent.

V roce 1963 nastoupila na VŠE jako asistentka na katedře vědeckého programování (nyní ekonometrie), kde pracuje ve funkci docentky dosud. Kromě toho přednáší na univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.

Jejím hlavním oborem jsou aplikace matematických metod v ekonomii, zvlaště v makroekonomické sféře a v ekologii. V těchto oblastech publikovala řadu článků a skript.


MAŇAS MIROSLAV, Prof. RNDr., DrSc, narozen 10. července 1935 v Praze
e-mail: manas@vse.cz
domovská stránka: http://nb.vse.cz/~manas

Vystudoval MFF UK Praha, obor pravděpodobnost a matematická statistika. Od téhož roku zaměstnán na Vysoke škole ekonomické v Praze. Od r. 1977 ve funkci docenta, od r. 1986 ve funkci vedoucího katedry ekonometrie. V r. 1967 kandidát fyzikalně-matematických věd, obor pravděpodobnost a matematická statistika na MFF UK, v r. 1988 doktor ekonomických věd na Vysoké škole ekonomické v Praze, v r. 1989 jmenován profesorem pro obor ekonometrie. Od roku 1994 ředitelem institutu Central and East European Studies Program.

Studijní a přednáškové pobyty: 1966 Londýn, Institut pro počítačové vědy, l974 Leningrad, Leningradská statní universita, 1976 Holandsko, Delftská technická universita, 1978 Havana, ekonomická fakulta Havanské university, 1992 U.S.A., Pittsburghská universita.

Je autorem tří knižních publikací a spoluautorem dalších pěti knižních publikací z oboru ekonometrie a operačního výzkumu. Dále je autorem nebo spoluautorem více než 100 odborných článků a učebních textů doma i v zahraničí.


MĚLNÍČEK STANISLAV, Ing., narozen 9. listopadu 1977 v Brně
e-mail: melnicek@vse.cz

V červnu 2002 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonometrie a operační výzkum. Od září 2002 působí na VŠE jako interní doktorand na katedře ekonometrie.


PANKOVÁ VÁCLAVA, Doc. RNDr., CSc., narozena 11. března 1949 v Praze
e-mail: pankova@vse.cz

Vystudovala teoretickou kybernetiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK, rigorózní zkoušku složila tamtéž. Titul CSc získala na VŠE, kde je od roku 1973 zaměstnána. Nejprve působila ve výpočetním centru VŠE, od roku 1976 je členkou katedry ekonometrie.

Věnuje se především ekonometrickým metodám a jejich aplikacím v oblasti ekonometrických modelů, analýzy a prognózy ekonomických procesů. Kromě ekonometrie vyučuje též nelineární optimalizační metody. Se studenty pracuje rovnež jako vedoucí diplomových prací.

Je spoluautorkou jedné knihy, několika skript a autorkou řady odborných článků a přispěvků do sborníku. Nejvýznačnější články publikovala v periodikách Politická ekonomie a Kybernetika.


PAZÚRIK BRANISLAV, Ing.,
e-mail: pazurik@vse.cz


PELIKÁN JAN, Doc. RNDr., CSc., narozen 20.května 1943 v Rychnově n. Kn.
e-mail: pelikan@vse.cz

Vystudoval Matematicko-fyzikalní fakultu University Karlovy (RNDr.), na VŠE získal titul CSc. v oboru Matematické metody v ekonomii a hodnost docent v oboru Operační výzkum.

Po studiích pracoval v Ústavu výpočetní techniky ČSAV a od roku 1968 působí na katedře ekonometrie VŠE. Věnuje se především operačnímu výzkumu, je řešitelem nebo spoluřešitelem rady grantu Grantové agentury ČR. V současné době je proděkanem fakulty informatiky a statistiky VŠE.

Je autorem a spoluautorem 11 skript a spoluautorem 2 učebnic. Publikuje v odborných časopisech a sbornících - celkem více než 80 položek. Je členem 4 vědeckých rad ekonomických fakult v ČR a členem několika odborných společností.


PELZBAUEROVÁ VĚRA, Ing., CSc., narozena 9.ledna 1936
e-mail: vera@vse.cz

V roce 1959 absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor statistika. V roce 1969 obhájila kandidátskou disertační práci v oboru aplikace matematiky v ekonomii.

Nejprve pracovala ve Výzkumném ústavu ministerstva financí, od roku 1964 je zaměstnancem VŠE.

Zaměřila se na zdokonalování pedagogického procesu s využitím principu programovaného vyučování a učení. Její specializací je strukturní analýza.

Napsala sama či ve spolupráci 3 knihy, 11 skript a 230 článků v domácích i zahraničních referátových časopisech.


ŘEHOŘÍK FILIP, Ing.,
e-mail: rehorik@vse.cz
domovská stránka: http://nb.vse.cz/~rehorik

Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní v Betlemské ulici 4, v Praze 1, dále Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Operační výzkum.


ŘEŽÁBKOVÁ JITKA, RNDr., narozena 6.dubna 1976 v Praze
e-mail: rezabkoj@vse.cz

Vystudovala Matematicko-fyzikalní fakultu UK, obor ekonometrie (Mgr. 1999). V roce 2001 ziskala tamtéž titul RNDr. Na VŠE vede cvičení k předmětu Operační výzkum.


ROZKOVEC JIRI, Mgr.,
e-mail: rozkovec@vse.cz
domovská stránka: http://nb.vse.cz/~rozkovec

Vystudoval Přirodovědeckou fakultu University Karlovy , obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů chemie-matematika (Mgr. 1995) a Matematicko-fyzikalní fakultu University Karlovy , obor finanční a pojistná matematika (Mgr. 2001).


ŠINDELÁŘOVÁ IRENA, Mgr.,
e-mail: isin@vse.cz

Vystudovala matematiku na MFF UK v Praze (1999). Na katedře ekonometrie pracuje od roku 1997. Vyučuje operační výzkum, kvantitativní ekonomii, optimalizační metody.


ŠMÍD MARTIN, Mgr., narozen 2. března 1970 v Praze
e-mail: martin@klec.cz
domovská stránka: http://www.braillnet.cz/~smidmart

1988-1997 Matematicko fyzikální fakulta, obor Pravděpodobnost a matematická statistika
1998-2002 Matematicko fyzikální fakulta, postgraduální studium, obor Ekonometrie


VAVRLA LUKÁŠ, Ing., narozen 15.dubna 1977 v Opavě
e-mail: vavrla@vse.cz

Vystudoval VŠE v Praze - obor Ekonometrie a operační výzkum. Od září 2002 působí na VŠE jako interní doktorand na katedře ekonometrie.


WALTEROVÁ LIBUŠE, promovaná matematička, CSc., narozena 12.července 1943 v Chotěboři
e-mail: walterov@vse.cz

Vystudovala matematicko-fyzikalní fakultu UK, obor numerická matematika (titul prom. mat. 1965) . Na VŠE pak získala titul CSc. v oboru teorie řízení a plánování (1972). Po ukončení studií nastoupila na VŠE Praha (1965), katedra ekonometrie, kde je dosud.

Krom VŠE přednáší i na fakultě životního prostředí v Ústí nad Labem.

Pedagogické zaměření: optimalizační výpočty, ekonometrické modely a jejich programové zabezpečení

Publikovala cca 11 skript a řadu článků a odborných studií ve sbornících a periodikách VŠE.
novinky
Témata bakalářských prací
Témata diplomových prací
Tématické okruhy k bakalářské zkoušce z ekonomicko- matematických metod
Tématické okruhy k bakalářské zkoušce z Matematických metod v ekonomii
10 kroků k úspěšnému studiu
MME 2002 - fotografie

odkazy
21th Conference on MME 2003
EURO2006 Conference
Czech society for OR
MCDM Society
OR/MS Today
INFORMS
OR Society (UK)
IFORS
EURO

ostatní odkazy
© 2002 Štěpán Jablonský