Roubicek@vse.cz
profesor katedry demografie
 

Vladimír Roubíček

vzděláníAkademická kvalifikace

1953 - státní závěrečná zkouška ze statistiky na ČVUT Praha
1953 - asistent na katedře statistiky VŠE
1955 - odborný asistent na katedře statistiky VŠE
1962 - obhajoba kandidátské práce na Národohospodářské fakultě VŠE (obor ekonomická statistika)
1962 - udělení hodnosti kandidáta ekonomických věd (CSc.)
1965 - obhajoba habilitační práce na Národohospodářské fakultě VŠE (obor ekonomická statistika)
1967 - jmenován docentem na katedře statistiky VŠE
1968 - jmenován vedoucím nově zřízené laboratoře demografie na Národohospodářské fakultě VŠE
1970 - jmenován vedoucím laboratoře demografie při katedře statistiky VŠE
1975 - jmenován vedoucím laboratoře demografie při výzkumné sekci Národohospodářské fakulty VŠE
1984 - jmenován vedoucím laboratoře demografie jako oddělenínově zřízeného Ústavu prognózování VŠE
1987 - jmenován vedoucím laboratoře demografie při katedře statistiky VŠE
1990 - jmenován profesorem na katedře statistiky VŠE na Národohospodářské fakultě VŠE
1990 - jmenován vedoucím katedry demografie na Národohospodářské fakultě VŠE
1991 - převedení katedry demografie na nově zřízenou fakultu informatiky a statistiky VŠE

publikaceVybrané publikace
Demografická statistika. Praha, SPN 1958, 293 s. - Učební texty vysokých škol, VŠE Praha
Grafické znázorňování ve statistice. Praha, SEVT 1963, 216 s. - Knižnice ÚKLKS.
Ekonomická statistika.. (Roubíček, V. a kol.), 2. přepracované vydání, Praha, SNTL -Bratislava, SVTL 1963, 412 s.
Organizace a technika statistické práce. Praha, SPN 1966, 160 s. - Učební texty VŠE Praha.
Stručný statistický slovník pro hospodářské pracovníky. (Roubíček, V. a kol.) Praha, Svoboda 1967, 341 s.
Ekonomická statistika. (Kašpar J., Jílek J., Matějka M., Roubíček V.) Praha, SNTL - Bratislava, Alfa 1969, 314 s.
Vybrané kapitoly z demografie I.. Praha, SPN 1966, 166 s. - Učební texty, VŠE Praha
Mnohojazyčný demografický slovník.. Český svazek (Pavlík Z., Roubíček V., Srb V.) Praha, NČSAV 1965, 154 s.
Konstrukce dvouproudových tabulek pracovní aktivity. Statistická revue, sv.1, Praha, VÚSÚ 1970, s.49-76.
Základy obecné a ekonomické demografie. Praha, VŠE, 1970. 200 s.
Ekonomická encyklopedie. I. vydání, Praha, Svoboda, 1972, II. vydání, Praha, Svoboda, 1984. Oborový redaktor pro obory demografie, statistika, autor a spoluautor hesel.
Cvičebnice demografické analýzy. 1.-2. Praha, SPN 1973, 231 s. - Učební texty vysokých škol. VŠE Praha
K demografickým aspektům reprodukce pracovní síly. Praha, Výzkumný ústav plánování a řízení národního hospodářství, 1977, 130 s. - Ekonomické studie č. 40.
Demografické podmínky prosté reprodukce obyvatelstva ČSSR do roku 2000. Informátor ČSVÚP/SV o problémech sociální politiky, řada B, 1978, č.2, s.13-32.
K všeobecné koncepci analýzy poválečného populačního vývoje. Změny v úrovni a struktuře úmrtnosti a smrtnosti. In: Poválečné populační trendy v Československu - Sborník statí věnovaných populačnímu vývoji ČSSR po 2. světové válce (redaktor sborníku a autor 2/3 textu). Československá demografická společnost při ČSAV, Praha, VÚSEI, 1981, 179 s. - Acta demographica, sv.3
Vybrané kapitoly z demografie. (Přepracované vydání, odměněné cenou rektora VŠE Praha.) Praha, SPN 1989, 306 s. Učební texty vysokých škol, VŠE, Praha.
Families, Households and Social Security in Aging Societies. "Rodiny, domácnosti a sociální zabezpečení ve stárnoucích společnostech" (Srovnávací případová studie zpracovaná v letech 1989 až 1991 pro Československo v rámci mezinárodního společného projektu IIASA (Laxenburg) a NIDI (Haag) pro skupinu 12 evropských zemí). 50 stran textu, 30 stran tabulek.
Základní problémy obecné a ekonomické demografie. VŠE, Praha, 1996, 271 str.
Základy demografie. (Učebnice demografie odměněná cenou děkana FIS VŠE.) Codex Bohemia,Praha 1997.
Úmrtnost v českých zemích v devadesátých letech. Praha : VŠE, 1998 (člen autorského kolektivu). 70 str. ISBN 80-7079-586-7.
Mortality in the Czech Countries in the Nineties. Praha : VŠE, 1998 (member of the author's team). 70 pp. ISBN 80-7079-586-7.
O terminologii aneb „střední délka života nebo naděje dožití”? Demografie, 1998, roč. 40, č. 4, s. 297–299. ISSN 0011-8265.
O terminologii aneb o hrubých a obecných mírách porodnosti, plodnosti a úmrtnosti a také o filosofické dichotomii obecný – specifický. Demografie, 1999, roč. 41, č. 2, s. 138–140. ISSN 0011-8265.
O symbolice aneb o přehlednosti a smysluplnosti. Demografie, 2000, roč. 42, č. 4, s. 299–302. ISSN 0011-8265.
Plodnost a potratovost obyvatelstva České republiky v závislosti na regionu. Praha 07.09.2001 – 09.09.2001. In: 2. česko-polský seminář Změny v plodnosti v zemích s tranzitivní ekonomikou. Praha : VŠE, 2001. 7 s. ISBN 80-245-0218-6.
Plodnost v českých zemích v devadesátých letech. 1. vyd. Praha : VŠE, 2001 (člen autorského kolektivu). 50 s. ISBN 80-245-0254-2.
Fertility in the Czech Republic in the Nineties. 1. vyd. Praha : VŠE, 2001 (member of the author's team). 52 pp. ISBN 80-245-0255-0.
ostatní aktivityOstatní aktivity

Oblasti odborného zájmu:

  • obecná demografie
  • ekonomická demografie
  • prognostika
Členství ve vědeckých společnostech:
  • Československá demografická společnost při ČSAV (zakládající člen, zpočátku místopředseda, později dlouholetý vědecký tajemník společnosti), od roku 1993 Česká demografická společnost
  • Česká statistická společnost
  • European Association for Population Studies, Den Haag (člen poradního sboru)
  • International Union for Scientific Study of Population, Liége
Člen redakčních rad časopisů:
  • Demografie
  • Acta Demographica