DET502 - Dějiny ekonomického myšlení

Přednášky: Čt 11,00 - 12,30 a 12,45 - 16,00 v Aule

Akreditace zde.

Zdroje:

Holman a kol.: Dějiny ekonomického myšlení, CHBeck, 1999 a pozdější.

History of Economic Thought Website (NSSR HET) (anglicky)

McMaster University Archive for the History of Economic Thought (anglicky)

Hroby slavných ekonomů (anglicky)

 

Program kursu

Přibližný počet hodin

1.

Úvod

½

2.

Starořečtí filosofové

PPT prezentace

Hesiodos: Works and Days [Práce a dny] - idea vzácnosti

Xenofón: Economics [O hospodaření] - termín Oikonomikos

Platón: Republic [Ústava] - např. Book II, dialog Socrates - Adeimantus, o dělbě práce

Aristotelés: Nichomachean Ethics [Etika Níkomachova] - např. Book V, Part 5, o ekvivalenci směny a funkci peněz

Aristotelés: Politics [Politika] - např. Book I, Part IX, o vzniku peněz a formách získávání bohatství, a Part XI, o monopolu

1

3.

Středověk

PPT prezentace

Sv. Augustin: The City of God [O obci Boží] - např. Book IV, ch. IV, o přirovnání vládců k loupežníkům

Sv. Tomáš Akvinský: Summa Theologica - např. Part 2nd of 2nd, ch. On Justice, Q #66, o výhodách soukromého vlastnictví, Q #77, o spravedlivé ceně, nebo Q #78, o lichvě

School of Salamanca (NSSR HET)

1

4.

Merkantilisté

PPT prezentace

Gerard de Malynes: A Treatise of the Canker of England's Common Wealth (skenovaný originál) a The Maintenance of Free Trade

Thomas Mun: England's Treasure by Forraign Trade - úryvky z doktrinálního textu merkantilismu (celý text zde)

Bernard de Mandeville: The Fable of the Bees, Vol. I a Vol. II

Jan Havel: John Law a jeho systém: 1716-1720

5.

Fyziokraté

PPT prezentace

Nicholas Barbon: A Discourse of Trade

William Petty: Discourse on Political Arithmetic a A Treatise on Taxes and Contributions

Richard Cantillon: Essai

John Locke: The Second Treatise of Civil Government - např. kap. 5 "Of Property" o prvotním přivlastnění

John Locke: Some Considerations of the Consequences of the Lowering of Interest and the Raising the Value of Money

David Hume: An Enquiry Concerning the Principles of Morals - např. Sec. III "Of Justice" o ekonomickém zdůvodnění vlastnictví

David Hume: Political Discourses - zejm. "Of Money" (KTP), "Of Interest", "Of the Balance of Trade" (vyrovnávací mechanismus platební bilance) a "Of Jealousy of Trade"

Francois Quesnay: Tableau Economique - analýza tabulky (NSSR HET)

Anne-Jacques-Robert Turgot: Reflections on the Formation of Wealth

1

6.

Smith a klasická politická ekonomie

PPT prezentace

Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations - např. kniha I, kap. 1, odst. 3 o dělbě práce či kniha IV, kap. 2, odst. 9 o "neviditelné ruce"

Jean-Baptiste Say: Treatise on Political Economy - např. Book I, Ch. XV, odst. 8 o tom, co dnes nazýváme Sayův zákon (francouzský originál Traité d'économie politique zde)

Thomas Malthus: An Essay on the Principle of Population

Jeremy Bentham: Defence of Usury - např. Letter XIII o tom, jak regulace úroku brání inovativním projektům

James Mill: Commerce Defended - úryvky o Sayově zákonu a veřejném dluhu

David Ricardo: Essay on Profits

Robert Torrens: Essay on the External Corn Trade - úryvky z díla, kde se poprvé objevuje myšlenka komparativních výhod

David Ricardo: On the Principles of Political Economy and Taxation - např. Ch. 7, odst. 15, 16 a 17 o komparativních výhodách ("tradiční citát")

James Mill: Elements of Political Economy - např. Ch. III, Sect. IV o komparativních výhodách (poprvé moderně)

Jane Marcet: Essays - popularizace klasické ekonomie a laissez-faire filosofie

Richard Cobden: Free Trade with All Nations - projev nejznámějšího představitele hnutí za svobodu obchodu

Frédéric Bastiat: Petice výrobců svíček (celé Economic Harmonies zde a Economic Sophisms zde)

Gustave de Molinari: The Production of Security - raný anarchokapitalismus (český výtah zde)

John Stuart Mill: Principles of Political Economy - např. Book II, Ch. I, odst. 12 o komunismu

Nassau William Senior: Political Economy - např. Ch. III, odst. 103 a další o abstinenci jako výrobním faktoru

2

7.

Socialismus a Marx

PPT prezentace

Stanislav Holubec: "K pojetí svobody v utopiích 16.-20. století" - přehled myšlenek některých utopických socialistů

Pierre-Joseph Proudhon: What Is Property?

Karl Marx: Komunistický manifest

Karl Marx: Capital (A Critique of Classical Economy)

Michail Bakunin: Ethics: Morality of the State

Michail Bakunin: Stateless Socialism: Anarchism

George B. Shaw a  H. G. Wilshire: Fabian Essays in Socialism

1

8.

Německá historická škola

PPT prezentace

Gustav von Schmoller: The Idea of Justice in Political Economy

½

9.

Marginalistická revoluce obecně

PPT prezentace

Marginalist Revolution (NSSR HET)

Hermann H. Gossen: Entwickelung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fließenden Regeln für menschliches Handeln - původní text v němčině

½

10.

Jevons a cambridgeská škola

PPT prezentace - viz výše, součást Marginalistické revoluce obecně (téma 9)

William Stanley Jevons: The Coal Question - "Římský klub" 19. století...

William Stanley Jevons: The Theory of Political Economy - zejm. Ch. II o ekonomii jako srovnávání slastí a strastí, Ch. III o teorii užitku či Ch. V, odst. 4 a dále o nabídce práce

Philip H. Wicksteed: An Essay on the Co-ordination of the Laws of Distribution - teorie mezní produktivity

Philip H. Wicksteed: The Common Sense of Political Economy

Philip H. Wicksteed: "The Scope and Method of Political Economy" - subjektivní náklady, neexistence nabídky nezávislé na užitečnosti

Alfred Marshall: Principles of Economics

Arthur Cecil Pigou: The Economics of Welfare - zejm. Part II, Ch. II o definici soukromých a společenských produktů

1

11.

Rakouská škola a lausannská škola

PPT prezentace

Ludwig von Mises Institute

Carl Menger: Principles of Economics

Carl Menger: "On the Origins of Money"

Eugen von Böhm-Bawerk: Capital and Interest - přehled a kritika teorií úroku

Eugen von Böhm-Bawerk: The Positive Theory of Capital - např. Book IV., Ch. II, o koňském handlíři

Ludwig von Mises: "Economic Calculation in the Socialist Commonwealth" - o nemožnosti kalkulace v socialismu

Ludwig von Mises: The Theory of Money and Credit - např. Ch. 8 o hodnotě peněz

Ludwig von Mises: Human Action - Misesův magnum opus

Friedrich von Hayek's Road to Serfdom in cartoons

Murray Rothbard: Man, Economy, and State, with Power and Market - Rothbardův magnum opus

Murray Rothbard: Anatomy of the State

1
12.

Americký marginalismus

PPT prezentace

John Bates Clark: "Distribution as Determined by a Law of Rent"

John Bates Clark: The Distribution of Wealth

Irving Fisher: The Purchasing Power of Money - Fisherova kvantitativní teorie peněz

Irving Fisher: The Theory of Interest - např. Part I., Ch. II o reálném a nominálním úroku

½
13.

Švédský marginalismus

PPT prezentace

Knut Wicksell: "The Influence of the Rate of Interest on Prices" - idea přirozené úrokové míry

Gustav Cassel: "The Rate of Interest, The Bank Rate, and the Stabilization of Prices" - program stabilizace kupní síly

½
14.

Institucionalismus, neoinstitucionalismus a nový institucionalismus

PPT prezentace

Thorstein Veblen: Theory of the Leisure Class

Thorstein Veblen: The Vested Interest and the Common Man - zejm. Ch. 5 o "vested interest"

John R. Commons: "The Institutional Economics" - o definici institucionální ekonomie

Ronald Coase: "The Nature of the Firm"

Ronald Coase: "The Problem of Social Cost"

1
15.

Ordoliberalismus

PPT prezentace

David Henderson: "German Economic Miracle"

Konrad Zweig: "The Origins of the German Market Economy"

Max Weber: Capitalism and the Protestant Ethics

1
16.

J. M. Keynes

PPT prezentace

Teoretický model Keynesova systému a Hospodářsko-politický model Keynesova systému

John Maynard Keynes: The Economic Consequences of the Peace

John Maynard Keynes: The End of Laissez Faire - recenze od L. von Misese zde.

John Maynard Keynes: General Theory of Employment, Interest and Money

1
17.

Neokeynesovství

PPT prezentace (4 MB a neupraveno pro tisk!)

John R. Hicks: "Mr. Keynes and the 'Classics'"

James Tobin: "The Interest Elasticity of the Transactions Demand for Cash"

James Tobin: "Liquidity Preference as Behavior Towards Risk"

Don Patinkin: "Relative Prices, Say's Law, and the Demand for Money"- nekompatibilita Sayova zákona a kvantitativní teorie peněz

Don Patinkin: "The Indeterminacy of Absolute Prices in Classical Economic Theory" - klasickou dichotomii a její řešení

Don Patinkin: "Involuntary Unemployment and the Keynesian Supply Function" - kritika keynesovského konceptu nedobrovolné nezaměstnanost

2
18.

Postkeynesovství

PPT prezentace (host)

1
19.

Protikeynesovská revoluce

PPT prezentace (neupraveno pro tisk)

Milton Friedman: Inflation and Unemployment - Nobelovská přednáška

Jude Wanniski: "Sketching the Laffer Curve" - jak vznikla Lafferova křivka

Arthur Laffer: "Laffer Curve: Past, Present and Future"

2
20.

Chicagská škola

PPT prezentace

Milton Friedman: "George J. Stigler, 1911-1991: Biographical Memoir

1
21.

Škola veřejné volby

PPT prezentace (neupraveno pro tisk)

1
22.

České ekonomické myšlení

PPT prezentace

Jaroslav Krameš: "Politické vědy v Čechách po roce 1848"

1